Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 14, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂ ಶಿವಾನಂದ ಚೂರಿ ವ||22 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಹರಸೂರ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿತಿಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರಜೀಸ್ಟರ ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ  ನಾಲ್ಕು-ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು, ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶಿವಾನಂದ ,ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೂರಿ, ಭಾವನಾದ ಬಸವ , ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮರೇಮ್ಮ ಮಾವ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ  ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ಏನು? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೊದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಕೂಡದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ತರಬೇಕು ಅಂತಾ ನನ್ನಗೆ ದಿನಾಲು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ  ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ನನಗೆ 5 ತಿಂಗಳ ಪುಷ್ಪಾ ಅಂತಾ ಮಗಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 83/2012 ಕಲಂ 498 (ಎ) 504,506, ಸಂ 34 ಐ,ಪಿ,ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ,ಪಿ, ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð UÉÆAzÀ½ ¸Á: PÀjUÁgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÉ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/10/2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ  ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 14.10.2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ ªÀAiÀÄ:55 ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:    23/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:    

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2012 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-10-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 241/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£À dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀtzÀ°è ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÆgÀ £ÀA ¹.J.J¸ï-2903 £ÉÃzÀgÀ°è £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 35 d£ÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ¨ÉîÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-957 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ mÉA¥ÀÆ ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ vÀ¯É, PÉÊ, JzÉ, mÉÆAPÀ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà §¸ÀªÀuÁÚ vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÉÆà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀļÀÄ d£ÀjUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀì°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ VÃgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2012 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ  ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: eÁªÀÄRAr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UËgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï-24/Dgï-7793 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉ¸Àj£À aî JvÀÄÛªÁUÀ ±À§ÝPÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JZÀÑgÀªÁV ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ¤UÉ J©â¹zÁUÀ ¢UÀA§gÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ MwÛ »rzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ §dgÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ E§âjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀĹ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀwÛgÀzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ PÉA¥ÀÄ ZÀÆrzÁgÀ §mÉÖ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 435 L¦¹ :-
ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ²ªÁgÀzÀ GªÉÄñÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ§Ä®¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¯ÁªÀtªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀÄDr ¨sÀt«Ä MnÖzÀÄÝ, D ¨sÀt«ÄUÉ ¢£ÁAPÀ 12-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 QéAmÁ® zÀµÀÄÖ ¸ÉÆÃAiÀiÁ C.Q 2,25,000/- gÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì Dgï.E.¹ PÁ¯ÉÃd DZÉ ªÀÄgÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 240 ªÀÄvÀÄÛ§j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ @ zÀjAiÀiÁ @ PÀjªÀiï¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1,900=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2012 PÀ®A. 279, 283, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 13-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¥Áàf vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀļÉÃzÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥Áàf CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ§Äâ EgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ §ÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§ânÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÀuÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-30/6868 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀħæªÀÄtå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ºÀgÀn ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§ ¸Á..»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¸ÉßûvÀ °AUÀgÁd £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd£À C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-30/8887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ D¬Ä¯ï ZÉAeï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÁÌV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸Àé®Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÀÄArUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ »gÉç¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á J£ÀÄߪÀªÀjUÉ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀZÉ¥ÀàUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¼ÀPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ®UÉ ¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄn DVzÀÄÝ C®èzÉ C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ °AUÀgÁd¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C° ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EzÁÎ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-36/J-2976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á : °AUÀ¸ÀÆÎgÀ, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ C«ÄãÀĢݣï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»§Æ§£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉãï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. JA. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:13-10-2012 gÀAzÀÄ 7-45,¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀnÖªÀĤ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: UÀ«Nt PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ mÁæöåPïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7-00¦.JªÀiïPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀ°®è DUÀ vÁ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C®è°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ vÀÄA¨Á wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀÄ ¢£À¢AzÀ EªÀwÛ£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À, UÀzÀUÀ, ºÉƸÀ¥ÉÃl, AiÀÄ®§ÄUÁð, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ E®PÀ¯ï PÀĵÀÖVUÀ½UÉ wgÀÄUÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 7-00, UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß
¨ÉÊQ£À PÀ®gï ¨ÁèöåPï «vï ¥sÀgÀ¥À¯ï PÀ®gï EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.

MBLHA10AMCHF28378,
EAf£ï £ÀA. HA10EJCHF18958
£ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:13/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಾಕಾಂಲ 6:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30 ಗಂಟೆಯ  ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡಗಿ ಅಂದಾಜ 15-16  ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆರೆಬೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ  ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳ  ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಸ್ದಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಸದರಿ  ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಮೃತಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ  ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ತಲೆ ಒಡೆದು  ಮೆದುಳು  ಚೆಲ್ಲಾಪೆಲ್ಲಿಯಾಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತಂದೆ ವಿಷ್ಟು ಕೋಥಾಳೆ ಸಾ:ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:328/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.