Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11/08/2010
ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 10/08/2010 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §§ÄæªÁºÁ£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÉÆïïØ ¹äÃvï CAUÀr eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á zÁqÀV vÁ ¤®AUÁ f ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ : 09,10/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr £ÀA. 106. »A¢£À UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁj ºÁUÀÄ lædjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,13,28,390/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RAqÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÀªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ZÀªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 160/10 PÀ®A 143, 147, 323, 353, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦NJ DPïÖ-1989 :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤgÀvÀߥÁà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Áà, eÁ: D¢PÀ£ÁðlPÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á ¨sÁ°Ì EªgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÀÞ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É CzsÀåPÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉêÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©EN PÀZÉÃj ¨sÁ°Ì ªÀÄÄAzÉ ¸ÀvÁåUÀȺÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀºÁ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, eÁ: ºÀjd£ï 2) ±ÁAvÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå eÁ: ¸Áé«Ä G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ CzÉà jÃw ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß 20-30 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

CAvÀgÀ gÁdå ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ 08-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®ÄUÉ ºÁQ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F±ÀégÀ °AUÀzÀ »AzÉ EzÀÝ 1 PÉ.f 798 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ £ÁUÁ¨sÀgÀt CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÉ «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀa¹ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà n. Dgï. ¸ÀÄgÉñï L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ ²æà ©.r. r¸ÉÆÃeÁ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.JA. N¯ÉÃPÁgï ¹.¦.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà JA.eÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.), ²æà «dAiÉÄÃAzÀæ gÉrØ ¹.¦.¹. 494, ²æà ¸ÀÄgÉÃ±ï ¹.¦.¹. 484, ²æà «PÀæA¹AºÀ gÉrØ ¹.¦.¹. 248 ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà JA.eÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 494 «dAiÉÄÃAzÀæ gÉrØ, ¦.¹. 484 ¸ÀÄgÉñï, ¦.¹. 248 «PÀæA¹AºÀ gÉrØ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÉÆA¢UÉ ¤AwÛzÀÝ 1) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁj ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: CPÀ̸Á°UÀ ¸Á: gÁd«Ã¢ §AUÀ¯Á ºÀwÛgÀ UÀzÁé® 2) w¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄgÉrØ ¸Á: gÁ®A¥ÁqÀÄ zÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®A vÁ: UÀzÁé® 3) ªÀÄ£ÀåAgÁdÄ @ PÀgÁmÉ gÁdÄ vÀAzÉ wPÀÌtÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÀAf¥ÉÃmÉ UÀzÁé® vÁ: UÀzÁé® f: ªÀĺÁ§Æ§£ÀUÀgÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ CªÀjAzÀ ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ 08-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁ£À«AiÀÄ £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ ¨É½îAiÀÄ £ÁUÁ¨sÀgÀt C.Q.gÀÆ. 50,000/- UÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, C®èzÉà «ZÁgÀuÉ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ ¸Á°£À dÆ£ï wAUÀ¼À°è gÁAiÀÄZÀÆj£À UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ 10 UÁæA a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ UÀzÁé®zÀ°è ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÀzÁé® vÁ®ÆQ£À zÀgÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®zÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁrzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À ¥ÀAZÀ¯ÉÆúÀzÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀÆð°£À n.«.J¸ï. ±ÉÆ gÀÆA¢AzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ CvÀåªÀÄÆ®åªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¨É¯É ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è.

ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 80 UÁæA a£Àß C.Q.gÀÆ. 1,60,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 2 PÉ.f. 55 UÁæA ¨É½î CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 64,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-29 Jr-7449 C.QgÀÆ. 40,000/- £ÉÃzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ. 2,64,000/- ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ Cwà ªÀiË®åzÀ ¥ÀÄgÁvÀ£À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ §½¬ÄAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁUÀÆ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸Àwñï PÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 141 EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 412 PÉ. UÉÆæ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-08-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ E§âgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AvÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ 2) PÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ°èzÀÝ 10 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 18,200/- ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 ºÁUÀÆ 38/10 ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EªÀjAzÀ ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ F vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÀ ªÀÄ°è£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä qÉæöʪÀgï£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:09.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ¨ÁåAPï£À°è AiÀiÁPÉ EnÖ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®gï n« ºÉÆqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ »gÉçÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, UÉÆægÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 6 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.08.2010 gÀAzÀÄ 22.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ZÁ®PÀ/ ¤ªÁºÀPÀ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀ ¸Á: PÀÄzÀj ¸Á¯ÉÆÃlV, vÁ:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EªÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.529 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÉ.1176 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §¸ï£À ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ZÁ®PÀ¤UÉ «£Á:PÁgÀt §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: wrUÉÆüÀPÁåA¥ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ wrUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉà PÁåA¥ï£À UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.08.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀgÀ ªÀģɺÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀßvÀªÀÄä ²ªÀ¥ÀàUËqÀ£À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁrzÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÁzÀ UÀw ¤£ÀUÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2010 gÀAzÀÄ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2010 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.JA.¥Àæ¸ÁzÀ ªÀqÉØÃA¥À°è ±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæUÀw ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÉZï.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà ¸Á:JA.©.PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¯ÁqÀÓUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÀÝjAzÀ ¨Ágï£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ¸ÉßûvÀ §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆAqÁ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.1820 C.Q.gÀÆ:35,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÉ.JA.¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï vÀAzÀÄ PÉÆqÀzÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉ.Zï.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 13.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀ£À¸Éà ¸Á:ZÁ®UÉÃj, vÁ:f¯Áè:«eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPïì¥ÉÆøÀð ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.28,JA.6847 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ£À¸Á« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßêÁ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: J¦.09, 2773 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E£ÉÆßêÁ PÁj£À §®UÀqÉ ºÉqï¯ÉÊmï ¨ÁV®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¨Á£Émï ¥ÀÆwð dRAUÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ r.vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå E£ÉÆßêÁ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹PÀAzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £À¯ÁègÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ §eÁeï JA.80 ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,ºÉZï.9356 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ §æºÀäAiÀÄå 22 ªÀµÀð, ¸Á:PÀlèlÆÌgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.33, 8283 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.08.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.08.2010gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: ¢zÀÝV EªÀgÀ ¢zÀÝV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ãj£À C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV C¼ÀªÀr¹zÀ ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ mÉQìªÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÁÖlðgï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 3£ÉÃ¥ÀÄ

    ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2010 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¹gÀªÁgÀzÀ §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuɪÀiÁqÀ¯ÁV, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃUÉÃgï 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÉ¥Àà @ PÀAmÉ¥Àà @ PÀAmÁå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 19 ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, 10 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ C.Q.gÀÆ:18,200/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmɧqÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä 55 ªÀµÀð ªÁZÀªÀÄ£ï PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À«-aÃPÀ®¥À«ð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ f.C£ÀAvÀ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀħæºÁä£ÀAzÀgÁªï EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ¸ï «Ä¯ï PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÉÆÃqÉUÉ & PÀA¥ËAqïUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ mÁæ£ïì¥sÁgÀA PÀA§zÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÉ JqÀUÉÊ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ «zsÀÄåvï vÀAw vÀÄUÀ°zÀÝjAzÀ PÉÊUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®Q C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. gÀÄ©£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ PÀ°®Æ¯Áè ¸Á; C§Äݯï gÀ¶zÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ G¸Áä¤AiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj £ÀÄzÀgÀvï vÀf£ï ªÀ;16ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÀ§Ä§ ¥Á±Á @ ªÀQ® ¸Á; vÁd ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ºÀªÀÅzÉ ¸Á: zÀÄzÀ¤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉëUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ¤£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¨ÉgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ¸ÉÃqÀªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉëUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, CªÀ¼À CvÉÛ CA§ªÁé, ªÀiÁªÀ CAªÀÄÈvÀgÁªÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤rzÀÄÝ C®èzÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÉƼÉzÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ E§âgÀÆ PÀÆr gÁd²æà ¹ªÉÄAl PÀA¥À¤AiÀÄ°è J ²¥sÀÖ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 ºÉZï-3403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÁ(©) ¸À«Ä¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ FvÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28 JªÉÊ-7148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÀÄqÉØ£ÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV §ÄPÀn §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨ÉúÉÆñÀ DVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ©ÃªÀiÁ ©æÃeï PÀnÖ¸ÀAUÁ« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀıÁPÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£À ºÉÆmÉïïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸À«ÄÃ¥À MAzÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð eÉêÀVð ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÀȶ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀAnUÀ¼À PɼÀUÉ ºÀÄ°è£À°è M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ±ÀªÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ UÉÆwÛ®è CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ M¼ÀUÉ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ÃgÀÄ aPÉÌUÀ¼ÀļÀî ¥Á°¸ÁÖgÀ ¹ÃgÉ MAzÀÄ ©½ §tÚ dA¥ÀgÀ, ©½ ¨Áæ, ©½ §tÚzÀ ®AUÁ ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è UÀrAiÀiÁgÀ EvÀÄÛ CªÀ¼À UÀÄwÛUÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ vÀgÀazÀAvÉ UÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ CªÀ¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 23-27 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌð«ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ FUÉÎ 1-2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è, PÀÄwÛUÉ MwÛ, CxÀªÁ G¹gÀÆ UÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß PÀAnUÀ¼À PɼÀUÀqÉ ºÀÄ°è£À°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA§g 08/2010 PÀ®A174 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀ0q£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »0zÉ UÉÆêÁPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©°Ø0Uï ªÉÄð0zÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä zÀ¥ÁàVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M0zÀÄ ªÀµÀð¢0zÀ CqÁØqÀ®Ä DV°¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É£É §ºÀ¼À DVzÀÝj0zÀ £ÉÆêÀÇ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£Á0PÀ 09-08-10 gÀ0zÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄ0eÁ£É 09-45 UÀ0mÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆ0zÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀGjvÀÄ PÀÆqÀ¯É eÉ.©.D¸ÀàvÉæ E®PÀ®è zÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgjAiÀĪÀ£À ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ0rzÀÝj0zÀ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£Á0PÀ:09-08-10 gÀ0zÀÄ gÁw 12-00 UÀ0mÉUÉ eÉ,©, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 10-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÀ£À eÁªÀ 01-20 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ D¸ÀévÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ºÀAiÀiÁvï¦üÃgï vÀA¢ ±ÉÃPÁëªÀ° ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À EªÀgÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉPÁëªÀ° vÀA¢ ºÀAiÀiÁvï¦üÃgï ªÀAiÀiÁ: 48 eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁlgïªÀiÁå£ï ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉAiÀÄ eÉÆÃvÉUÉ 3 ªÀµÀð¢AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ EzÀÄÝ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-3524 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÀÀQÃgÀ¥Àà JA§ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ qÁt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ° EªÀgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-13/ JPïì-0397 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß CtÚ ±À¦ü E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀw ¤d«zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆArUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ D¼ÀªÁzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÁ£Éà ¤AvÀ ¯ÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzɪÀÅ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £À£Àß vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ° FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 32/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ¢: F±À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÀ¼Éà £ÁUÀ£ÀºÀ½î EªÀ¼ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, §¼ÁîjN.¦.r.AiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ¢£ÁAPÀ:- 10-08-2010gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß3:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁjD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ6:30UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2010 PÀ®A 448, 376, 511, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀgÀzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀ vÀAzÉ »gÉà zÀÄgÀUÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ ElÄÖ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AzÀ CA©PÁ¼À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj CvÁåZÁgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀÄ ©r¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¹zÀݪÀÄä½UÉ PÉÊ »rzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ zÀ©â ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ UÀzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä §qÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆVzÁUÀ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÀÄjUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß CtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ F WÀl£É¬ÄAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¨sÀAiÀĸÀÜ£ÁV zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä £À£ÀߣÉßà PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£Éà §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸ÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹ 42 ²æà «gÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà @ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Àà vÀA/ ZÀ£ÀߥÀà £Á®vÁéqï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA/ ±ÁåªÀÄtÚ ZɮĪÁ¢ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ §ºÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà EªÀvÀÄÛ ¤£Àß mÉʪÀÄÄ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßVzÉ £ÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ G½zÀÄ PÉÆAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄÄwÛà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÉ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ §AzÀgÀÆ £ÁªÀÅ zÀQ̹PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.