Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 5, 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¢£ÁAPÀ: 05/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CZÀj¸À°gÀĪÀ ºÉÆý ºÀ§â ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è          .                     C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀzÀ PÀlÄÖ ¤nÖ£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ

1] ¢£ÁAPÀ 05/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

 2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï  ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ  £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §½¸À®Ä ¤µÉâü¹zÉ, MAzÀÄ ªÉüɠ PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è  ¤zÁðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 

4) §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5) ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ  

6) PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ 

7) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

             ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁeï f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÀ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
                                                                             
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Q¯ÁègÀ ºÀnÖ ºÁ.ªÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢ FvÀನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಲವನ್ನು ತಾನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 2) «gÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ 3) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ 4) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà   ಸಾ: ಎಲ್ಲಾರೂ ಇ.ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ EªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 03-03-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಬದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲ ಕೇಳಲು ನಿನ್ಯಾರಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲಬು ಮುರದಿದ್ದು ಮೈಕೈಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2015 ಕಲಂ.  504,326, 323, 506 gÉ/« 34 ಐ ಪಿ ಸಿ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-04-03--2015 gÀzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ºÀwÛgÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ   ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀĸɣÀ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ªÀAiÀiÁ-59 eÁw-ªÀÄĹèA G-G¥ÀªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà  ¸Á|| eÁ°¨ÉAa mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA- PÉ.J.-36/n.J.-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ- ಕೆ.-36/ಟಿ..-9997 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ವರದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸À»vÀ 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ 03-03-15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಕೆ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದ  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮುಸಲೆಪ್ಪ ಬೋವಿ ಈತನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳದೇ  ಈಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ವೆಂಕಟೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಡ್ಡರ್ ಈತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಬೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ  ಜೋತಾಯಪ್ಪನವರ್, 50 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅರೋಲಿ FvÀನು ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ   ‘’ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾರ , ಊರಿನ ಜನರು ಸಹ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು  ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಷಾ ಹಾಗೂ ನಬಿಚಾಂದ್ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಮಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.  74/2015 ಕಲಂ 143,147,504,323,506, 109 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.03.2015 gÀAzÀÄ  26 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-03-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-03-2015

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2015, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2015 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ zÀUÁðzÀ°è ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀªÀ¼À¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀqÀªÀAw, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀgÀAiÀiÁtÂPÀjUÉ JgÀ¨ÁUÀ zÀUÁðzÀ°è ©lÄÖ JgÀ¨ÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JgÀ¨ÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-02/¦J-4404 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁWÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À DmÉÆÃUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV M¼ÀUÉ MwÛzÀÄÝ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zɪÀ®¥Áà PÀªÀ¼À¸ÀÌgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ §®UÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤eÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ©¯Á®PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üUÀAd ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-4965 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಮೊಗಲಪ್ಪ ಹಣಮನಳ್ಳಿ ಸಾ : ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ಇವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮೊಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಣ್ಣ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಘಪ್ಪ ಬಟಗೀರಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ಸೇಡಂ, ಶಾಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸೇಡಂ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಹಣಮನಳ್ಳಿ,  ಅಂಬ್ರಿಷ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ಭೀಮು ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಣ್ಣ ಹಣಮನಳ್ಳಿ, ಸಾ : ಎಲ್ಲರು ಸೇಡಂ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿವಸ ಜಗಳ ಮಾಡುವದು ಹೊಡೆಯುವದು ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ  ಕಿರುಕೂಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಿರುಕೂಳ ತಾಳಲಾರದೆ ನನ್ನ ತವರೂರಾದ ಕ್ಯಾತಗೀರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದೆನು. ದಿನಾಂಕ : 26-02-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮೊಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಣ್ಣ ಹಣಮನಳ್ಳಿ ಇತನು ನನ್ನ ತವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ, ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಗಪ್ಪ ಬಟ್ಟರ್ಗಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಊಳಿದಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ : 27-02-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ಏ ರಂಡಿ ಯಾಕ ಬಂದಿದಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ನಾದನಿಯವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಹತ್ತಿದರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೊಗಲಪ್ಪ ಇತನು ಈ ರಂಡಿ ಅಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೆಕೆಂದು ಪ್ಲಾನ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಇವಳಿಗೆ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದೆ ತಡ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನ ಮೈಮೆಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಿನಗೆ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಮೈಗೆ ಊರಿಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಅವರೇ ಉಪಚಾರದ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2015 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ  ಸಾ: ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ ಹತ್ತಿರ ಓಂನಗರ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 04-03-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊರ ಮಂಡಲ ಸಿಮೆಂಟ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಐನಾಪುರ ಇವರ ಹತ್ತೀರ ಭೆಟಿ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-03-ಇಜಿ-9533 ನೆದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ  ಮದ್ಯ ಆಳಂದ ರೋಡ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ  ಆರ್ಶಿವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು  ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು  ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯ . ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ  ತನ್ನ ಟಂಟಂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ,

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/2014  PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 17/02/15 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆägÀ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr E§âgÀÆ PÀÆr gÀAUÀ¥Àà£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 PÀÆå-2949 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²ªÀgÁwæ eÁUÀgÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ 3-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Á®PÀªÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 PÀÆå-7429 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌAiÀiÁV J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17/02/2015 jAzÀ UÀÄ®§UÁðzÀ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ G¥ÀZÁgÀ ªÉZÀÑ ¨sÀj¸À®Ä DUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 03/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ gÁwæ CAzÁdÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 113/2015 PÀ®A 74 ¹.Dgï.¦.¹:- ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ®PÀÆÌgÀ ¸Á|| ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-03-2015 gÀAzÀÄ 01-00 JJªÀiï ¢AzÀ 02-00 JJªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¨Á«AiÀÄ°è Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 03-03-2015 gÀAzÀÄ 2 ¦JªÀiï  ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzsÉ ¤AUÀ¥Àà PÀgÀtÂV PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è VqÀUÀ¼À£ÀߣÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ vÀAzsÉ C°è¸Á§ EvÀ¤UÉ vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ vÀAzsÉ C°è¸Á§ EvÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà PÉJ-33, Dgï-6402 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀiÁzsÁégÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ£ÀÄ ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ£ÀÄ. VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ 3.30 ¦JªÀiï PÉÌ J¯ÉèÃj-ªÀiÁzsÁégÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁzsÁégÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄßCwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ¸ÁzÁUÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ¢.04/03/2015 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ  ªÀdÓ® UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ PÉÆAqÀªÀÄä D¬Ä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹ 92 ¦¹-220,415,120,293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1230=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀzÀ£ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.