Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ vÀ£Àß ¸ÀªÉð £ÀA.292/1,291 jAzÀ 291/6 gÀ ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ:-17/08/2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ°D¼ÀÄUÉƼÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ , ¸ÀtÚªÀiË£ÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¸À¢zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆl× °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.292/1,291 jAzÀ 291/6 £ÉÃzÀÝgÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiË£ÉñÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀUËqÀ ºÁUÀÆ ²ªÀ§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀzÀÄݧ¸ÀÄÛ §AqÀÄUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛºÁQ PÀÆ°D¼ÀÄUÀ½AzÀ £É®Äè ¸À¹ ºÀZÀÄѪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ DAiÀÄå£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ PÉý vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà £É®Äè ºÀZÀÄѪÀÅzÀPÉÌ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ CAzÀªÀgÉ ©¢j£À PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »jzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ DAiÀÄå£ÀUËqÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ DAiÀÄå£ÀUËqÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄzÁ¸À, zÁ¸Àgï, FvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DlªÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ , ªÀÄĤAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ , UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä zÁ¸Àgï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt zÁ¸Àgï EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉCAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17-08-2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ¢UÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÁgÀ d£ÁAUÀPÉÌ PÀnAUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉëAUï ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ EgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ zÀ°vÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀnAUï ±Á¥ï£ÀªÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ PÀnAUï AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄUÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmɯïzÀªÀjUÉ £ÀªÀÄUÀÆ ºÉÆÃmɯïzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀlÄÖ Er¢zÀÝjAzÀ Hj£À »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀnAUï ±Á¦£ÀªÀgÀÄ PÀnAUï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉëAUï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉïïzÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ ºÉÆÃmÉïïzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ gÁfAiÀiÁV £ÁªÀÅ zÀ°vÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. FUÉÎ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀnAUï ±Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀÄ , ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ºÀjd£ÀgÀ NtÂUÉ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÁgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤«ÄäAzÀ¯Éà £ÀªÀÄÆäj£À PÀnÖAUï ±Á¥ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ QüÀÄ eÁwAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÀnÖAUï AiÀiÁAUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀæ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ E£ÉÆߪÉÄä PÀnAUï ±Á¥ïUÀ¼À°è PÁ°lÖgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀiÁ¢UÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉÆoÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀ; 60 eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ vÀ£Àß ºÉÆ® EgÀĪÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà£À zÉÆrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄÀ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:17.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ£Á®zÀ°è ©¢ÝzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöäà FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj vÀÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÉ£Á®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PɼÀUÉ E½zÀÄ PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥Á²éÃðAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è gÀPÀÛ E®èzÀ PÁgÀt PÉ£Á¯ïzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöäà FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À .dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÖgï 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, FvÀ£ÀÄ ¢.17/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀAvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉ ºÉZÁÑVzÀÄÝ CzÀgÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ G¼ÁîUÀrØUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉììUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2011 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 29,400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ZÁA¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ-£ÁªÀzÀUÉÃj PÀqÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ, aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/nDgï-8742 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃ§Ä vÀAzÉ gÀAeÁ£À ¸Á¨Á ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ¨sÁgÀvÀ £ÀUÀgÀ OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 880/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«ÄãÁ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M¯ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQzÁUÀ NªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÁÝUÀ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ DdA ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: gÀPÁë¼À (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ -¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ dºÁAVÃgÀ zÀUÁð¢AzÀ 100-200 ¦ül CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ZÉÆAr CgÀtåzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀAzÀÄ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ¥ÀÆwð QæÃ«Ä QÃlPÀUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄRªÀÅ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, MAzÀÄ §Æ¢-©½ §tÚzÀ ¥ÁåAl, mÉÆAPÀPÉÌ ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¨ÉîÖ, ºÁUÀÆ ¥ÁågÁUÁ£ï ZÀ¥Àà° ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ zÀÄgÉÆÃzÉÝñÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¢. §¸ÀªÀgÁeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÉÆAr UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è ¦ülÖgï £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ gÉʯÉé ©æeï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CA§uÁÚ EªÀjUÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ನಾಯಕೊಡಿ ಸಾ|| ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೊಡಲಾಗಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂಟಕೇಸ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ:18/08/2011
 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ  ರವರು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ ಇದ್ದಿದರಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಷೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸರೋಜಾ ವೈನ ಶಾಪದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಲೈಟಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡಗರು ನಿಂತಿದ್ದು ಕೇಳಲು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ರಘು ತಂದೆ ಪ್ಕಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟಾ ತಂದೆ ಬಂದಗೇಪ್ಪಾ ಮಿಂಚನ್ ಸಾ:  ಸುಂದರ ನಗರ  ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುಧಾದರರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಸುಭಾಸ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರಾಮು ತಂದೆ ಹೊಸರಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಇತನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 850/- ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ ಉ:ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ: ಉದನೂರ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಬರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನವರೊಂದಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಜೈಬೀಮ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊರಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಉದನೂರ ದವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಗನೇ ರಾಮ್ಯಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿ ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಪ್ತ ಕೋಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವ್ಯಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೊರಳ್ಳಿ ಸಾ;ಉದನೂರ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ
ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೈಭೀಮ ಕೊರಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಮೀಟಿ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗು ತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಮು ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ, ರಾಮು ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ , ವಿಠಲ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ , ದೇಸು ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ , ಭೀಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ,ಆನಂದ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ , ವಿಥುನ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ;ಎಲ್ಲರೂ ಉದನೂರ ದವರು ನಮಗೆ ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು , ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುಡಿ ಎದುರಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.