Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 19, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 110 (E) &(f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18-1-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 J.JA PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §AzÀ d£ÀjUÉ ¤A¢¸ÀÄvÀÛ, eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀåªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ ¤A¢¸ÀÄvÀÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2016 PÀ®A: 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦.¹ 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgïì DPÀÖ 1961 ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÁì©ðqÉAmï EAlgɸïÖ DPÀÖ 2004 :- ದಿನಾಂಕ: 11/12/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ 1 ರೂ, ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ 12:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ, G|| ¥ÀA¥À D¥ÀgÉÃlgï ¸Á|| UÀÄAd£ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| ¦gÁÎ ¸ÁºÉç zÀUÁð ºÀwÛgÀ §ArUÉÃgÁ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ|| CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| «zÁåyð ¸Á||  UÀÄAd£ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| ¦gÁÎ ¸ÁºÉç zÀUÁð ºÀwÛgÀ §ArUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/01/2016 gÀAzÀÄ 10:00 J.JªÀiï UÉ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ °APï gÉʯÉéÃUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ 10:30 J.JªÀiï UÉ §AzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä vÀAV PÀÄ||  CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï §A¢zÁݼÀ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ E°è §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÉÄʧtÚ UÉÆâ §tÚ«zÀÄÝ, UÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¤ÃmÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, «zÁå¨sÁå¸À ©.J CAwªÀÄ ªÀµÀð NzÀÄwÛzÁݼÉ. ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, zsÀj¹zÀ §mÉÖ DPÁ±À ¤Ã° §tÚ ZÀÆrzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ 5 ¦Ãl EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀAV §¼À¸ÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 7829329276 EgÀÄvÀÛzÉ.
    PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAV CA©PÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀuÉPÀ¯ï EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2016 ಕಲಂ 143 147 148 353 308 427 ಸಂ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 & 4 ಕೆ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ 18/01/2016 ರಂದು 01-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï. PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 21 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ., ¢£ÁAPÀ 17/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀÝ ²ªÁf ªÀĺÁgÁd PÀmËmï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ CªÀºÉüÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ »AzÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÁ¼À¥Àà JªÀiï §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[C«], ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà J.J¸ï.L, gÁuÉÆÃf J.J¸ï.L, ¹§âA¢üAiÀÄgÁzÀ ºÉZï.¹ 23, 119, 126, 70, ¦.¹ 260, 31, 379, 320, 271, 410, 348, 40, 174, 99, 145, gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV 21-15 UÀAmÉUÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ. 1] ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁzÀªÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] ¸ÀÄ¢üÃgÀ aAZÉÆý ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  3] ¸À¤Ã¯ï ªÀiÁ£ÀÄ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  4] C§Äݯï vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà GvÀÛwÛ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 5] C«£Á±À UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ  6] CgÀÄt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ  UÁAf ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 21-35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©ÃzÀgÀ- ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÛ®Ä mÁAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ UÉ ¸ÉÃjzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-38-J¥ï-883 £ÉÃzÀÝPÉÌ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj zÉÆA©ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè  vÀÆgÁl ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛºÁ¤ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÀ ªÉÄð£À 6 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 7]  ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà UÉÆÃV ¸ÁB ºÉÆvÀ¥ÉÃoÀ 8] QgÀt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²gÀ¸ÁUÀgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  9] gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ ¸ÁB ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 10] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÁB ¨Éë£ÀºÀ½î 11] ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ºÉÆvÀ¥ÉÃoÀ ¸ÁB ²gÀªÁ¼À 12] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄqÁß¼À ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 13] «gÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà £Á« ¸ÁB EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 14] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁªÀiÁ ¸ÁB UÁA¢üZËPÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 15] ©üêÀigÉrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 16] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÁB «zÁå £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 17]  ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀ¢Ý ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 18] zÉëAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ  §AzÉÆÃr ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 19] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ®zÉÆrØ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 20]  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà  ¨ÉÆêÀÄä£À½î ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 21] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr  ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 22] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀnÖªÀĤ ¸ÁB ºÀ½¸ÀUÀgÀ 23] DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ZÀAqÀÄ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 24] ºÀĸɣÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 25] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 26] ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÉÄÃn ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 27] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ©eÁ¥ÀÆgÀ@gÀƨÁ¨ï ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  28] §¸ÀªÀgÁd ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ 29] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà dªÀÄRAr ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  30] §¸ÀÄ gÀvÁÛ¼À ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 31] ²ªÀÅ ºÀÆUÁgÀ ¸ÁB±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 32] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  33] ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 34] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ£ÀUÁgÀ ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 35] CgÀ«AzÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ G¦à£À ¸ÁB UÁA¢üZËPÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÉÆA© ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀ ¥ÉÊQ C.£ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.£ÀA 07 jAzÀ 26 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÁ¨ÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁåj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä F ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2016 PÀ®A 143 147 148 353 308 427 ¸ÀA 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 &4 PÉ.¦.r.J¯ï DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2016 PÀ®A: 295 L¦¹ :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉÆ®ÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. 18/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-10 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠠²æà CA§è¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ §AzÉÆÃrØ ªÀAiÀiÁ: G:38 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ (¥Àj¹µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ) ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV HgÀ°è ²æÃ. ¢VÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ ²æà ¨sÀ®©ÃªÉÄñÀégÀ ¥À®èQÌ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV £ÁªÀÅ Hj£À°è PÉøÀj zÀéd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁj ªÀÄvÀÄÛ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼À, zÉêÀgÀÄUÀ¼À ¨ÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß Hj£À°è C®APÁgÀ ªÀiÁr ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®ègÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä, ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÁr J®ègÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆÃvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆêÀÄÄ zÉéñÀ¢AzÀ »AzÀÆ d£ÀgÀ ¨ÁªÀ£ÉUÀ½UÉ £ÉÆêÀÅ HAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ. ²ªÁf ªÀĺÁgÁdgÀ ¨ÁªÀavÀæPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆÃvÁÛV £ÁªÀÅ 4 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆäj£À CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ. ²ªÁf ªÀĺÁgÁdgÀ ¨ÁªÀavÀæPÉÌ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆêÀÄÄzÉéñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀÝgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ «£ÀAw. F §UÉÎ £ÁªÉ®ègÀÆ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 14/2016 PÀ®A 295 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-01-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²æà ¤®PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, £Ë¨Ázï, ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ClgÀUÁ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ «Ä¯ïÌ ¥Á®ðgï CAvÁ ºÁ°£À CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-01-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉZï.J¥sï r¯ÉÃPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-8214 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉZï.J¥sï r¯ÉÃPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/8214, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.11.J.n.J¥sï.4.f.02738, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.11.E.eÉ.J¥sï.4.f.02721, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2015, 5) §t:Ú PÉA¥ÀÄ, 6) C.Q 44,000/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2016 gÀAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2016, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀÄzÁÝ ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆý, f: PÀ®§ÄgÀV, ¸ÀzÀå: DvÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ (n.J¸ï) gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-12/«-7161 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16-01-2016 gÀAzÀÄ 5000/- gÀÆ. RaðUÉ PÉÆlÄÖ ±ÁzÀ£ÀUÀgÀ f: gÀAUÁgÉrØAiÀÄ°è ElAV (ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä §¼À¸ÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ) vÀÄA§®Ä PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-01-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 0330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ¯Áj £ÀA. J.¦-12/«-7161 £ÉÃzÀÄÝ aAZÉÆý-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ zsÀjAiÀÄ°è ¯Áj eÉÊAl ªÀÄÄjzÀÄ PÉlÄÖ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀët vÀ£Àß PÁj£À°è WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 19-01-2016 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj £ÀA. J.¦-12/«-7161 £ÉÃzÀgÀ eÉÊAmï ªÀÄÄjzÀÄ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ, ¯Áj ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ vÀVΣÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ ¨Á¼ÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ MAzÀÄ lªÉî¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©VzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®gÉrØ ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgɪÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವರ ಬಂಧನ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18.01.2016 ರಂದು ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಸಿ.ಮ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪಿಟ್‌ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ್-ಭಾಹರ್ ಜುಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರ ಎ.ಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೂಜಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 5 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು 1. ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ತಳವಾರ ಸಾ : ಬುಟ್ನಾಳ   2. ಮಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂ ಪಟೇಲ್ ಸಾ : ಜೇವರಗಿ  3. ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಗೌಡ ಬುಟ್ನಾಳ ಸಾ : ಬುಟ್ನಾಳ  4. ಸುಲ್ತಾನ ತಂದೆ ಅಮೀನಸಾಬ್ ಇಜೇರಿ ಸಾ : ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ  5. ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ : ಬುಟ್ನಾಳ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ  ನಗದು ಹಣ 4.010/- ರೂ ಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ನನ್ನ ಗಂಡ ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಈತನು ಈಗ ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರಾದ ನಮ್ಮೋರಿನ ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಬರಾಟಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಳಖೇಡ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫರ್ಗೊಶನ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-0761 ನೇದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ-18/01/2016 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕರಾದ ನಮ್ಮೋರಿನ ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನೆಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವುದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ಯಹ್ನ 2-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕರಾದ ಮರೆಪ್ಪಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿದ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನೆಗಿಲು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ 2-3 ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ರಶೀದ ಯಾದಗಿರ ಇವರ ಹೊಲದ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗಿಣಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ ಅಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಇವರು ನನಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ. ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಈತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಸಮೇತ ಹಳ್ಳದ ದಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಂಜನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೆಯುವುದಿದೆ ಬೇಗನೆ ನಡಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರಗೆ ನಾವುಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಿ ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಈತನಿಗೆ ಇಂಜನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮುಗಿಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ದೇಹದ ಇತರ ಕಡೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ಜಗನಾಥ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಂಡೋತಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಈತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಮಶೇರ ಮತ್ತು  ಆಶಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ್ ಮಾವ ಮಹೆಬೂಬ ಅಲಿ , ಭಾವ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಇತರ ಕಡೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜರಿನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಗಾಲಿಬಸಾಬ ಸಾ: ದಂಡೋತಿ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪುರ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ :- 17-01-2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ ಈತನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೀರಿಯ ಸೇರಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸಿರೆಯ ಸೇರಗಿಗೆ ಆತಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸದರಿ ಬೆಂಕಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ನಾನು ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಚನ್ನಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶೇಖದಾರ ಇವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಾಗರಾಜ ಬಸವರಾಜ ಬಂದು ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  18-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ : ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲುರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.