Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 9, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017  PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989;- ¢£ÁAPÀ:09/02/2017 gÀAzÀÄ 08-15 JJªÀiï PÉÌ f.f. ºÉZï AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÀ 09-00 J.JªÀiï PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ FvÀ£À MAzÀÄ °TvÀ Cfð C¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzɪÀÄ®è¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ºÉƯÉAiÀiÁ ¸Á:PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÀAzÀgÉ ¢:09/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À°è £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉ¢vÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁlPÀ ¥ÁvÁæzÁgÀgÀ£ÀÄß Dr¸ÀzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀtågÀÄ ¸ÉÖf£À°è PÀÆj¹ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ KPÉ qÁå£Àì ªÀiÁr¸ÀÄwÛj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ vÀPÀët £ÁlPÀ ¸ÀÖf£À M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á: PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÀAqÉ ºÉÆ¯É ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É JAzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆqɬÄj C£ÀÄßvÀÛ¯É £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÄað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CªÀAzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CªÀ£À fêÀ vÉUɬÄj ºÉÆ¯É ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀAzÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ §AzÀÄ J®èjUÀÄ PÁ®UÉ ©zÀÄÝ ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀÄ ©qÀ°®è. C°èzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄgɪÀÄä §AzÀÄ CqÀØ ¤AvÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ NrºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ F PÀ¼ÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ. 1) UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï 2) ¤AUÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï. 3) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï 4) «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 5) ¢Ã¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀgÉrØ zÉÆqÀªÀĤ 6) §¸ÀtUËqÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ 7) ªÀÄ®ètUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥ÀàUËqÀ 8) AiÀÄAPÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 9) ¨Á§ÄUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 10) ªÀÄ®ètUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ 11) ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 12) ¥ÀgÀvÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtUËqÀ 13) zÉêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀtUËqÀ 14) gÀqÉØ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtUËqÀ UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. 15) gÁd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ 16) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥ÀàUËqÀ 17) UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀvÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ 18) ²ªÀÅUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ F J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 09-45 JJªÀiï PÉÌ §AzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2017 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A 323,324,354,504,506 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 09-02-2017 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-2017 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiïPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ ºÉÆîzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2017 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 08/02/2017 gÀAzÀÄ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 25626/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3), 21(4), 22 JªÀiïJªÀiïrDgï JPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ 08/02/2017 gÀAzÀÄ 8.30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±É¼ÀîV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2017 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:08/02/2017  gÀAzÀÄ 06-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ¨ÉƪÀÄä°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀqÀ§UÁAªÀ ªÀ||34 eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G || MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| CdÄðtV ºÁ||ªÀ||D®ªÉÄî vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¦AiÀiÁð¢ EvÀgÀ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ²æñÉʯPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:08/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀæµÀgÀ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-23 J£ï-1740 £ÉzÀÝgÀ°è ©üÃ.UÀÄr zÁn ªÀÄÄqÀ§Æ¼À PÉãÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ fæ£À ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25 ¹-0970 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ PÁgÀt fæ£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ gÀ«ÃAzÀæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄÄ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ vÀPÀët vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ºÁUÀÆ fÃ¥ï ZÁ®PÀgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£ÀzÀ ZÁ®£ÉAiÉÄà PÁgÀt«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2017 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ;- ¢£ÁAPÀ 08/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀA/ UÉÆæ£ÁxÀ UÀdPÉÆñÀ ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £À£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £À£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ ¨ÉÆA¨Á¬Ä°ègÀĪÀ ¸ÀIJî JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÀĺÁ£ÀªÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀݼÀÄ À ¢£ÁAPÀ 26/11/2016 gÀAzÀÄ 1 J JªÀiï ªÀgÉUÉ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ®VzÉÝêÀÅ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀ eÁUÀzÀ°è EgÀ°®è £Á£ÀÄ C¯Éè gÀÆ«Ä£À ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ J©â¹ PÀ«vÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁtÄwÛ®è CAvÁ J®èjUÀÆ w½¹zÉãÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁvÀgÀƪÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, gÉÆûvÀ, VÃvÁ, eÉÆåÃw J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝt, ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝt «zÁå£ÀUÀgÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°®è. CµÉÆÖwÛUÉ ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ J°èAiÀÄÆ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ EgÀĪÀ HgÀÄUÀ½UÉ, £À£ÀߪÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ  £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-02-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-02-2017

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-02-2017 ರಂದು ಜೀತು @ ಜೀತೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಸೆಡೋಳೆ, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ಧುಮ್ಮನಸೂರ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-5348 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಧುಮ್ಮನಸೂರಿನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 50 ಮಾಣಿಕನಗರ ಬ್ರೀಜಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಳೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಬಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಫ್-616 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ ಅಸದ ತಂದೆ ಎಮ್..ಗನಿ ಇನಾಮದಾರ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಈತನು ಸದರಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಜೀತು @ ಜೀತೇಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜೀತು @ ಜೀತೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಭುಜಗಳಿಗೆ, ಎಡಮೋಳಕಾಲು, ಎರಡೂ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬೆಹೋಷಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಂಬುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಆರ್ಯ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ಧುಮ್ಮನಸೂರ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ಜೀತು @ ಜೀತೇಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ 108 ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಮರ್ಗಾಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಜೀತೇಂದ್ರ ಈತನು ಮಾರ್ಗಮದ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 17/2017, ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 08-02-2017 ರಂದು ಮಳಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚೀತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 2) ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 3) ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹಂಗರಗಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 5) ಮಾಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಂಚಾಳ, 6) ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಬೀರಗೇ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಹಾಗೂ 7) ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾಂತೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಮಳಚಾಪೂರ, ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 7 ಇತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು, 4 ಹಳೆಯ ಸಾಮಸಂಗ್ ಮೋಬೈಲಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 6750/- ರೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ UÀAUÁ gÉõÉä PÁgÀSÁ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV UÀĽUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÉ®¸ÀzÀ qÉÊj PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¨sÀªÁ¤ FPÉAiÀÄÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½gÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5.2 ¦üÃmï EzÀÄÝ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, zÀ¥Àà£É ªÀÄÆUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¨sÀªÁ¤AiÀÄÄ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀƪÀżÀî ZÀÆr, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÉÊZÁªÀiÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(2) (5), J¸ï.¹/J¸ï.n (¦.N.J) PÁAiÉÄÝ 1989 :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಾ: ಖಾದರ ನಗರ (ಆಣದೂರವಾಡಿ) ಗ್ರಾಮ ರವರ ಎರಡನೇಯ ಮಗನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನು ಕಲ್ಲಿನ ಘನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮಶಿನ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 08-02-2017 ರಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಊರಿನ ದಳಪತಿಯಾದ ಮನೋಹರರಾವ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ನಾನು ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಗೊಡಾನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಶಿವಕಾಂತ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಗೊಡಾಣ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿರಸಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಹ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗುಪ್ತಾ ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಖಾದರ ನಗರ (ಆಣದೂರವಾಡಿ) ಗ್ರಾಮ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ನಾಗಪ್ಪಾ ವಿಠಲ ಮಡಿವಾಳ(ಧೋಬಿ) ಜಾತಿ: ಮಡಿವಾಳ ಮತ್ತು 2) ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ದುರ್ಗ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಖಾದರ ನಗರ (ಆಣದೂರವಾಡಿ) ಗ್ರಾಮ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರಂಜಾ ಡ್ಯಾಮದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮರಳು (ಉಸುಕು) ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಕರೆದಾಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನು ಬರಲಾರದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ: 08/2/17 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ  ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ   ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಡೆ-ತಡೆವುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಹೆದರಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವನ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ವ||27 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ:ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚೌಕ ಯಂಕ್ಕವ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತಾಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾ ವರದಿ.
gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉ : ನನ್ನ ಮಗ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 11/01/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಾ 2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಡಾನಬಾಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ವರದಿ.
gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉ : ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಹುಮನಿ ಇದ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಮಲೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 4/2  ಖಾತೆ ಸಂ 6 ವೀಸ್ತಿರ್ಣ 5 ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಒಟ್ಟು 10,80,000 ಸಾವೀರ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜ ನಂ 3145 ರಂತೆ ದಿ|| 21/07/2008 ರಂದು ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದು ದಿ||19/1/17 ರಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು 1) ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ಸಾ|| ದೇವಲಗಲ್ಲಿ ಜೀಲಾನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಮೋ ನಂ 9972861863 2) ಅಹ್ಮದ ಸಾಹೇಬ ಸಾ|| ಕೆ,ಬಿ,ಎನ್, ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಮೋ ನಂ 8880047870 ಸಾ|| ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿ|| 8/02/17 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೀಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ ಸಾಹೇಬ ಇವರು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶಂಕರ ಇತನ ಜೋತೆ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯು ಸಿವ್ಹಿಲ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರ ಇಬ್ಬರೂ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತ ವರದಿ.