Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 4, 2013

Raichur District Reported Crimes

f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

ದಿನಾಂಕ 03.05.2013 ರಂದು ಆರೋಪಿತ £ÁzÀ UÁgÀ®¢¤ß ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ §ÄqÀtÚ G : DmÉÆà ZÁ®PÀ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ FvÀ£ÀÄ ಜನತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕುರಿತು ತಂದಿಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢ü avÀÛgÀAd£À ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 91 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ¨Án° C.Q. ಒಟ್ಟು ರೂ 4033.12 ನೇದ್ದವುಗಳ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉUÉ ಗುನ್ನೆ £ÀA. 65/13 PÀ®A 32,34, C§PÁj PÁAiÉÄÝrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


 


 

¢£ÁAPÀ 04.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 07 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ É £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ CAvÀ UÉÆwÛzÀÄÝ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ CAvÀ UÉÆwÛ®è ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÉÆqÀVzÁUÀ, ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉà DUÀ° ºÀt ºÀAa®è, ºÀAazÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁ° PÀnÖU¬ÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀ¼ÁîrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE DATED: 04-05-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-05-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 03-05-2013 ರಂದು ಮುಡಬಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1045.1407.1031.952. ರವರೆಲ್ಲರು ಜೀಪ್ ನಂ ಕೆ ಎ-38 ಜಿ-63 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಮುಡಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆಷ ಗಸ್ತು 2100 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮುಡಬಿಯ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಚೌಕನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2115 ಗಂಟೆಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಜೀಪ್ ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ಭಂಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ರಾಜಪ್ಪಾ ಭಂಗಿ ಇವನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕೆ¼Àಗೆ ಜಗ್ಗು @ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ಭಂಗಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕೋಳಿ ಸಾ: ಮುಡಬಿ ಇವಳು ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ 2130 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅವಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿಯವಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು  77 ನಾಕೌಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್  ಬೀಯರ್ 330 ಎಮ್ ಎಲ್ ಯುಳ್ಳದು  ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 33 ಯುಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಮ್ಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು   6900=00  ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A 171 (E) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2013  gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà  ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð G: PÉëvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ¸ÀPÀð® ZÀÄ£ÁªÀuÉ JQÓPÉÃnªÀ D¦üøÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ï PÉÆqÀ D¥sï PÀAqÁPÀÖ ¸ÁÌqï «zsÁ£À ¸À¨sÁ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 02/05/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-39/JªÀiï.-1248 £ÉÃzÀgÀ°è ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §»gÀAUÀ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉ EzÀÄÝ, ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀªÀåðzÀ°èzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA-9480695083 £ÉÃzÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀ ªÉÆÃ.£ÀA 9964723431 £ÉÃzÀgÀ ¥sÉÆä¤AzÀ 19:57 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr wý¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁAqÁzÀ°è PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå d£ÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÉưøÀ ¹A§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.¹-1101 ªÀÄvÀÄÛ «rAiÉÆà UÁæ¥sÀgÀ  CAPÀ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀjUÉ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C°è£À ¤eÁA±À w½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 20:26 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.¹-1101  gÀªÀgÀÄ  ªÉÆèÁ¬Ä® ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀvÁAqÁzÀ°è PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀ ºÁ¹UÉ PɼÀUÀqÉ  ºÀt EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄĪÀgÀÄ PÉÆqÀ¯É ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁAqÁzÀ PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ºÀt EzÀÄÝ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä  500 gÀÆ. 72 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 36,000/- gÀÆ. ºÀt EzÀÄÝ F ºÀtzÀ ªÀiÁ°PÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä F ºÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀzÉà ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¹UÀ°¯Áè, F ºÀtzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ vÁAqÁzÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀiÁZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV d£ÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÝ ªÀåQÛ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ºÀt AiÀiÁjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀjAzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁj®èzÀ F ºÀt 36,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DZÁgÀ ¸ÀA»w G®èAWÀ£É ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¨sÁ«¹ C¯Éè ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀzÀj ºÀt ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄPÁf EAZÀÆgÉ 2) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Àà ºÀtªÀıÉnÖ 3) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ  gÀªÀjUÉ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A 279, 171(JZï) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:  03-05-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ © UÉÆÃR¯É J¸ï n n ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2013 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀ¼ÁzÀ 1] JAJZï24-n-2505, 2] JAJZï-24-J¹-4156, 3] JAJZï-24-¦-8353, 4] PÉJ-39-eÉ-6147, 5] PÉJ-39-PÉ-421, 6] ¹J£ï¦-2562, 7] PÉJ-39-E-4966, 8] £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® 9] £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ªÁºÀ£À    ZÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè EªÀgÉ®ègÀÄ PÉ.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ½UÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÀ°ì vÀÄUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À vÀÄA¨Á ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¨sÁvÀA¨Áæ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁå° ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀvÀæ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀPÉÌ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.J¸ï.PÀlV ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉð±ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JPÉÆìöåÃnªÀ ªÀiÁåeɸÉÖçÃl ©ÃzÀgÀ (GvÀÛgÀ)-50 «zsÁ£À ¸À¨sÉ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-05-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À PÁ®PÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀÄѪÁUÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À CAUÀ gÀPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAfêÀ J.¦.¹. 353 gÀªÀgÀÄ «rAiÉÆà UÁæ¦ü ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.38- PÉÆå7860 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ-50 (GvÀÛgÀ) «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ CAZÉ ªÀÄvÀzÁ£À PÁ®PÉÌ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAa ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ¹.r.®UÀwÛ¹ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ EzÀÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2013 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/04/2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 30/04/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉƸÀ n.«.J¸À. Zɹ £ÀA : MD621BD10D1C90496 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ gÉïÉé ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¸ÀzÀj »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ eÁåAvÉ FvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ºÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁۣɠ ¸ÀzÀj »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âjUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìgÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ §®ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀtÂÚ£À gÉ¥Éà ªÉÄÃ¯É §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® D£ÀAzÀ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä JAzÀÄ  UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

          ¢£ÁAPÀ : 03/05/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÉưøÀ Ol ¥ÉƸÀÖ ¹§âA¢ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ UÁAiÀÄPÁéqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁ : ¸ÀªÀÄUÁgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½zÀ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¸ÉÆãÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A : 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ (».±ÉæÃtÂ) eÉ.JA.J¥sÀ.¹ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ°è PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ .

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A 143, 447, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-3/05/2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §§£ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-§zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-51 gÀ ¥ÁèlzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð, 2] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð, 3] agÀAfë vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, 4] vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð, 5] ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ agÀAfë PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á-§zÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀAr ¤£Àß ºÉÆ® E°èUÉ ºÉÃUÉ §gÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013 PÀ®A 504, 448 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-3/05/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAZÉ, 2] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ,  3] UÉÆÃgÀR vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ ¸Á- RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÁqÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð    G-MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£ÁPÁgÀt CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸Àƽ gÀAr CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 354, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁdªÀÄw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À JAqÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ, PÁ±À¥Áà vÀAzÉ «gÀ§¸À¥Áà,  ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà, D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ D£ÀAzÀ, F±Àéj UÀAqÀ PÁ±À¥Áà, §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÉ®Æè PÉÆr DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀAr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛ¢Ý CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è gÁd¥Áà EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁ±À¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà, ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J gÀAr, ¨sÉÆøÀr, ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÁUÀ D£ÀAzÀ vÀAzÀ PÁ±À¥Áà, F±Àéj UÀAqÀ PÁ±À¥Áà, §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013 PÀ®A 279,337. L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥sÀAiÀiÁd FvÀ£ÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/2368 £ÉÃzÀ£ÀÄß a¢æ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÁA¢üUÀAd PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ lªÉÃgÁ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ17JªÀiï.9374 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¸ÀzÀj lªÉÃgÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ  vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ²æà GªÀiÁPÁAvÀ   vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî, 2] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÀ®ªÀÄAqÀUÉ, 3] ºÁªÀVgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀPÁå¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁrzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ RvÀA ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî  ¸Á: ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ  vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Ánî ¸Á ºÀPÁå¼À, 2] QgÀt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ºÀPÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2013 PÀ®A 355, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ 23:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ  ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JA]  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÁPÀÆgÉ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JA], 2] CªÀÄgÀ vÀAzÉ C¤Ã® ZÁPÀÆgÉ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤£Àß ªÀÄUÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝ£É ¤£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÁ®°èAiÀÄ §Æl ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw PÀ§â®UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É JzÀgÀÄUÀqÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd dªÀiÁzÁgÀ EªÀ¼ÀÄ ``ºÁmÁå ¤AzÀÄæ CªÁgÀ ºÀÄnÖzÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ºÉÆ® KPÉ ºÀAa PÉÆnÖ¢Ý, ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ §®èªÀ£ÁV¢Ý `` CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉÃgÀ½UÉ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²ªÁgÁd ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÁAvÀ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÁåqÀ ºÉÆræ CAzÀªÀgÉ  ²ªÁgÁd EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ªÉÄïÉ, wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯É »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽùzÀ£ÀÄß gÀ«PÁAvÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è J®ègÀÄ  UÉÆwÛzÁÝgÉ ¤£ÀUÉ PÀrzÀÄ vÀÄPÀÌr ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É . dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄÄvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¸ÉÆ¸É PÀ«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ವಶ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 03/05/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಓಮಿನಿ ಕಾರ ನಂ. MH 03 Z 3124 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 03 ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಸರಾಯಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗಂಗಾಧರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ವೇದರತ್ನ, ಪಿ.ಸಿ.ರವರೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾಹ್ನ 3:40 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಓಮಿನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೈವರ್ಡ್ಸ ಚೇರ್ಸ ವಿಸ್ಕಿ 48 X 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 30 ಕಾರ್ಟನ ಬಾಕ್ಸಗಳಿದ್ದು ಅಃಕಿಃ 60,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು, ಹಾಗು ಒಂದು ಓಮಿನಿ ಕಾರ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1) ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಮುರುಗೇಶ ಮುತ್ತಂಗಿ 2) ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಫರತಾಬಾದ 3) ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣಾ ಗಾಯವಾಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಪಿಐ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:65/2013 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.