Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 6, 2013

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  06-12-2013 ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೦1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ  ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಂಬಾರ  ಸಾ|| ಶಾಪೂರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಮಳಖೇಡ ತಾ|| ಸೇಡಂ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಕಾವೇರಿ ವಯ: 15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ ತಂದೆ ಗೌಸ್‌ ಪಾಶಾ ಈತನು  ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 01-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÀtÚ ªÀ:40ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀAdºÀ½î2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ fAzÀ¥Àà ªÀ:35 ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À EªÀgÀÄ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:497 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6 ಎಕ್ಕರೆ  25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢.¥Àæ¨sÀÄ ªÀ;40 ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:UÀAdºÀ½î EªÀಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಯಚೂರು, UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2013 PÀ®A:  341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                ದಿನಾಂಕ 06/12/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÁzÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀ:37 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:agÁUÀ°è PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ¤é ಹಾಗು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಅಬ್ದುಲ ಕಾದರ ಹಾಗು ಆರೋಪಿತನಾದ ±ÀQÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: E¹èA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ ಮೂರು ಜನ ಮಾನ್ವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಬ್ದುಲ್ಲನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಆನತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಾರೋಪಿಯು 7 ನೇ ಮೈಲ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾಗ  ಸಮಯ 9.30 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಾಗು ಅಬ್ದುಲ ಿಬ್ಬರು ಕೆಳೆಗಿಳಿದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿvÀgÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಿ ಏನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಯಚೂರು, UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2013 PÀ®A:  341, 504, 506 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ. ©üêÉÄñÀ gÁªï vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ : PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : UÀ«UÀmÁÖ PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«.  FvÀ£À  ಹೊಲವು ಗವಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 161 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದ್ರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಟಿ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 04-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ಸದ್ರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 2) UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt E§âgÀÄ ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï 3) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâ gÁªï 4) ªÀįÉèñÀ E§âgÀÄ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥sï 5) ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á : eÁ£ÉÃPÀ¯ï.  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿನ ಮಿಶನದಿಂದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪನು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದು:ಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.259/13 ಕಲಂ 143, 147, 447, 504, 323, 324 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ.05-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ Z˺Áít ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, PÀÆ° ¸Á.bÀvÀæ gÉÆÃqÀ vÁAqÁ.FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÉýzÁUÀ, DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà CzÀ£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛïÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ & ¸ÉÆêÀÄÄ«£À CtÚA¢gÁzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ & ®QëöäÃ¥Àw EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄÄ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁtgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/13 PÀ®A.504,323,324gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁjPÉÃgï, 45 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2013gÀAzÀÄ  ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವಿ-ಪೋತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಮೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಷರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.34 / 5441 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಾರಣ ತಾನು  ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗ್ಐ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ  ಎಡತೊಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಪಾದದ ಕೀಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಬಂಡಿಯು ಜಖಂಗೊಂಡು ತನ್ನ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಪೈಕಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9.45 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 258/2013 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ 1-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÉZï.¦. ªÉAPÀl¥Àà, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ, ¥sÉƸÀð mÁæªÉ¯ïì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-05-J©-9695 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: DqÀUÉÆqÉ ºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®¢¤ß PÁåA¥À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀmÉ¥Àà, ¯Áj £ÀA. PÉJ-37-6316 gÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §¼ÀÆlV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2013 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    16,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-12-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ïÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ (J¸ï.¹ì), ¸Á: CvÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C¯Éè gÁwæ H½zÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉUÉ C°èAzÀ ©lÄÖ C®UÀÆqÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ 1415 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ¹¤ªÀiÁ mÁQÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAoÁ¼À D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-56/ n-296 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ wqÁØ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/12/2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÉƺÀ£À ©gÀdzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)   gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À ©gÀdzÁgÀ, 2. zÀUÀqÀÄ ©gÀdzÁgÀ, 3. ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ zÀUÀqÀÄ, 4. AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ ©gÀdzÁgÀ. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ¨Éë£À VqÀzÀ ¥sÀAnUÀ¼ÀÄ KPÉ PÀqÉ¢¢Ý. CAvÀ ºÉý DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À ©gÀdzÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ zÀUÀqÀÄ, AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ ©gÀdzÁgÀ EÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2013 PÀ®A 447, 504, 506, 435, 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÂÚ ±Á¥ÀÆgÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CA¨É¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀªÉÃð £ÀA 113 gÀ°è 6 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è dÆ£À 2013  gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á« PÀlÖqÀ PÉ®¸ÀPÁÌV PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV eÉÊPÁgÀ vÀAzÉ Q±À£À ºÀ®UɸÁ ¸Á: PÉÃgÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¨Á« PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 400 gÀÆ PÀÆ° ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ §AzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀjUÉ ¨Á« PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ¥ÀÆtðUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä 400/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀ¯É E¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ eÉÊPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀAUÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸ÀtÂÚ ºÉÆ®zÀ°è EzÀgÀÄ. D ¢£À CªÀgÀÄ ¨ÉÊGzÀ ªÁ¥À¸À ºÉÆzÀgÀÄ DzÀgÉ CªÀj§âgÀÄ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ PÉÆnÖUÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è 25 ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¦ AiÀÄÄ ¹ ¥ÉÊ¥ÀÄ UÀ½zÀÄÝ ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÀÄAmÉ, £ÉÃV®Ä EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉAQUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆUÉ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt¹ ºÉÆV £ÉÆÃqÀĪÀµÀ×gÀ°è PÉÆnÖUÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ eÉÊPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß  £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. MlÄÖ CAzÁdÄ 10000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ Z˪Áít ¸Á: ©Ãj(©) vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁAqÁzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ Z˪Áít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¹¹ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ vÁAqÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ Z˪Áít ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ Z˪Áít EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt E§âgÀÄ J ¸ÀÄgÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E§âjUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Árj CAvÁ CAzÁUÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ Z˪Áít EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸À°ÃªÀÄ ZÀºÁ ºÉÆÃl®PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¯ÉÊPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d«ÄgÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;ªÀÄ£É.£ÀA.3-1-3 ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è CgÉÆæ jeÁé£À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæªÀÄ ¸Á:n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 2000/- gÀÆ ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÉÆ ªÀÄÄeÉ ¥ÉÊ¸É ¥ÉÆZÀvÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥sÀPÀ̽AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl eÉÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;Vj¹AUÀ PÉ®¸À ¸Á; aPÀ¥Él UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ eÉÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt 1190/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/2013 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ(¨Á®PÀ) PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ G: eÉéîj PÉ®¸À ¸Á: fUÁåð¼À vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå qÉÆìÄeÉÆÃqÉ PÁA¥ÉèÃPïì ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ  ªÀÄUÀ «PÁ¸À FvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß ±Á¯ÉUÉ (¸Á¬Ä ¥ËæqsÀ ±Á¯É) ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «PÁ¸À FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁVAiÀÄÆ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁavÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ£À 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀë ¸Á® »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ®PÀë ¸Á® 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÀjAzÀ wj¸À°PÁÌUÀzÉ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀåºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è gÁwæ CAzÁdÄ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವನಾಥ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ವಾಡಿ ಸಾ|| ತೆಲ್ಲೂರ ತಾ|| ಅಳಂದ ಹಾ|| || ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಈತನ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧುರಾಯ ಇವನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಕಡ ಅಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹಣ ಮರಳಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 8 , 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಿದರು ಕೂಡ ಅವನು ಹಣ ಕೊಡದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಏಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ನನ್ನಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ತರಹ ವಾರಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ದಿನಾಂಕ|| 05-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಧುರಾಯ ಬಿರಾದಾರ,  ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರರಮೇಶ ಪಟ್ಟಣ,ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಡೆದು ಮಾಧುರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಇವನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಜೇವರ್ಗಿ(ಬಿ) ರವರು ಮತ್ತು ವಿಠೋಬಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಲಾಲ ಸಾ ದೇವಣಗಾಂವ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ಇವರು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ-131 & 131/2 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ-02-07-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:30 ಗಂಟೆಗೆ 1. ವಿಠೋಬಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಲಾಲ 2.ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ 3. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಸಾ : ಇಬ್ಬರು ಖಾನಾಪೂರ 4. ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ 5. ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ತಾ : ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭೋಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇವರಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪಪ್ಪು ತಂದೆ ಉದಯರಾಮ ಸಾ: ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:04-12-20133 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9=30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಚೊಟು ಈತನು ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 7956 ನೆದ್ದು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿನ ಗೇಟ ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮುಂಡೆ ಸಾಃ ಮುಂಡಿವಾಡಿ ತಾಃ ಕಂದಾರ ಜಿಃ ನಾಂದೇಡ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 28-11-2013 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರಾದ ನಿರ್ಮಲಸಿಂಗ್ ಇವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಾಂದೇಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ರೋಹಿದಾಸ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್: 26, ಹೆಚ್: 7465 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾಂದೇಡ ದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 30-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಂದೇಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಸಕಲ್ಯಾಣ, ಮುಡಬಿ, ಕಾಳಮಂದರಗಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಡಬಿ ದಾಟಿ, ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಳುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಸಂದಿಮಠ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ ಈ ಡಬ್ಲೂಎಸ್-70  ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು  ದಿನಾಂಕ:06.03.2011 ರಂದು ಸೋಮಶೇಖರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವರೊಪಚಾರ ಅಂತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದನು.ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಇವಳು ನೀನು ನೊಡಲು ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡು  ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಕೂಡಿ  ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಅತ್ತೆ ಗುರುಬಾಯಿ ಇವರು  ರಂಡಿ ಮತ್ಯಾಕೇ  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೇ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದನು  ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಗುರುಬಾಯಿ ಹಾಗು ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ  ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೊದರು ಅಮತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.