Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 23, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    §¹ì£À°è ¹Ãn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ «¹© PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ZÉÃvÀ£À, AiÉÆÃVñÀ, zÀÄUÉÃð±À, gÀªÉÄñÀ, ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:22.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30UÀAmÉUÉ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄZÀÄѧÄqÉØñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÉà PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà @ ªÀiÁzÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, ¨É¯ïÖ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    §®èlV UÁæªÀÄ ªÁ¹ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, 25ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜUÉÆArzÀÄÝ C®è°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ß VqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÀÄ ²æà dqÉ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À CAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀÀ K£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄzÁ¸À ¸ÉÃj ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ vÁAiÀÄtÚ, ªÀįÉèñÀ, £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÉ®è §AzÀªÀgÉà ºÉÆ®zÀ°è vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ¤ªÀÄUɵÀÄÖ zsÉÊAiÀÄðªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄ®èªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ºÁQPÉƼÀî®Ä PÉÆqÀÄwÛ®èªÉA§ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.06.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ vÀªÀÄä ¸ÉƸÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀÄZÀðmÁí¼À UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw zÉÆqÀØ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ PÀĦvÀUÉÆAqÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÉÆæ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹Û vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ©½ §tÚzÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ PÁgï ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃrVgÀĪÀ UÀ®UÀ° UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¢Ã¥ÀPï¹AUï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUï zÉñÀªÀÄÄSï 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°èzÀÝ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄ¹Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ M¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æà GzÀAiÀÄgÀ«gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-05-2011
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-06-2011§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 20/06/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d°Ã®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨Ár ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, G:¨Ár ©®ØgÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÄgÀUÀ°è zÀUÁð gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CR¯ÁPÀ«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀLPÀ® £ÀA PÉJ 32 E-6333 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸À°A vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á¨ï PÀ¯ÁåtªÁ¯É G: qÉæöʪÀgï ¸ÀD: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨ÉèÃqÀ¤Azï ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ 1) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÃgÀÆgÀ 3) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 295, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ PÀmÉÖAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉøÀj (PÁ«) §tÚzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄaAzÀæ£ÁxÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉøÀj §tÚzÀ zÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 22-06-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀAiÀiÁ UÀAqÀ ºÀj gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¥ÀAqÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 181(3) L.JA.«.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä mÁQøÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqɬÄAzÀ M§â vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦.29/0719 £ÉßÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ (¯ÉʸÀ£ïì) «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 22/06/11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 8 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ¼ÉPÀgÀ 55 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁqÀPÉÌ §¼À¹zÀ 3600/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ವಾಡಿ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ಸಾ|| ಶಹಾಬಾದ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳು ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 29-05-2011 ರಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳಿಗೆ ಶಹಾಬಾದದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಗೌಳಿ ಸಾ|| ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೋಮುಖ @ ವಿಶಾಲ ಇತನು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು , ಸಾದಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಬಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನು ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 08123097465 ನೇದ್ದರ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಗನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.