Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 9, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-04-2016

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-04-2016 gÀAzÀÄ ±ÁºÀ¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÉÆî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦.J¸ï ªÀ£ÀAdPÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆgÀlÄ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃgÀ¥Áà FvÀ£À ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÉÆÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÁåj ¨ÁåUÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁåj ¨ÁåUÀUÀ¼À°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉ CxÀªÁ E¯Áè JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ JgÀqÀÄ PÁåj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1) Njf£À® ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï mÉmÁæ ¥ÁåPÀ 8 ¨Ál® C.Q 200/- gÀÆ., 2) M¯ïØ mÁ£ÀªÀð «¹Ì 180 JA.J¯ï mÉmÁæ ¥ÁåPÀ 13 ¨Ál® C.Q 754/- gÀÆ. EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2016, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-04-2016 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CmÉÆà £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr aÃnzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §UÀzÀ® PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÀAUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ CmÉÆà ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤UÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ CmÉÆà ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DmÉÆÃzÀ°è 6 UÉÆt vÀnÖ£À aîUÀ½zÀÄÝ J¯Áè aîUÀ¼À ¨Á¬Ä ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ gÉñÀ£ï UÉÆâü EzÀÄÝ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DdªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® ±Á ¸Á: ªÀiÁqÀV CAvÀ  w½¹zÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâü aîUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj UÉÆâü §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÄqÀUÉ gÀªÀgÀzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀgÉ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ £À£Àß DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀÄA© PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ UÉÆâü ¸ÁUÁl ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÀzÀÄ rfl® ªÉ¬ÄAUï ¸ÉÌïï¢AzÀ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä 50 PÉ.f AiÀÄļÀî MlÄÖ 06 UÉÆt vÀnÖ£À UÉÆâü vÀÄA©zÀ aîUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 3 QéAl¯ï UÉÆâü EzÀÄÝ C.Q 3600/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj §eÁd CmÉÆà ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¦-23/qÀ§Äèöå-0344 CAvÀ £ÀA§gÀ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ C.Q 50,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08/04/2016 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಖಂಡೇರಾವ ಐನಾಪೂರ ವ|| 60 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಮರಾಠಾ, || ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಇತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 07/04/2016 ರಂದು 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಾದಿತನು : ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಐನಾಪೂರ ಸಾ|| ಧುತ್ತರಗಾಂ.  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವಭಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08/04/2016 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಐನಾಪೂರ ಸಾ|| ಧುತ್ತರಗಾಂವ ವ|| 41 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಮರಾಠಾ, || ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಇತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 07/04/2016 ರಂದು 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ 01] ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಖಂಡೇರಾವ ಐನಾಪೂರ 02] ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಖಂಡೇರಾವ ಐನಾಪೂರ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರೂ ಧುತ್ತರಗಾಂವ. ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಡ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವಭಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 07.04.2016 ರಂದು 21:೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07.04.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ರಾಜು, ಉಮೇಶ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ, ಸಮೀನಾಬೇಗಂ, ದಾವೂದ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ದೆವೆಕ್ಕೆಮ್ಮ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಂಟಂ ನಂ ಕೆಎ32ಬಿ4072 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಕಂಕರ್ ಮಷೀನ್ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಗುಡುರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೋಡೆದು ಟಂಟಂ ಅನ್ನು ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕುಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.