Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ¸ÀÆAiÀÄð vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀļï, ¥À®è£ï, ¸Á: ¨sÀªÀiÁðPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ºÉAqÀw ¤Ã£ÀÄ ¸Á® ªÀiÁr PÀÄrAiÀÄÄwÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀÅ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢£À §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 47/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢£ÁAPÀ 24-11-2013 ¸ÁAiÀiÁAPÁ® DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2gÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ÉÆãÁ° UÀAqÀ ¤gÀAd£ï ªÀÄAqÀ¯ï 32 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À £ÀªÀıÀÆzÀæ ¸Á: DgÀ.ºÉZÀ.PÁåA¥À £ÀA.2 FPÉAiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è PÉÆÃaAUÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ, 2 ¢£À ©lÄÖ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ 9-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 48/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:24-11-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¦JªÀiï¹ 1 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀQëvï ¹.ªÀAiÀiï vÀAzÉ ªÉÊgÀªÀÄÄrUËqÀ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, eÁ: MPÀÌ°UÀgÀÄ , G: ¯Áj qÉæöʪÀgï , ¸Á: aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î , vÁ: PÉ.Dgï £ÀUÀgÀ , f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ .  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-02/J-1114 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¯ï-5999 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §A¥ÀgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå¸Áé«Ä , ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï & ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.  PÉJ-35/J¯ï-5999 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: §®èlV , vÁ: ªÀiÁ£À« , ºÁ.ªÀ: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ , ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ , ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ PɼÀV£À ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2013 , PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢:10/11/2013 gÀAzÀÄ 1930 jAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ£ï ¸Á§ 45 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-¦AeÁgï £ÀzÁ¥sï ¸Á-UÁtzsÁ¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«ð£À 16 ªÀµÀð JA¨ÁPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 22 ªÀµÀð JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¥À«ð£À¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀÝPÉÌ E£ÀÆß½zÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr CAvÁ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀgÉ,¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-131/13 PÀ®A-366[J],109,504,506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæöPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ @ PÀÄgÀ§gÉrØ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 5-6 wAUÀ¼À¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ Hj¤AzÀ «zÁå¨sÁgÀw ±Á¼ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ mÉîjAUï ±Á¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ CmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ r.¹. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CqÀدÁV ¤°è¹ PÁgï qÉÆgï vÉUÉzÀÄ ¨Á PÀĽvÀÄPÉÆà CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ.¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÊrzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013  PÀ®A. 448, 509, 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉæöÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2013 gÀAzÀÄ  69 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10.600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
23-11-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಎಸ್,ಹೆಚ್,ಓ 263 ರವರು ಪೋನ ಮೂಲಕ ಜಗದೇವ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜೈಸಿಂಗ ಇವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಹೊಂದಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಎಮ್ ಎಲ್.ಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್,ಸಿ 263 ರವರಿಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿ  ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಜೈಸಿಂಗ  ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ: 22-11-2013 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸನಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಸ ಓಪನ ಗೂಡ್ಸ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ  ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಅದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 25.11.2013 ರಂದು ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾಸು ರವರು  ಸಂಗಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಹೆಚ್.ಸಿ. 96  2)ನಾಗೆಂದ್ರ ಸಿಪಿಸಿ 651,  3)ಬಸವರಾಜ ಪಿಸಿ-799 4) ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ-1084  ರವರೊಂದಿಗೆ ವಡ್ಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು  ಅವರಿಂದ 52 ಇಸ್ಪೆ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 2650/-ರೂ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.