Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 29-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2011 PÀ®A457, 380, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ªÉƨÁįï j¥ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ eÁåw ¥sÀƯïªÀiÁ½ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉóAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27, 28/03/11 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è SÁ£ï PÁA¥ÉèPïì ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀuÉñÀ ªÉƨÁįï j¥ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl CAUÀrAiÀÄ ±ÉljUÉ ©ÃUÀ ºÁdĪÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è 1) 4. PÁ§ð£À ªÉÆèÁÄ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6470/- 2) 3. ¥sÁªÀÄð ªÉƨÁįï CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3180/- ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 11150/- gÀÆ¥ÁÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÁÄ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt –UÁA¢ü ZËPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è Qwð §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiºÀäzÀ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÁUï gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀ¥sÀgÁd EvÀ£ÀÄ f±Á£À ªÀÄÄfAiÉÆâݣÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯ÁĸÀÄvÁÛ »AzÉ ¸ÀgÀ¥sÀgÁd£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ 39/ 2907 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà jÃPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr CmÉÆà jÃPÁë ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2011 PÀ®A 279, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ : -

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9288 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¸ÁÀ«ÃgÀ gÀÆ¥ÁÄ rªÉêqÀgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/11 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-11 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀªÀÄoÁuÉ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ eÁåAw UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 02 E 6013 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CAzÁdÄ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §¸Àì §®UÀqÉ wgÀÄV¹zÁUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ºÀwÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ §¹ì£À »A¢£À mÉÊgÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ©zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 eÉ 2489 EzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¸Á: PÀ¥À¯Áè¥ÀÆgÀ (J) EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ §¸Àì £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 J¥sï 495 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¦üÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §¸Àì ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/11 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/3/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¥sÀºÁð£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀ ªÀÄ»AiÉÆâݣÀ ªÀ;23 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G; ºÉZÀ.DgÀ.¦.J¸ï ¸ÀÆ̯ï a¹ÛAiÀiÁ¥ÀÄgÁ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉqÀØ PÀÄPÀÌgÀ.¸Á; £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26, 27,28-03-2011 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉZÀ.DgÀ.¦.J¸ï ¸ÀÆ̯ï a¹ÛAiÀiÁ¥ÀÄgÁ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ vÀÄA©zÀÄÝ, C.Q.1500/-£ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ ¨ÁV°£À UÉÃn£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÀ¯ÉñÀ CQ 20000=00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000=00 AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/11 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Á: §¸À£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ZÀl£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°èzÀ vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÀÄAzÀ §A¢gÀĪÀ §¸ïì £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-431 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁV® ºÀwÛgÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwzÀÝjAzÀ vÉgÉzÀ ¨ÁV® ºÀwÛgÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÉÊUÉ, ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è ºÀwÛ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀĪÁzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É §qɱÁå SÁQ gÀªÀgÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ïÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J¦-13, JPïì-1459 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ PÉëÄPÀ¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©nÖzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥À°ÖÄAzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ QèãÀgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÉƧâgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀÄÝ, vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀvÀÄ UÉƧâgÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ UÀȺÀtÂUÉ ¤£ÀUÉ UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À«®è, ¤Ã£ÀÄ PÀÄgÀĦ E¢Ý CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjUÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25.03.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɨÁ¼ïPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï, ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ®Qëöäà UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ °Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ®QëöäÃgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ CzÉ PÁåA¥ï¤ªÁ¹, ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁUÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr, gÀÆ:1,75,000/- aÃn ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀgÀ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå¼À£ÁßV ªÀiÁr, CªÀ½AzÀ gÀÆ:1,14,000/- ºÀt PÀnÖ¹ PÉÆAqÀÄ SÁ° ¸ÁÖA¥ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À ºÀt vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÀt ªÀ¸ÀƯÁwUÉ zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀgÀ®QëöäÃAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ¥ÀwßUÉ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£ÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ MqÉzÀ ¨Ánè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁtÂEªÀgÀ ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä ®°vÁ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À vÁ¬Ä ®°vÁ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ 01.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.29, ©eÉ.809 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ ¸Á:ZÁªÀĵÀ¯ï f¯Áè:£É®UÉÆAqÀ (J¦)EªÀ£ÀÄ, ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄAUÀ®A vÀAzÉ ZÉÊvÀæ 20ªÀµÀð,¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.29, ©eÉ.809 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉçgïPÉ®¸ÀEªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ L©PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÁ¬Ä ±ÀAPÀæªÀÄä, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀÀASÉå:PÉ.J.36,J.2360 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, 40ªÀµÀð, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 35 ªÀµÀð, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà 40 ªÀµÀð, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 45 ªÀµÀð, ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, 50 ªÀµÀð, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 20ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ©.Dgï.UÀÄAqÀ UÁæªÀĤªÁ¹ ¨Á¼ÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉ jÃw ¢£ÁAPÀ:27.03.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÁAw, ¨sÉâAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß eÁ®ºÀ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ ZÀQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß gÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.03.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɬÄAzÀ 28.03.2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀiÁvÀ mÁQÃd ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà ¥sÀnð¯ÉÊdgï ±Á¥ï ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉPï¯Éøï C.Q.gÀÆ:25,000/-, MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ C.Q.gÀÆ:15,000/-, MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÁ°. jAUï, ªÀÄt C.Q.gÀÆ:20,000/-, 5 vÉÆ° ¨É½î C.Q.gÀÆ: 1000/-, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ CQ.gÀÆ: 10,000/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt:5,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï 40,000/-, J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ: 1,16,000/- gÀÆ Q«ÄäwÛ£À ¨É½î-a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¢£ÁAPÀ:28.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ : ²æà §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà aAZÉÆý ¸Á||»ÃgÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀªÀðgÀ¸Á§ ¢£ÁAPÀ 28-03-2011 gÀAzÀÄ 6.00 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÉÆlð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ®èAUÀr §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÀ®èAUÀr w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ªÀįÁè¨ÁzÀ ªÀQî£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-32 JªÀiï- 9029 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆÃlð M¼ÀUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV & D®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÀ¸Á§¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AvÀ ºÀtÂÚ£À §Ar ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ §ArUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

ZËPÀ oÁuÉ: ²æà ¸ÀAPÉÃvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¢Ã¥À ±ÀºÁ ¸Á|| ¸ÀAPÉÃvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ¹n §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24-03-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹n §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄgÀÄ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃgÁl ¸ÉÊPÀ® PÉJ 32 J¯ï 8602 C||Q|| 30,000/- gÀÆ ¤°è¹zÀÄÝ. ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.