Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 21, 2010

Bidar District Daily Crime Update 21-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-10-2010
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀjUÉ ©.¦. ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ®PÀªÁ DVzÀÝjAzÀ¯ÉÆà ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ f¯Áè C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 299/2010 PÀ®A 341, 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲êÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CdAiÀÄ @ ªÀÄÄ£Áå vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ zÉêÀgÁAiÀÄ ¸Á ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀÆ¥ÁzÀ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É w«zÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 19-10-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʯÁ¤ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ zÀªÉð±À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, G: ºÉÆl® PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£ÁßKSÉý PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ PÉJ-32/JA-3125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉ NrAiÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 300/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAzsÁå UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ zÉñÀªÀÄÄR ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀèPÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á CªÀÄÈvÀ ©°ØAUÀ UÀªÁ¤ gÉÆÃqÀ ¥ÀgÀ¨sÀt (JªÀiï.ºÉZï) ¸ÀzsÀå ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA ¹.J£ï.¦-1235 £ÉÃzÀÝgÀ°è E£ÀÆß 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n,¹ rÃ¥ÉÆ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀUÉÆÃAr EªÀgÀÄ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ jAiÀiÁ¸ÀvÀ C°è vÀAzÉ ªÁ»zÀ C°è zÀ¥sÉzÁgÀ ¸Á C®ÆègÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39.JZï 1794 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝzÀ JªÉÄäUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18-19/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀgÉAmï ªÉÊgÀ C.Q. 15000/- gÀÆ. AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå:4 gÀ ¤ªÁ¹, ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ zÁªÀ£ï vÀAzÉ ±ÀÈwzÁªÀ£ï 20 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¥ï¤ªÁ¹, CdAiÀiï±ÀªÀiÁð vÀAzÉ dUÁΣÁgÁAiÀÄt ±ÀªÀiÁð EªÀgÀ 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ CzÉ PÁåA¥ï£À ²æà zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:20.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄÄRå ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAZÁ®PÀ & PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 jAzÀ 12.10.2010 gÀªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CPÉÆÖçgï wAUÀ½UÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ 57.12 QéAl¯ï CQÌ, 10.12 QéAl¯ï UÉÆâ, 5 QéAl¯ï ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀ zsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è DºÁgÀ ¥ÀrvÀgÀªÀ£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ ºÉaÑ£À ¯Á§PÉÆÌøÀÌgÀ 19.50 QéAl¯ï CQÌ, 4 QéAl¯ï UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ 5 QéAl¯ï ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À zsÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀéAvÀPÉÌ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.10.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀmÉïï¸Á§ ¨ÁUÀ° DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzsÀæAiÀÄå vÀAzÉ DzÀAiÀÄå ¸Á:ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀªÉüÉAiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ«ÄüÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ EªÀ¼ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå£À ¥Àwß FgÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr,PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀªÀÄä¼À ªÀiÁAUÀ®å¸ÀÆvÀæ ºÀjzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ FgÀªÀÄä¼ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:20.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zsÀĪÀ¤ ¸Á|| ¥ÉÃoÀ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÁj ±À§Ý PÉý §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.