Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08/10/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR C¥sÀÓ® vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄPÀÆìzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉƤ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀjrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁWÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-5072 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzï ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÀÄä¯É ©æPï ªÀiÁrzÁUÀ ªÁºÀ£À ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ wÃ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀÄä gÁdÄ EvÀ¤UÉ vÁQvÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ JPÉ? ªÀiÁr¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä £À£ÀUÉ ¹Q̯Áè DvÀ£ÀÄ ¹QÌzÁUÀ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û §A¢zÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzsÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ wÃ¥ÀuÁÚ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ(J£ï) EPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ (J£ï) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.Dgï zsÀ¨Á° ¦.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀ£À¥À°è, vÁ: OgÁzÀ (©), 2) C¤Ã¯ï vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹), 3) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©), vÁ: OgÁzÀ (©), 4) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (¹), vÁ: OgÁzÀ (©), 5) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀHr ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ` 830/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ Dgï.PÉ. ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆà ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¦æÃw vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: Qææ±ÀÑ£À, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1089 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ, PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð: eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ UÉÆæ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß §UÉÎ J£ÀĨÉÃPÁzÀgÀÄ ºÉý dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAr¤UÉ K£ÀÄ PÀ°¹¯Áè CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀÄnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ §®UÀqÉ mÉÆAPÀzÀ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¯ÉÆêÀÄ£ï vÀAzÉ ¨Á§¥Áà, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÁA¥ÁqÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-5942 £ÉÃzÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĨsÁµÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ §gÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï-²ªÁf ZËPÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/eÉ-6413 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: «Ä¯É¤AiÀÄA ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀÆvÀ gÀ¦üÃPï EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ °ÃTvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A PÉ.¦.DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸Àa£ï ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃR R°Ã¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɪÀÄÆzÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀPÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ PÀÆr CAzÀgÀ-¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆÃ¥À°vÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 282/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ 2 d£À ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀzÀ KzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ ®PÀëöät gÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ L 415=00, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÀÄAzÉ ºÀjd£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸ÉÆãÀPÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £Á°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á°¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ°d DzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä £ÁUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ »ÃUÉPÉ £Á°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ vÀAzÀÄ ºÁQ¢j, £Á° ¤ÃgÀÄ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ, DgÉÆæAiÀÄÄ £ÁUÀªÀiÁä EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁl¨ÉÆgÀ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉõÀ£À vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀgÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß NwÛ »ÃrzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÁªÀÅ F ªÉÆÃzÀ®Ä PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ £Á° «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉ PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÁàgÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¥ÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À UÉÆqÉ Kj PÉÆuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀ¼É PÁ®zÀ 2 ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¹AUÁgÀ ¸ÀgÀ C.Q L 2500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2010 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃUÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: DtzÀÆgÀ ªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃUÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JAPÀmÉñÀégÀ r¹Ö®jAiÀÄ°è ¨ÁAiÀÄ®gï ºÉ®àgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀÄAvÀæzÀ zsÀƼÀÄ ºÁUÀÄ PÉ«ÄPÀ¯ï ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0815 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À C°èUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ dªÁézÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á:¦ügÉÆeÁ¨ÁzÀ, vÁ: ºÀ¸À£ÀUÀAd, f¯Áè: ºÀÄ£ÁߪÀ, gÁdå: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-06/J¹-3187 £ÉÃzÀgÀ°è ¥Á¸Àð® ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÁÌV gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀAmÉãÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-29/nJ-8525 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C£ÀégÀC° vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀC° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀ£À¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÉÊrUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ E£ÉÆßçâ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.¥Àæ¸Ázï EªÀ£À 2£Éà ¥Àwß J¸ï.gÁt 28 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÉÆzÀ®£É ¥ÀwßAiÀÄÄ Qæ«Ä£À¯ï PÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÁA±À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ »A¸É ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦æAiÀiÁAPÀ ªÉéæqïÓ ºÀwÛgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt ¸Á:ªÉîÆàgÀÄ, vÁ:vÀtPÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå:4 gÀ ¤ªÁ¹, ªÀÄ£ÉÆÃeï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ PÁ®¥ÀzÀ ªÀÄAqÀ¯ï 28 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃ¥ÀzÀ ¨sÀgÀzÀ°è ªÀģɩlÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DgïºÉZïPÁåA¥ï¸ÀASÉå:3¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ±ÀªÀ ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgï vÁgÀPï ªÀÄAqÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.10.2010 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.8977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ªÀÄÄA¢£ÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.1099 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ f.VjñÀ AiÀiÁzÀªï vÀAzÉ FgÀtÚ 32, UÀȺÀgÀPÀëPÀ ¸Á:DeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤®èzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ f.VjñÀ ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:£ÀA¢ºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA¢ºÁ¼ï ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà 71 ªÀµÀð, ¸Á:£ÀA¢ºÁ¼ï ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ZËqÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ gÁZÀ¥Àà¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §A¢gÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.10.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÉÊgÀªÁqÀV vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á:SÉÊgÀªÁqÀV vÁAqÁ EªÀ£À£ÀÄ §A¢ü¹, CAzÁdÄ ªÀÄÆgÀÄ °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:50/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¥ÉưøÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¤zÀÝjAzÀ PÉÆlð£À°è ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁdgÁUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÉÆ£ÀPÀnÖ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á PÀ®±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà gÁªÀıÉnÖ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉƨÉÊ® ±Á¥À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ Qð vÉgÉzÀÄ PÀA¥sÀÆålgÀ ªÀiÁ¤lgÀ, 1 PÁ§ð£À ªÉƨÉÊ®, ºÉqï¥sÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ® ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 18730/-` ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀvÀÄÛ vÀAzÉ CtÚ¥Àà gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛUÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Qî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨sÀAPÀÆgÀ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. F PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÁr oÁuÉ :²æà gÁeÁ ¥Àmɯï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¥ÀmÉ¯ï ¸Á|| PÀªÀÄ°¨Á¨Á KjAiÀiÁ ªÁr gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ eÉÆò EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É £ÉÆÃr®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, £ÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ ¸Á°£À°è M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ AiÀiÁgÀÄ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UÉ ºÀj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆægÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/10 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ CdÓ£À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆægÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀt© ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀQÃgÀ® ¸ÀAUÀqÀ «ZÁj¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÉà §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CªÀjªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀë - 135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÉ-6083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2005 «ÄgÀÄ£À gÉqï 2) AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀì - 135 £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6083 3) ZÉ¹ì £ÀA 05A4TL608830 4) EAf£ï £ÀA 4TL608830 C.Q 30,000=00 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 3) ZÉ¹ì £ÀA 00J20F28534 4) EAf£ï £ÀA 00J18E27249 C.Q 28,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï-7638 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 3-4 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À vÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVÎUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁ° E½zÁUÀ MªÉÄäïÉà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨sÀÄd ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.266/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-4166 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPïì PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgï£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 317, 304 L¦¹

¢£ÁAPÀ:7-10-2010 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-10-10 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀªÀ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÉÆÃr, ElV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÉÆA¢UÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ°è M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß DzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èà ²±ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ w½¢zÀÄÝ, £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ²±ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁgÀt, £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ²±ÀĪÀ£ÀÄß C¥ÁAiÀÄPÉÌ MrØ vÉÆgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.