Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 20, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:19/08/15 ರಂದು ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಮುದಗಲ್ಲ  ಠಾಣೆಯ ಬೇಟಿ ನಿಮಿತ್ಯ ಮುದಗಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಆರ್.ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ, ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ನಂ, S325F84859 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂಕೆ.-36/ಟಿ-2473 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಹಿಡಿದು ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ  ಯಾರದು ಅಂತಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುದಗಲ್ಲಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಆಲಂಪಾಷ ಇತನದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ  ಹಾಗೂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇತನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
          ²æà ¹zÀgÁAiÀÄ §¼ÀÆVð ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ:   -18-08-2015 ರಂದು 09-00  ಗಂಟೆಗೆ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿಯ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ -36 ಟಿಸಿ-1017 ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪನದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.105/2015 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
            ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ªÉÄPÁ¯É J.E.E ¦qÀÆèr E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄÀUÀð, gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ: 18-08-2015 ರಂದು 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂಬರು ಕೆ ಎ 36 ಟಿಸಿ 3826  ಇದ್ದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು , ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅ.ಕಿ 1750 ರೂ/-ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್   ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.106/2015 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ದಿನಾಂಕ : 19-08-2015 ರಂದು 12-40 ಪಿ.ಎಮ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ   ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ .ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ 3 ನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  1) ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಸಾ: ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು 2) ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಾತಾರೆಡ್ಡಿ, ಸತ್ತಿ, ಸಾ: ದೇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು 3) ರಮೇಶ  ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು 4) ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ತಂದೆ ಮಹಾಂತನಗೌಡ ಸಾ: ಗೀತಾ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಿಂಧನೂರು 5) ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಾ: ಮಾಡಸಿರವಾರ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು   ನೇದ್ದವರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ದೀಪಕ್ ಆರ್.ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ  ಪಿ.ಎಸ್. (ಕಾಸು) ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ. gÀªÀರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ರಿಂದ 05 ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 6930/- ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  . ಗುನ್ನೆ ನಂ.162/2015, ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
           ದಿನಾಂಕ: 19.08.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಿಸಿ-408 ರವರು ಈ ಠಾಣೆಯ ಎನ್.ಸಿ ನಂ: 15/2015 ಕಲಂ: 78[3] ಕೆ.ಪಿ. ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 18.08.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45 ರಿಂದ 8.45 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ¦.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ.gÀªÀರಿಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ®PÀëöät, 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä  zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. FvÀ£À ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನು ದೇವಸೂಗೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸವರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1/-ರೂ. ಗೆ 80/-ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2585/-ರೂ., 03 ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅ.ಕಿ. 10,000/-ರೂ. ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 96/2015 ಕಲಂ: 78[3] ಕೆ.ಪಿ. ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಳಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.
               ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: ²ªÀ¥Àà, 48ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀ,  G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ®ÌA¢¤ß vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ; 19/08/2015 gÀAzÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©.7648 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 36 n.J. 7923 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, ºÁUÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ½UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ°è ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ 8 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 NvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀmÉ£ÀAiÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015  PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J), 379 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 4(1J)  21 JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.08.2015 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5400 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.