Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 1, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 30/06/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳ ಮಗ್ಗಲಿನ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು  ಬೇಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 3,14,000/- ಕೀಮ್ಮತ್ತಿನವು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಚನ್ನಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ  ಸಾ:ಮದಗುಣಕಿ ತಾ:ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:55/2013 ಕಲಂ: 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:01/07/2013 ರಂದು ಎಸ್‌‌.ಎಸ್‌‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಹಾಬಾದದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಾದ ಜಿಮ್ಮೀ ಕೇಬಲದ ಮಾಲಿಕರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 30,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,97,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿ:30/06/2013 ಮತ್ತು ದಿ:01/07/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಚಿತ್ತಾಪೂರಕರ ಉ:ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾವೂರ ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 130/2013 ಕಲಂ:457,380 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ :29-06-2013 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆÃvÀªÀÄä PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà DzÉtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀ: 32 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ²ªÀ¨Á¬Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß aPÀ̪À½zÀÄÝzÀjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀ:502)zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀ:453)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀ:30 J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢Ý ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A. 341, 323,324,504, L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:30-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è PÀĨÉÃgÀ ¯ÁqÀÓ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ zÁ½ ªÀiÁr wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 32ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ . EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5625/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2)12ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CAQ 8400/- 3) 5 ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPïUÀ¼À C.Q.1,25,000 gÀÆ. 4) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q E¯Áè MlÄÖ CA.Q MlÄÖ 1,39,025/- d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
206/2013 PÀ®A. 87 PÉ.¦.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 01-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀtÚ vÀAzÉ: ¥ÉÆêÀÄtÚ gÁoÉÆÃqï, 40ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ ¸Á¹éUÉÃgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: F±ÀégÀ¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ zÁR¯Áw vÉÆÃj¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ. F ºÉÆ®zÀ°è mÁåPÀÖgï vÀAzÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CqÀØ §AzÀgÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2013 PÀ®A. 341,448,323,504,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2013 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-07-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj EPÉAiÀÄÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜvÉ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÀÆUÉÃj CVæ®PÀÑgÀ j¸ÀZÀð PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àjò°¹ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄAqÉ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. f.eÉ-1/««-9656 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄĤÃgÀ «ÄAiÀiÁå ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß »rzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀ  vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ gÀ« ¹zÀÝ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: ºÀtPÀÄt EPÉAiÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¹zÀÝ£ÉÆgÀ ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £ÁUÀ¥Áà, VÃvÁ, zsÀ£ÀgÁd £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ. ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£À¹UÉ §AzÀ ºÁUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉ¼À¯ÁgÀzÉà PɼÀ¯ÁgÀzÉà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¯ÁgÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ¥ÁgÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ¼Éà EgÀÄvÁÛ¼É, vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£É £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤zÉæ ºÀwÛ ªÀÄ®VzÁUÀ ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÀÄqÀÄQzÁUÀ CªÀ¼À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛIÄJ, FUÀ 3£Éà ¸À® ¢£ÁAPÀ   18-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, VÃvÁ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð EªÀj§âgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë gÀªÀjUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¥ÁgÀªÀiÁä EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, E£ÉÆߧâ CPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 363, 498, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¨sÁl ¸ÁAUÀ«, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ «ÄãÁ UÀAqÀ ¨sÀgÀvÀ ¥Ánïï (vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªï ¨ÉÆÃgÀPÀÄqÉ ¸Á: dªÀÄRAr) EPÉAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 28-05-2005 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ d£À¹gÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÁgÀtPÁÌV «ÄãÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, 2008 jAzÀ «Ää EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ dªÀÄRAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ £ÉÃ¥À MrØ C¯Éèà G½¢gÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ «ÄãÁ EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: dªÀÄRAr, EvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¸ÀzÀå DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 E§â dªÀÄRAr UÁæªÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ J°èzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢®è, EzÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 3 zsÀ£ÀªÀAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÀPÀÄqÉ ¸Á: dªÀÄRAr EPÉAiÀÄÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É, ¨ÉA§® ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 06-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dªÀÄRAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CgÉÆæ £ÀA. 3 EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 CªÀj§âgÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JA§ÄªÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ®è, ¤£Àß°è vÁPÀwzÀÝgÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆà JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄPÀ̼À fêÀ£À C¥ÁAiÀÄzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 143, 147, 504, 506, 447, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄÄd¥sÀgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀºÉªÀiÁ£À SÁ£À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: a¢æ gÉÆÃqÀ ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀvÁÛgÀ ¸ÉÃoÀ, 16 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F eÁUÀzÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀªÉð £ÀA. 83/1 gÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, d«ÄãÀÄ ¸ÀÄvÁÛ ºÁQzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ QwÛ CAzÁdÄ 50,000 gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï C±ÀðzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ gÁwæªÀgÉUÀÆ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è VgÁQ ªÀiÁr §AzÀ ºÀt 19,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀ©âtzÀ qÀ¨ÁâzÀ°è ºÁQ, D qÀ¨ÁâªÀ£ÀÄß PÀnÖUÉAiÀÄ UÀ¯ÁèzÀ°èlÄÖ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 4 PÁdÄ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ, ¨ÁzÁªÀÄ 2 ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀgÉÃl ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 2500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ qÀ¨ÁâzÀ°èzÀÝ 19,200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 21,700/_ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ  vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀAZÁPÀëgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ gÁwæªÀgÉUÀÆ CAUÀrAiÀÄ°è VgÁQ ªÀiÁr gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CAUÀr ªÀÄÄaÑ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ       30-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀnÖUÉAiÀÄ UÀ®èzÀ°èzÀÝ 3,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ gÉrØ vÀAzÉ ²ªÁ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£Àì ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÊ£ï ±Á¥À£À°è ¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ VgÁQ ªÀiÁr a®ègÉ ºÀt 2900/- gÀÆ £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåUÀzÀ°è PÀnÖ CzÀ£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ UÀ®èzÀ°èlÄÖ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ CAUÀr ªÀÄÄaÑ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊ£ï CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) N.n 180 JA.J¯ï£À 48 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2) §èAqÀgï ¸ÉàçöÊmï 180 JA.,J¯ï£À 5 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 3) a®ègÉ ºÀt 2,900/- »ÃUÀ MlÄÖ 6,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.