Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 13, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

PÉÆ¯É :-

    ¢£ÁAPÀ:- 12.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2011 ¨É¼ÀV£À 5.00 ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À CvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ D®ÆgÀÄ gÀAUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è UÀÄqÀ¸À°AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ CAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ D®ÆègÀÄ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ£À¥À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ±ÁAmÉÆüÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÀA¢¤UÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ £ÀA¢¤¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ ¸ÀÄzÀݨÁ¬Ä wªÀÄäAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAd¥À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30 ªÀµÀð, F E§âgÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2011 gÀAzÀÄ ¸Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÉÆüÀ§Ar ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ UÉÆëAzÀ £À «gÀÄzÀÞ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2011 PÀ®A. 323, 34, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À aPÀ̪ÀÄä GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAmÉÆüÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄ¢Q£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà CA§ÄgÉà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/8/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¦£À°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀ£Àß½î PÀÄgÀ§gÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¹UÀgÉÃl£ÀÄß G¢æ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ªÉÆzÀ¯É ¤Ã£ÀßzÀÄ ¨ÁQ EzÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ £ÀAvÀgÀ G¢æ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉ½zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Áå £Á£ÉãÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwۣɣÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀtUËqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀÄ£É ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÀPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà "¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆ® ªÀÄ£É ºÉÃUÉ ¨sÁUÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀ£ÀUËqÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á®Ä ¨sÀUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÀgÀtUËqÀ£ÀÄß vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ¸ÀªÀĸÀå §UɺÀj¹PÉƼÉÆîÃt CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ±ÀgÀtUËqÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ÃgÀ£ÀUËqÉgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ©.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà UÀÄqï±Éqï JjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ UÉÆæ EªÀgÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ r. £ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 22.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀȵÀÚ ¦.f. ºÁ¸ÉÖïï CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÁ¸ÉÖð£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 4 EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°ÉAqÀgï C.Q. 8000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ f. vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå J¯ï. PÀȵÀÚ ¦.f. ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£ï CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÃeï PÁåA¥À¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.¦.¹.J¯ï ¥ÁèAmï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÄãï UÉÃmïzÀ°è ²æÃ. ¸Àa£ï vÀAzÉ PÀ«AzÀgï ¹AUï ¹.J.J¸ï.J¥sï. PÁ£ïìmɧ¯ï ¹.L.J¸ï.J¥sï WÀlPÀ PÉ.¦.¹. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ZÉQÌAUï PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ CAVAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ 4 vÁªÀÄæzÀ PÉç¯ï ¯ÉUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÆÃ¬Ä ±ÀA§Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á. ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 4 PÉç¯ï ¯ÉÃUï C.Q. 1,448/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸Àa£ï vÀAzÉ PÀ«AzÀgï ¹AUï ¹.J.J¸ï.J¥sï. PÁ£ïìmɧ¯ï ¹.L.J¸ï.J¥sï WÀlPÀ PÉ.¦.¹. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 09-08-2003 gÀAzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtÚzÀ J¸ï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀįÁâUÀð f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁUÀ®§nÖ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁUÀªÀ°è ¨ÉÆ©â vÀAzÉ gÁWÀªÀ®Ä ºÁUÀÄ gÁWÀªÀ°è gÁWÀªÀ®Ä vÀAzÉ vÁvÁ®Ä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 50 aî fAPï UÉƧâgÀ C.Q.gÀÆ. 55,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü J¸ï. ²æäªÁ¸ÀgÀªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ J¸ï. ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 12-8-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¹£À §¸ÁÖöåAr£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆà ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà £ÀgÉUÀ¯ï 54 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆmÉî PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÄ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀ £ÁªÀÅ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ºÀt 1360=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-08-11 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L,gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ±ÉnÖ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ .FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2,800/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄzÉAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ, «gÉñÀ¥Àà ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ, «gÉñÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ, ºÁUÀÆ ¨sÁµÀ¸Á§ ¸Á: ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

    ¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î PÁæ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C£Á¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆÃlUÀÄAqÀ, .gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ DgÉÆÃUÀå¥Àà AiÀÄgÀæ¨sÉÆë,.eÉÆñÉÃ¥sï vÀAzÉ vÉÆêÀiÁ¸É¥Àà £À®è¨Á§Ä, .vÉÆêÀiÁ¸É¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ©½«ÄAa J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 12 °Ãlj£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 600/- ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2011 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 22,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಸಾಃ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸನಾ ಹೋಟಲ್ ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ತಳವಾರ ಸಾಃ ಅಣವಾರ   ಎಂಬುವವನು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಲಿಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಊಟದ ಬಿಲ್ಲ ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಮಾಲಿಕನೇ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲು ಕೇಳಿಲ್ಲಾ , ನೀನು ನನಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ರೆಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಎಡಭಾಗದ ಮೆಲಕಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-08-2011


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/082011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§ÝA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaé £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ºÁUÀÆ 4 d£À E®ègÀÆ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ[JA.] UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ºÀt gÀÆ. 900/- ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 365, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-08-2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀݪÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; §¸ÀªÀ£À ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ºÀ¼É ¸ÁAUÀ« ¥ÀÆ£Á(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì£À°è §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ£ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªï ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15-20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉ.J. 39/JªÀiï-608 £ÉÃzÀgÀ°è C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃRðAr ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UË¥ÀåªÁV PÀÆrºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.²æÃ¥Àw vÀAzÉ JA.¸ÀĨsÁóµÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¹) UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¹) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀjAzÀ ¹ªÉÄÃJuÉ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÀæ¨ÁzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ ¸Àé-¸ÀܼÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É a®PÀUÀÄqÀ ¥ÉưøïÀ oÁuÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J.¦) £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉ 426/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥Àæ. ªÀ. ªÀgÀ¢ £ÀPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀgÀ¢, EvÁå¢ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé-¸ÀܼÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ
ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ; 12-08-2011 ರಂದು ಬಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕರ್ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 310 ರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: 11/08/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪ ಸಾ|| ಸರಸಂಬಾ ಇತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗದು ಹಣ 520-00 ರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಗುರುಲಿಂಗ ತಂದೆ ದಿ:ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಗೋಡಿ, ಸಾ|| ಬಸವನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರದ ರಾಜು ಪಾನಶಾಪ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ಅರುಣಕುಮಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡ್ರೇಸೆಸ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶಿವಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡ್ರೆಸೆಸ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಈತನು ಇತರೆ 8 ಜನರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಡೆದ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಎದೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇತರೆ 8 ಜನರು ಸಹ ಈ ಬೋಸಡಿ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ  ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂದೆ ಕಾಶೀಮಸಾಬ ಸಾ: ಕ್ರಷ್ಣಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ದಿನಾಂಕ: 12-08-2011 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜು ನಾಟೀಕರ ಸಾ: ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಂತ್ಯಾ ಸಾ: ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ 5000/-ರೂ. ಹಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆತನಕ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೀ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬಲ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. .