Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 9, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÀĵÀÖVvÁ®ÆPÀ ºÁUÀ®zÀ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÀAPÀ£Á¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀ 24 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ §¸ÀªÀÄä @ ±ÁgÀzÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÁzÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ §gÀ°®èªÉAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£ÀªÉÄÃ¯É ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉƯɪÀiÁr PÉÆ£ÀªÀÄgÀ½ ºÀ¼ÀîzÀ UÀÄArAiÀÄ°è ºÁQ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀÄtÚ f.vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä.f. ¸Á:©AVzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.5894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV dRA UÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ JªÀiï.PÉ.®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ JªÀiï.PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¸Á:dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £É£À¥Àà ¸Á:ªÁå¸À £ÀA¢ºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÁå¸À£ÀA¢ºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À¥Àà£ÀÄ JµÀÄÖ zÁj E®è ºÉÆ®zÀ°è KPÉ zÁjªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÉÆaÑUÉzÀÝ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:¸ÀwðUÉÃj ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ²æà ªÀiÁgɪÀÄä zÉë eÁvÉæ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆqÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁªÀÄÄAzÀÄ vÁªÀÄÄAzÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ¨sÉÆøÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀ£À¨Á« ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀĺÉñÀ¤UÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À©âÃgï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgï fæ£À°è EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ§ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï 54 ªÀµÀð ¸Á:CAiÀiÁå¨Ër £ÀªÁ§ UÀqÁØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ jmÉÊjAUï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ±Á¥ÀUÉ CqÀتÁV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á©ÃgïºÀĸÉãï£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ±À©âÃgï¤UÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀ ±À©âÃgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ¨ïºÀĸÉãï¤UÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr eÉÆÃgÁV UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á©ÃgïºÀĸÉãï, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ§ ºÀĸÉãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä: 20,900/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 09-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-06-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¯Á²æ @¦æAiÀiÁAPÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24/05/2011 gÀAzÀÄ ¤²ÑvÀªÁVzÀÝjAzÀ §mÉÖ ºÁUÀÄ gÉõÀ£À CAUÀr ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ PÁqÀð ¦æAlªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÉ UÀAr£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAzÀÄr ¢£ÁAPÀ: 10-06-2011 gÀAzÀÄ EnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 07/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀzÉ - ¥ÀzÉ ªÀÄÄAzÀÄqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀå¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 07-06-12011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PÉüÀUÉ EgÀĪÀ zÀAnUÉ NqÀ¤§mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 972011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «oÀ® £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/E-8318 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/7079 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï E§âgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀrØ ªÀÄV ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-05/©-7171 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PËqÀUÁAªï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ®zÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÁªÀÄÄåªÉ¯ï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ @ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ, ¸Á. ªÀÄgÀR¯ï EvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ±Á¬ÄgÉrØ ¸ÉÃjPÁgÀ ¸Á: §£Àß½î, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¤uÁð- ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-eÉ/7487 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ UÉÆ¢»¥ÀàgÀUÁ ¸Á: §£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ d¯Á¬Ä¹ MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ E£ÉÆߧâ£À ªÉÄð£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ eÉÆêÀÄÄ ZÀªÁít E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: zÉëvÁAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUï ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: zÉëvÁAqÀ EvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-2411 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÉÄúÀPÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ-ªÉÄúÀPÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ CtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°ÖAiÀiÁV MªÉÄäÃ¯É PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµï, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ZÀ£ÁßV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C¯Áè CAvÀ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¸ÀºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀAqÀ, CvÉÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄoÀ¢AzÀ ²æÃUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ® ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA§PÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ vÉgɽzÀgÀÄ. ªÀÄoÀzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝgÀÄ EzÀ£ÀÄß w½zÀ DUÀ¯ÁgÀzÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 10-15 QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj DAiÀÄÄzsÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ÃgÀrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÀrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: Z˽£À£ÀUÉ EªÀjUÉ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ CA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀÄZÀѤzÉÝ£É CAzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ £Àn¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä £À£ÀߣÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀ mÁªÉ®£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr agÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ²æÃzsÁªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁºÁzɪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw EªÀvÀgÉ®ègÀÆ §AzÁUÀ J®ègÀÆ £À£ÀߣÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08-06-2011 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ºÀ½îSÉÃqÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1] 7.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÃl C.Q 7000/- , 2] 7.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl C.Q 7000/-, 3] 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÆÛAUÁgÀ C.Q 5000/- , 4] 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¤°ºÀ¼À PÉÆr¹zÀ GAUÀÆgÀ C.Q 5000/- , 5] 1 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAd¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 300/- , 6] 1 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÆ¥Á¤ C.Q 300/- ºÉÃUÉ MlÄÖ 24,600/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÉPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07, 08-06-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÖrAiÀĪÀiï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ZÀ®ÄªÁ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀr ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÉƨÉʯï, jZÁeïð PÀgÉäì, ¥É£ïqÉæöʪï, ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 43,480/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À PÀªÀįÁPÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-09/EJA-8680 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃAmï eÉÆøɥsï ¸ÀÆ̯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA PÉJ-38/4582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁPÀgÀ FvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §ÄUÀÄmÉ §AzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 377, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ, vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÉ®ègÀÄ ¨É¹UÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁ¸À¯É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À J®è §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ, £É®PÉÌ ºÁQ ¨Á½ ªÀÄ®V¹ PÀÄArAiÀÄ°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉ jÃw ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ£ÀÄ PÀÆqÁ PÀÄArAiÀÄ°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ°UÉ ¤Ã£ÀÄ agÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :-

ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ ಮಾಡಗಿ ಸಾ|| ಜಗತ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಮಹ್ಮದ ಹಾರುನ ಖಾದರ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ತಂದೆ ಜಾವಿದ ಇವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮದ್ಯ ವಶ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ :-
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ರಾಮಜಿ ನಗರದ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ವಾಟರ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ರಾಮಜಿ ನಗೆರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ ಯು.ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯ 180 ಎಮ್ಎಲ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 1075/- ರೂ. ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ತಂದೆ ಬಾಪಣ್ಣ ಸಿಂಧೆ ಸಾ|| ರಾಮನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:
16/03/2011 ರಂದು ಡಾ|| ಇಂದಿರಾ ಹಾಗೂ ಸಹ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಚಾರ್ಜ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಐದಾರು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಎದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಬೆಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ:05- 04-11 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ 3 ಭಾರಿ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು ಗುಣಮುಖ ಆಗದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದಿ:11/04/2011 ರಂದು ಡಾ||ಇಂದಿರಾರವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಸುರೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ನನಗೆ ಪೆಸೆಂಟಗೆ ಎನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಯಾವುದೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸದೆ ಐ.ಸಿ.ಯು ರೂಂನಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಥೀತಿ ಬಿಗಡಾಯಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿ:13/04/2011 ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರದ ಯಶೋಧರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಆಫರೆಶನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪೆಸೆಂಟ ತುಂಬಾ ಸಿರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿ:15/04/2011 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಆಫರೆಶನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸದೆ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಆಫರೆಶನ ಮಾಡಿದ ಡಾ||ಇಂದಿರಾ ಮತ್ತು ಪೆಸೆಂಟಗೆ ಎನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ 2 ದಿವಸ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ|| ಸುರೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.