Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ PÀÄ£ÀßlV PÁåA¦£À°è UÀAUÁzsÀgÀgÁªÀ EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀðA ªÉƯÁªÀ vÀAzÉ PÀvÀðA §AqÉÃgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀåvï PÀA§zÀ PÀgÉAl ªÉÊgÀ PÉÊUÉ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÁ¸ÀA £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÁ¸ÀA §AqÉÃgÁªÀÄ 18ªÀµÀð,Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÉ®àgÀ, ¸ÁB ªÉÄÃvÁèZÉgÀªÀÅ bÀwÛøÀUÀqÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 23/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²æêÀÄw vÁgÀªÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄ¥Àà eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð¸ÁB UÉÆî¢¤ß [D.¥Àæ] FPÉAiÀÄÄ ¢.30-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ZÁUÀ¨sÁ« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà JA§Ä ªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«UÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §mÉÖ vÉƼÉzÀÄ ¨sÁ« zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¨sÁ«AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ PÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄî ªÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀlUÀ¯ï eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 9/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

«ÄÃgÁ ¨ÉÊgÁV 17ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ, C®è°è SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ PÀqÉUÉ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3gÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 22/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:30-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà , ¸Á: E.eÉ GzÁâ¼À FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.GzÁâ¼ÀUÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÉUÀÄ »rzÀÄ dUÁÎr DPÉAiÀÄ ªÀÄgÁåzÉ PÀÄAzÀÄ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2013 PÀ®A,448 504 323 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà,30ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À¸Á- ¸ÉÆ£ÁߥÀÄgÀÄ vÁAqÀ vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ ºÁ.ªÀ. ¹ÃvÀªÀÄä vÁAqÀ §AqÉUÀÄqÀØ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 11 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19/05/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ PÉJ 33 J¯ï 7001 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ K£À¯Éà a£Á° ¸ÀÆ¼É ,¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄä HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ PÀÆqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ aÃgÁr vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉJ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

7£Éà ªÉÄʯïPÁA¥ï£À°è §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦,J¸ï,L r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ I/C vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 580-00, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±À¦üà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄAd½î (§ÄQÌ) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃn ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÀÄ §ÄQÌ DVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçdgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À 1) DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:G¥ÁàgÀÀ G:CQ̪Áå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀÄZÀѧÄqÉØñÀégÀ UÀ¢ÝV ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ@AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀÄdgÀw eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 29.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ   ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸À°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2013 PÀ®AB 143.147.323.504. gÉ.« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀtÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ.wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå UÀmÁ° eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB15 ªÀµÀð ¸ÁB GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ UÀA©ÃgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠮ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀÄr»AzÀ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ vÁBªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2013 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀä,zÀ ªÀÄPÀÆìzÀ C° ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ DAzsÀæzÀ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉA¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV £À±ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÁ¸ÀUÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨Áf vÀAzÉ AiÀÄPÀ£ÁxÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ Hj£À vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÉAUÁ PÁ¬Ä PÀrAiÀÄ®Ä Hj£À 1) ±ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 2) £ÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ, 3) CAd£À¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃeÉgÁªÀ, 4) «ÄãÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÉêÀPÀvÉ, 5) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zÉêÀPÀvÉ, 6) ±ÁªÀŨÁ¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ alVÃgÉ, 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÉÃeÉgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ, 8) ¨Á°PÁ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ alVÃgÉ, 9) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ±ÉüÀPÉ, 10) C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf zÉêÀPÀvÉ, 11) ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ aÃlVgÉ, 12) RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£ÀUÉ, 13) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® vÉÃeÉgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ ¸ÉAUÁ PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É ºÀ¤ eÉÆgÁV §AzÀÄ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ eÉÆgÁV DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À°è ¹Ãr®Ä §r¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¹Ãr®Ä §rvÀ ±ÀPɬÄAzÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À°ègÀĪÀ £ÁªÀÄzÉêÀ, £ÁUÁ¨Á¬Ä, CAd£À¨Á¬Ä, «ÄãÁ¨Á¬Ä, ¨Á§ÄgÁªÀ, ±ÁªÀŨÁ¬Ä ¸ÀÄgÉñÀ, ¨Á°PÁ, C¤ÃvÁ, ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¹Ãr°£À ±ÉPɬÄAzÀ ¨ÉúÉƱÀ DVgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀ J®èjUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ alVgÉ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw fÃeÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ ±ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£ÀUÉ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¹Ãr°£À ±ÀPÉ §r¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 504, 306 L¦¹ :-
4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ ಈಕೆಯ ಲಗ್ನ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw
ºÀlPÀgï, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ಆಗಿದ್ದು, DgÉÆæAiÀÄÄ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿzÀÝ£ÀÄ, ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ DgÉÆæAiÀÄÄ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ದಾರು ತಂದು ಕುಡಿದು, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಬುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವತB ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿಕೊಂಡು ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂqÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಚೀರಾಡುವುದು ಕೇಳಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÄÊ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿzÀÝರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, PÉÊಕಾಲುಗಳು ªÀÄvÀÄÛ ಕತ್ತು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗು ಗುಪ್ತ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಕೂಡಲೆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು DgÉÆæAiÀÄÄ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉದಗೀರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖ°¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁvÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013, PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥À ªÀw¬ÄAzÀ ©.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1741, 942, 1326, J¦¹-371, 270 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀ¸À§ªÁqÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd gÉÆÃrUÉ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ±À¦üÃAiÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÀªÀÄä±ÉÆâÝÃ£ï ¸Á: PÀĸÀĪÀÄ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1) 3 CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2410/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ºÀ¼É ªÉÆèÉʯï C.Q. 300/- gÀÆ ¸ÀévÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 2 vÀºÀ¹Ã£ï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á: gÁªÀÅvÁ°ÃªÀiï, §UÀªÁ£À UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr eÁÕ£À¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁfÃzÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸Á¨ÉÆâݣÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä NtÂAiÀÄ RÄgÉö ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É, 2) ¯Á®©Ã UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É, 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÉÆ£Éß £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢ KPÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉüÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, F dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013, PÀ®A 504, 323, 324, 308, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :- 
ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¨ÉÆâݣÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸ÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð E§âgÀ ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà §UÉ ºÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ D ¢£ÀzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ E¸ÁªÉÆâݣÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ C¯ÁèªÉÇâݣÀ EªÀ¤UÉ w½¹zÀgÀÄ CzÉ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj C¯ÁèªÉÇâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ HjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® EªÀ£ÀÄ Hj£À RÄgÉö MuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 2) ¸ÁeÉÃzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 3) C¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 4) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À £Á¬ÄPÉÆqÉ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÉ®ègÀÆ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ: dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ “CgÉà vÀÆ PË£ÀgÉ” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® EªÀ¤UÉ £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀƽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä §AzÀÄ ©r¸ÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ F ¸À® §ZÁªÀ DVj ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 30-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಸಾ: ಹಿಮ್ಮತನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀÄ ರಾಜೋಳಾದಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-39/3874 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪೂರವಾಡಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ¸ÀzÀj ಆಟೊ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಆಟೊವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಟೊವನ್ನು ಒಮ್ಮಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಪರಿಣಾಮ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲರೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ & ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯಗ¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಆಟೊವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:30/05/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆನಾನುಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಇರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೊಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡುವಿನಾಯಕ ಬಾರ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 20-25 ವರ್ಷದವರು ಇಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಉದ್ದನೆ ಕುದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕುದಲು ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುದಲಿನವನು ಕರೆದ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಏಲ್ಲಿಯವರು ನೀವು ಈ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಯಾಕ ತಿರುಗ್ಯಾಡುತ್ತಿರಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿದ್ದವನು ಮರ್ಯಾದಿ ಇಂದ ಕೂಡಿಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆದು ನೂಕಿಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೊರಹತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನುನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ವಿನಾಕಾರಣ ತಂಟೆ ಕತರಾರು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿಸು ಅಂತ ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ವಜ್ಜರಗಾವಂ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.87/2013 ಕಲಂ. 323324307504506 ಸಂ. 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಮೇರಾಬಿ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಆಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ರವರು ನಿನ್ನ ದಿವಸ ನಾವು ನಿನ್ನಗೆ  ಹೋಡೆದಿದ್ದವಿ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ  ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬ ಅಲಿ ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತ್ತಿ ಶಬಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ)    ರವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈಯುತ್ತಾ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಇತನು ನನಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ .ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಶಬಾನ ಬೇಗಂ ಇವಳು  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದು ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಇತನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಾಬಿ ರವರು ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:77/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 354, 504, 506, 307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.