Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-11-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-11-2018

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 134/2018, PÀ®A. 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CPÀä¯ï ±Á vÀAzÉ CAiÀÄĪÀÄ ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁqÀV, gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjªÀiï ©Ã EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ µÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀĵÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄjªÀiï ©Ã EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ jÃw dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 04-11-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄjªÀiï ©Ã EªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ªÀÄgÀ½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 05-11-2018 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ±À«ÄêÀiï EªÀ¼ÀÄ PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ µÁ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¬Ä ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ C¼ÀÄvÁÛ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨Á£ÀÄ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä¯ï J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ, C°è ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ±À«ÄêÀiï EªÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Éß gÁwæ CAzÁdÄ 10 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï «ZÁgÀªÁV £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÉƨÉÊ¯ï £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£Àß vÁ¬Ä £Á£ÀÄ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ªÉÆèÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛà ºÉÆÃUÀvÉÛÃ£É CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAV £À£Àß vÀªÀÄä £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ £ÁªÀÅ JZÀÑgÀ UÉÆAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀÆQ ªÀÄvÉÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¸À® eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÁQzɪÀÅ CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀĵÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjªÀiï ©Ã EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 06/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw CUÀ¯ÁªÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw vÁAqÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÊ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ JzÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉʬÄAzÀ ºÀ¸ÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ¤AzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É¤ß£À PɼÀ¨sÁUÀ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À PÀ¥ÀàUÉÆAqÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ¢£ÁAPÀ 01-11-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-11-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 34/2018, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀÄqÀUÉ£ÀÆgÀ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå ªÀÄ®V UÁæªÀÄ vÉïÁAUÀtgÀªÀgÀ  ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ EA¢UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 3 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£À ºÀÄqÀUÉ£ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄUÀ ªÉƺÀ£À JgÀqÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj gÀªÀgÉ®ègÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ CªÁgÁ E¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ£ÀÄ EzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÀ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ AiÀÄ°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆV PÉ®¸À ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt £À£ÀUÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁgÁ ¤£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀPÀ̺ÁUÉ E¯Áè ¤£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ, PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è, ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ vÁæ¸ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ zÉëzÁ¸À, J¸É¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ CqɪÀiÁä, CtÚ£ÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ, ¨sÁªÀA¢gÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ gÁd¥Áà EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄAzÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ CªÀgÀ AiÀiÁgÀzÉ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-11-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 243/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 05-11-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ನಿವೃತಿ ಜಾಧವ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಮಗನಾದ ಶಂಕರ ಜಾಧವ ಇತನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ನ್ನ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇಇ-9958 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನೀಲಕಂಠ ವಾಡಿ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಚಿತ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಂಕರ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಂಕರ ಇತನ ಬಲ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.