Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 08/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-02-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ªÀqÀVÃgÉ, 45 ªÀµÀð, ¸Á¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ Z˽ PÀqÉÄAzÀ DgÀgÉÆæ NAPÁgÀ, N«Äß ªÁå£ï £ÀA:JªÀiï.ºÉZï-124547 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ªÁå£ï CwêÉÃUÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ rQÌ¥Àr¹ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉƼÀPÁ®Ä £ÀqÀÄ«£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 06/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀAZÁPÀëgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀAZÁPÀëgÉ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 447, 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-03-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ `¢` QgÀt ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É& PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.14 gÀ°ègÀĪÀ 2 JPÀgÉ d«Ää£À°è mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆî ºÉÆÃqɸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÀÄgÀ£Àß½ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîzÀ §UÉÎ E£ÀÄß ºÀt PÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÀÄ C°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆî ºÉÆÃqÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: U˽ G: UÁæ. ¥ÀA G¥ÁzÀåPÀë ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 2.ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 3,§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 4, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄ F £Á®Ì DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£É£ÀÄ ªÀiÁºÁ ºÀjZÀAzÀæ£Á E¢ J£ÉÆ CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÆÃPÀ¸À ©Ã°è£À ªÉÄÃ¯É ¸À» ºÁPÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßPÁ°è£À §Æl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-02-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ E¨Áæ£À vÀAzÉ RÄgÀ²ÃzÀ ¸Á: UÉÆïÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ºÀt ºÁUÀÆ gÁå±À£À CQÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 353, 504, 323, 506, 427, 383, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧§£À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ¸À.¥Ëæ. ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ¯ÁzsÁ ¸Á: ZÁAzÀÄj vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ vÀgÀUÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ©qÀÄ«£À £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ «±ÉõÀ vÀgÀUÀw vÉÃUÉzÀÄPÉÆüÀÄîªÀ ªÀÄÄAZÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1)¥ÀAZÀ²Ã® vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ 2) ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ E§âgÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÀÆqÉzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉÃqÀ« CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ, ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 10£ÉÃvÀgÀUÀw «±ÉõÀ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°è §AzÁUÀ ¥ÀAZÀ²Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ E§âgÀÆ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÀĽvÁUÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ±À²PÁAvÀ ©qÀªÉ EªÀgÀÄ M¼ÀUÉ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 5000/- gÀÆ¥ÁÄ ¸ÀºÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ F±Àéj UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgï (J) EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ U˽ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉÄj CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽ G: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀë ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁåªÀQ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÉÊ JwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤£Àß PÀqÉÄAzÀ §AzÀgÉ J®èjUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CµÉÖ C®èzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ CqÀZÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÀlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ 23.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «Ä¤¯Áj ¸ÀASÉå:PÉJ.40,1165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C«ÄãÀUÀqÀUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36,JA.6795 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄZÁ®PÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ Qj°AUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ«vÁ¼À ºÁ:ªÀ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 14 ªÀµÀð, EA¢gÁ UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà 40 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 31 ªÀµÀð ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤Ã®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ 21.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36, 1653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆî¥À°è ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.01,J¥sï.9078 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ §¸ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á:UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, ºÁ:ªÀ:¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, §¸ïZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ, ¦J¸ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï, ¦J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, EA¢gÁ ¨Á¬Ä, ¥Àæ¨sÁªÀw, ¸ÀĨÁâgÁªï, gÀ¶ä, J£ï.r.PÀÄAd¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà§rUÉÃgÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EvÀgÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ §¸ï¤ªÁðºÀPÀ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÀäeÁ UÀAqÀ §ªÀÄðAiÀÄå, ®Qëöäà UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ, n.ªÀĺÁ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀĺÉñÀéj UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV aÃn ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ F.¥ÀzÁä UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÁdÄ ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ÀPÁåA¥ï EªÀjAzÀ MAzÀÄ ®PÀëgÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ aÃn PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀÆ:74,000/- ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:04.03.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆqÀzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F.¥ÀzÁä gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ PÉƼÀîPÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ gÁªÀÄ®Ä & ¸Á¬Ä£À¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ PÉƼÀî ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ d«Ää£À°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ CAiÀÄå¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.03.2011 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà §mÉÖ ªÁå¥Áj ¸Á:CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ §mÉÖ CAUÀr & mÉîjAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ qÀ©âUÉ «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, qÀ©â ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ mÉç¯ï, ¨ÉAZï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÖ¯ïUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ ºÉƯÉAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï, MAzÀÄ NªÀgï¯ÁPï «ÄµÀ£ï ºÁUÀÆ §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃjC.Q.gÀÆ: 90,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.03.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃgÁ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ JgÀqÀÄ aî ¸ÀeÉÓ, JgÀqÀÄ ¥ÁPÉÃmï CQÌ, MAzÀÄ aî UÉÆâ, zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj.C.Q.gÀÆ: 20,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¸Á:ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ 10 QéAl¯ï ºÀwÛ, 1 QéAl¯ï CQÌ. zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj.C.Q.gÀÆ: 1,10,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, J¸ï.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ºÀgÀ« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï£À°è »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÉ.549, EAd£ï¸ÀASÉå:02E18JA24738, Zɹì¸ÀASÉå: 02E20¹23652 C.Q.gÀÆ:14,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:08.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. F ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.03.2011 gÀAzÀÄ J¸ï.±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¥sÀgÀvÀ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æÃ, C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ±Á£À¨ÁUÀ ¸Á: ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 7-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ ºÀ©Ã§Ä¯ï gÀºÉêÀiÁ£À EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32-8299 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÀgÀÄ PÀÆr 30 d£ÀgÀÄ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 218 gÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÉÆArgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, . £ÁªÀÅ PÀĽvÀPÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÉmÉÆæ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉJ-30-9103 «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ, £À£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ §® ªÀÄÄArUÉ. §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ E¸ÁPÀ ¥ÀmÉî ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

DPÀ¹äÃPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ZÀAzÀæ¨ÁUÀ UÀAqÀ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà dPÀÌ®¢¤ß ¸Á|| D±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀºÀzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ gÁdÄ gÉà ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¨Á¯Áf ¯ÁqÀÓ PÀlÖqÀ PÉqÀĪÀ (©½¸ÀĪÀ) zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß L.PÉ.¥Àmɯï C£ÀÄߪÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀlÖqÀzÀ bÀvÀÛ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ gÁdÄ gÉà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÉÛzÁgÀ L.PÉ ¥Àmɯï EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸À®PÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.