Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 6, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 04/12/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 12 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ «zsÁåyð
¸Á|| PÁlUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÀzÀAvÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ vÀ£Àß CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉEzÀÝ JqÀUÀqÉAiÀÄ CAPÀtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ, DUÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUï ºÉÆêÀÄ£À°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 5.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ,Dgï,£ÀA.20/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-04-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è PÀĪÀiÁj eÉÆÃw.PÉ.vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ;17 G;«zÁåyð ¥ÀæxÀªÀÄ ÀéµÀð PÀA¥ÀÆåmÉ ¸ÉÊ£Àì¥Á°mÉÃQßPÀ.°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.eÁ;ªÀiÁ¢UÀ ¸Á;ºÀnÖPÁåA¥ï. FPÉAiÀÄĺÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆÀUÀÆgÀÄUÉ PÁ¯ÉÃd ºÉÆV §gÀÄvÉÛãÉ.CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÀÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2011 PÀ®A . ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 05/12/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¸Á§tÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ²ªÀÅ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï DqÀ®Ä ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAPÀıÀzÉÆrØAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À PÀgÉPÀ¯ï ¨ÉÆüÀgÉqÀØ¥Àà EªÀgÀ zÁ½A¨É vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸Á§tÚgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/11. PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.& 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05/12/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄUÀ¯ï 28 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ J¯ï.L.¹ KeÉAl ¸Á|| PÀ£Áß¼À FvÀ£À ºÉÆîzÀ°èzÀÝ 2 ¸ÀeÉÓ UÀÄqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Qà gÀÆ 20.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆPÀgÀÄ ©Ãr ¸É¢ UÀÄr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀeÉÓ UÀÄqÀÄUÀ½UÉ vÀUÀÄ° DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ DUÀĪÀ ¸ÀeÉÓ UÀÄqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000/- UÀ¼À¸ÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TÃvÀ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 09/11 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:-06/12/2011 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ ºÉqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ J£ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ:-PÀªÀiÁä,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-ºÉqÀV£Á¼À PÁåA¥À FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:-ºÉqÀV£Á¼À FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj ©nÖzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ J¸ï. ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ®è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ n.gÁªÀÄgÁªÀ FvÀ¤UÉ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §®UÉå¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV JqÀªÉÆ®QUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ, C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ J¸ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011.PÀ®A.447,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-


¢£ÁAPÀ; 05-12-11 gÀAzÀÄ zÉë PÁåA¦£À°è AiÀiÁgÉÆà n£ï ±Éqï £À°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܽzÀ°è EzÀÝ
3 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è 180 JA. J¯ï.£À 136 Njd£À¯ï ZÁéAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 5040/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀiÁ£À« CAvÁ w½¬ÄvÀÄ C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 396/2011 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2011 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ಖೇಲೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬೇಡರ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನಸೀರವಡಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಬಾಬು ಖೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 05/12/2011 ರಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೈಬೂಸ ಬಾನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹರಂ ಉತ್ಸವ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಸ್ತವ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸವ ನೋಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂಬರಾಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮೋಹನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ ನಸೀರವಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ಹಿಂದೆ ವೇಂಕಟ ತಂದೆ ಬಾಬು ಸಿರಸೆ ಬಂದನು, ಸಂಜುಕುಮಾರನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗಂಡನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರ ತಂದು ನನಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನೀನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೈಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಂಜಯಕುಮಾರ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಚ್ಚಿಕಿರುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಾಲು ವರಸಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ನೀರು ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪಾಟಿಲ ಇತನು ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಗೆ ಎಳೆದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಚ್ಚಿಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 283/2011 ಕಲಂ 448.302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-12-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃvÀV EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV JuÉÚ ªÀÄÆV£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39/eÉ-8473 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå ²ªÀzÁgÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÃnUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¤UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹èÃ¥ÁV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ «ÃgÀAiÀÄå EvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV GªÀÄUÁð SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉUÁV ¸ÉÃjPÉ DV, C°èAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, UÁAiÀļÀÄ «ÃgÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÉæAiÀiÁå ²ªÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÉÃnUÀ°è EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05-12-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï mÁªÀgÀ£À gÉÃrAiÉÆà ¦üÃqÀgï (DgÀ.J¥sï) PÉç¯ï 6 ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 40 «ÄÃlgï, MlÄÖ 240 «ÄÃlgÀ C.Q 37,200/- PÉç¯ï ªÉÊgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀqÀÄ n°PÁA f¯Áè ªÀiÁå£ÉÃdgï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è EAVèõÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¤Ã¯Á ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ Hj£À ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiÁPÀð EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ QgÀt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J£ï,ºÉZÀ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §¸À £ÀA PÉJ-38/J¥ï-592 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀgÀĤAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀiÁPÀð EvÀ£À n«J¸ï, ¸ÀÆ¥ÀgÀ JPïì.J¯ï £ÀA PÉJ-38-ºÉZï. 5896 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀiÁPÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ®UÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ £ÀAzÁå¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: a®èVð, ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉE© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðl PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÉE© PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/3116 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àqɹ, vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÁPÀ£Á¼É ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ 11-45 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ DPÁ±À vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ PÉƼÁî ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÁ±À EvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀĤî EvÀ¤UÉ £ÉÆÃr¢AiÀiÁå CAvÁ PÉýzÁUÀ DPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt £À£ÀUÉ J£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý ¤£Àß ªÀÄUÀ£À §UÉÎ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ JPÉ dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PɽzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀĤ®¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉʬÄAzÀ JqÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಅಪಹರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಮಹಿನ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಸಾ: ಗಡವಂತಿ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಹಾ.ವ: ರಾಜಧಾನಿ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 02/12/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಹೊಟೇಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ತಾನ ಹೊಟೇಲದಲ್ಲಿ ಚಾಹ ಕುಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಗಾಡಿ ನಂ. ಎಪಿ 13-6678 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಕಪೀಲ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ, ಜೀವನ, ಪ್ರಕಾಶ, ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಾಗು ಡ್ರೈವರ ಇವರೇಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕಾಲೇಜ ಹಿಂದು ಗಡೆ ಜಂಗಲ ಗಿಡ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಲ್ಟದಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗು ಮಾಮನವರು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೇ ಬಿಡುತ್ತೆವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 130/2011 ಕಲಂ. 364(ಎ) 324 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಣಿಕಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ ಮೋರೆ ವ|| 26, ಸಾ|| ಯಂಕವ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮೋರೆ ವ|| 35, ಈತನು ದಿನಾಂಕ 19-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಧವ ನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳೀ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 97/11 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.