Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 24, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ :23-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ CA§tÚ zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ 55 ªÀµÀð, eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-CA§tÚ zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðgÁd  vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á-¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸ï £ÀA-PÉ.J-33/ J¥ï-190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ  PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV aQvÀì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  vÀAzÉ CA§tÚ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 38ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;CA§tÚ zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2013 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ;24-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀAZÀªÀn ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉJ-16-6588 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½îvÁ: »jAiÀÄÆgÀ f¯Áè: avÀæzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÉJ-28-111 £ÉÃzÀÝgÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA  G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ f: AiÀiÁzÀVj.  FvÀ£À ¯ÁjUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆArzÀÄÝ, PÉJ-16-6588 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀAvÁæAiÀĤUÉ FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 136/2013 PÀ®A 279.337.283 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÀR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G:MPÀÌ®vÀ£À eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÁÌV vÀ£Àß vÀAzÉ CAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà,ªÀAiÀÄ:55ªÀµÀð,eÁw:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ F jÃw ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 23-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÀÄå¯Áè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 24-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 55/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.12.2013 gÀAzÀÄ  2 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-12-2013

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀĺÉñÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¨sÁzÉAiÀÄ°è J®ègÀÄ CzÉà zÀÄ:RzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ讥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É ¢£ÁAR 23-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀĸÀt ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ zÀÄ:R vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀÄ°£À ºÀUÀ΢AzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉΠ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
CAzÁdÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà fêÀ£Á¥Ánî ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï¢AzÀ 50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ vÀÄA© G½zÀ ºÀt ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 3500/- gÀÆ. vÀÄA§ÄªÀAvÉ ¸Á®¢AzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉJ-56/1158, EAf£ï £ÀA. J¸ï3PÉ8197074, ZÉ¹ì £ÀA. JA©JPïì0000gÀhÄqï¹DgïPÉ790119 £ÉÃzÀ£ÀÄß «dAiÀiÁ DmÉÆ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïì gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è 1,78,650/- gÀÆ. C¦à DmÉÆ Rj¢¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-12-2013 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï¢AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ZÉʤ£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¦à DmÉÆ C.Q 1,50,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀî DmÉÆ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2013, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¹. §zÁ«Ä ºÉZÀÄѪÀj ¢ªÁt £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹eÉJªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ¨ÁåAPÀÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀvÁÛwæ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 15-3-102/1 EzÀgÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2013 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áå¥ÀmÁ¥À £ÀA. ºÉZï¦-67105¹J£ïAiÀÄÄ7251frf £ÉÃzÀ£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013, PÀ®A 366, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁð gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¥ÀÆeÁ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2013, PÀ®A 78 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2013 gÀAzÀÄ ®PÀÌ¥Áà © CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¨Éøï PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉƬģÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥ÉÆÃZÀA¥À½î ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RvÉæ UÀ°è PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ PÀĽvÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ aÃn §gɹPÉƽî CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, E£Éæߧâ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2013 gÀAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA. PÉJ-38/1860 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAUÀ®V PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-8387 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀ¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß «Ä¤qÉÆÃgÀ£ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ @ ಮಹ್ಮದ ಫಿರೋಜ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರು ದಿನಾಂಕಃ 22-10-2013 ರಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಸೂಲ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆ ನಂ. 4-601/76ಎ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 51 ಜಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ 37,00,786/- ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಣ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೊಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ ಇತನು ಮಹ್ಮದ ಶರೀಫ್ ಇವರಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 23-12-2013 ರಂದು 01:15 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 5-6 ಜನರು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಅಬ್ದುಲ್ ರಸೂಲ್ ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾಡಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಡ ಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಅಕ್ತರ ಜಹಾನ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಹೋಗುವಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಸೂಲ್, ಮಹ್ಮದ ಶಫೀ, ಮಹ್ಮದ ಮುಜಬೂರ ರಹೆಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌಸ ಖುರೇಷಿ ಇವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ 5-6 ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಂಏಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಂಗಾವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 23-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪ ತಾಳಕೋಟಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವಾಹನ ಸಂ. KA 32 – Y  4974 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಇತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾಗೂರ ಸಮೀಪ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ನಾನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಗೂರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಇತನು ನಾಗೂರ ಸಮೀಪ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಜಗದೀಶ ತಂ ಗುರಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ  ಸಾ|| ಹಾವನೂರ ಹಾ|||| ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.