Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2010
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¤ì vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀEvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀ¥ÀÄà lƧzÀ°è ¹A¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀPÀlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹Ãn ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁUÀgÀ ¸À«ð¹ ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ ¦ügÁ¸ÀvÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á¯É vÀĪÀÄä ¥ÀºÀ¯É QgÁ¬Ä¸É gÀºÉ¸ÉÆ WÀgÀPÀÆ £À» D£Á DAiÉÄvÀÆ vÉgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉÃvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ©üêÀıÁå EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ 2100=00 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆæUÉ 2100=00 gÀÆ PÉÆlÖ£ÀÄ DzÀgÀÆ CºÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ F »AzÉ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ºÀt 2285=00 gÀÆ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢® èE£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï 6 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ J ¨sÁqÁå £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÆ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É DvÀ¤UÉ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀªÀÄä E£ÀÆß ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝ£É DvÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.4268 mÁæ°¸ÀASÉå: PÉJ.36, nJ.2955 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÈvÀÛ-ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «Ä¤«zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.04,E«.64 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÆ«£ÀºÉqÀV EªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á:ZÀlß½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï ±Á¸ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ, f¯Áè/vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DªÀÄ¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F PÉëÃvÀæzÀ°è K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¢Ýà ? E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ, eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå, UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªï, «±Àé£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥ÀvÉAiÀÄå, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ lªÀ¯ï¤AzÀ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð¤zÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉr(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀgÀªÁV ºÉÃUÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á:D®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á° ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 16 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä eÁUÀ ©nÖ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¸Á:D®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀA§Ä £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.12.2010 gÀAzÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä eÁUÀ ©nÖ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÉAPÉÆç ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ dPÀÌ®¢¤ß EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:163 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ vÉÆUÀj¨É¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, vÉÆUÀj¨É¼É¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:42,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀgÁeï ¢£ÁAPÀ:27.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀiÁåvÀj ¸Á|| ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw UÀÄqÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀįÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¥sÀįÉÃAzÀæ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À®è¹zÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄÆ£ÀƸÀ «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ ¥ÁågÉ ¸Á: gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ RtÂUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §eÁ§ ¹àÃjÃl £ÀA.PÉ..J.02 EE 1477 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ gÁªÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.32/9350 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.