Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 6, 2014

Raichur District Special Press Note

                                  
«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

             F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, £Á¼É ¢£ÁAPÀ:-         07-04-2014 gÀAzÀÄ ¸À£Áä£Àå ²æà gÁºÀįïUÁA¢ü ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ºÁUÀÆ JL¹¹ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ zɺÀ° gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¤«ÄvÀå CUÀ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁr ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÁÝgÉ.
1] ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, zÉêÀzÀÄUÁð, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¹ÌºÁ¼À ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ QæÃqÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2] AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ- L© JzÀgÀÄUÀqÉ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
3] D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄgÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀzÀ gÉʯÉéà PÁélgïì CªÀgÀtzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
4] AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ºÁUÀÆ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß- ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï [J¦JA¹] CªÀgÀtzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
5] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
                                          


Raichur District Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L r.¹.Dgï.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ  1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À     ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥É£ï,  MAzÀÄ N/¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 E.¹-2372 C,Q 20000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ºÀt ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 2 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄAd½î ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ (§ÄQÌ)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ದಿನಾಂಕ  05.04.014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ FgÀªÀÄä vÀAzÉ©üªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ ಮತ್ತು DPÉAiÀÄ  ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈ ಯಿಂದ ದಬ್ಬಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 PÀÄAn ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ ಈತನು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A 341,323,506.109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 5/04/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, 26 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À / §eÁeï ¹.n. 100 ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.34/J¯ï-8729  gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á : ºÀgÀ« FvÀ£À  ತಂದೆಯಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈತನು ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ, ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ  ವಾರದ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶರಣಬಸವ ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಸಿ.ಟಿ. 100 ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ. 34/ಎಲ್-8729 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹನುಮಂತ ಈತನಿಗೆ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್, ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಹನುಮಂತ ಇವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 3 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 104/14 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಯನ್ನುಕೈಕೊಂಡೆನು.
         ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¸À ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ,23ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï,G:«zÁåyð, ¸Á: UÀÄqɧ®ÆègÀÄ, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f: ªÀÄ»§Æ¨ï £ÀUÀgÀ [J.¦] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÀLPÀ¯ï £ÀªÀÄ: J.¦-22/J.J¥sï-5664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÁÝ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀļÀÄ«£À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÌPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ  zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ದಿ.05-04-2014ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬುಳ್ಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು, ವಯ-20ವರ್ಷ ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಬುಳ್ಳಾಪೂರ FvÀನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 50,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸುಮಾರು 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಉರಿಯು ತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ¸ÀA: 03/2014 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿzÁÝgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 -E¯Áè-
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  05 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 05 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06-04-2014

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2014 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E¹ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2014 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà «±Áé£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ r.¹.L.© gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÉì ¦PÀ C¥ï £ÀA PÉJ-38 /7381 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î  PÀqÉUÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÁAiÀÄPÀªÁqÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ dAn zÁ½ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁqÀUÀƼÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ªÀiÁqÀUÀƼÀ ºÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è ²æà «±Àé£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð ¦.L r¹L©, dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤AwzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀUÀƼÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¤UÁ ªÀ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1730 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÉì ¦PÀ C¥ï £ÀA PÉJ-38 /7381 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã®¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 25 PÉ.fAiÀÄ 50 aîUÀ¼ÀÄ CQÌ aîUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 35 aîUÀ¼À°è 50 PÉ.f AiÀÄAvÉ »ÃUÉ MlÄÖ 30 QéÃAl® EzÀÄÝ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ mÉA¥ÉÆà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 3 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. J¯Áè aîUÀ¼ÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ CQÌAiÀÄAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ mÉA¥ÉÆà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©gÀzÁgÀ ¸Á// §UÀzÀ® 2) zÉêÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¤AUÀzÀ½î ºÉêÀįÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ vÁ// aAZÉƽî 3) ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ ¸Á// §UÀzÀ® EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ¯ï ºÉjmÉÃeï ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï DªÀgÀtzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÉÊ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ CPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢  gÁAiÀÄ¯ï ºÉjmÉÃeï ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï CªÀgÀt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉÊ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÁl£ï ¨ÁPÀì EnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1) ªÀÄ£ÀÆìgï ¨ÉUï vÀAzÉ C° ¨ÉUï, ªÀAiÀĸÀÄì: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: gÁAiÀÄ¯ï ºÉjmÉeï£À°è ªÁZÀªÀÄ£ï, ¸Á: J.¹ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ, ªÀĤAiÀiÁgï vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgï 2) gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ AiÀiÁzÀªï, ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªï, G: gÁAiÀÄ¯ï ºÉjmÉÃeï PÁåµï PËAlgï£À°è PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÊAiÀiÁvï £ÀUÀgÀ, ºÉÊzÁæ¨Ázï, J.¦ ¸ÀzÀå gÁAiÀÄ¯ï ºÉjmÉÃeï ©ÃzÀgï CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÁl£ï ¨ÁPïì EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ïªÀżÀî 44 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ  EzÀݪÀÅ,  CªÀjUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÉÊ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÉÊ£Àì EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ EªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CAvÁ PÉýÃzÁUÀ gÁAiÀiÁ¯ï ºÉÃjmÉd ¨ÁgÀ & gɸÀÆØgÉAl£À ªÀiÁå£ÉÃAdgÀæªÀgÁzÀ D±ÉÆÃPÀ gÉrØ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj D±ÉÆÃPÀ gÉrØUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 44 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q.2200/-gÀÆ d¦Û ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ «rAiÉÆÃPÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.6000/-gÀÆ CªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢ü£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A 174(E) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/04/2014 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀlUÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ, ¥ÀA, OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ ¥sÁè¬ÄAUÀ ¸ÁÌqÀ/¸ÉPÀàgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖmï OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ JPÀA¨Á PÀqÉUÉ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÁ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁAUÉæ¸À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ºÁUÀÆ £ÉÆÃqÀ® C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ JPÀUÀªÁQë ¸À«Äw OgÁzÀ(©) gÀªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 03/04/2014 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  ºÉÆÃgÀvÀÄ ¥Àr¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁAUÉæ¸À PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ §AzÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr HlzÀ ªÉåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÁ±À JZï ¥Ánïï CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæ«ÄÃt PÁAUÉæ¸À OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ J£ï zsÀªÀÄð¹AUï C¨sÀåyð ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¨ÉPÉAzÀÄ CAvÀ Cfð PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÃPÀªÀÄä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁqÉPÀgï 30 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ GqÀ¨Á¼À vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÆzÀgÀ CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÛgÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ, ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄĸÀÛjªÁrAiÀÄ ²æà E¸ÀÄ¥sÀgÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-32/n-7692 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÀÄA© ¤uÁð PÀ®áqÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÉÆZÀÑPÀ£À½îUÉ ºÉÆV PÀ®Äè E½¹ ¥ÀÄ£ÀB ¤uÁð PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄuÁÚ, ºÀtªÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀ EAfãÀ qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÝgÀÄ ¹gÀPÀl£À½î PÁæ¸ï zÁn ªÀÄAUÀ®V PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ mÁæ°AiÀÄ ¥sÀqÀPï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄAUÀ®V-¹gÀPÀl£À½î PÁæ¸ï ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æqÀÓzÀ VZÀÑQAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛvÀÄÛ, ¨É£À°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁÛqÀÄwÛgÀ°è® £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ  J®ègÀÄ ¸ÉÃj MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjR ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ  mÁæPÀÖgÀ  £ÀA. PÉJ-32/n-7692 ªÉÄÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqï, ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgï ¸ÀzÀå ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÀlÖqÀ¢AzÀ PÉüÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀAiÀiÁVzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ 0210 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄQäÃt UÀAqÀ PÀ®è¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqï,ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ,  G: UÀÈ»tÂ, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgï  ¸ÀzÀå ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹. JPïÖ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ: 05/04/2014 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «Ä£ÁQë UÀAqÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, PÀÆ° PÉ®¸À (G¥ÁàgÀ) ¸Á:AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f:©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀzÀ UÁA¢üUÀAeï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. KA38/7595 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-a¢æ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¥Áß xÉÃlgï ºÀwÛgÀ  MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ºÉƽî PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PɼÀUÉ PÁ®ÄjzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ CmÉÆà ºÁAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ F §UÉÎ rQÌ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Koppal District Reported Crimes AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 279, 337 , 338  IPC  R/W 187 IMV ACT
¢£ÁAPÀ: 05-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-4053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À£ÀÄß ºÀ£ÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAz CAzÀgÉ, AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-26/ºÉZï-6455 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: ºÀ£ÀªÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯ÉÃQ̸ÀzÉ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà PÀÄj FvÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® gÀmÉÖUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÀmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆÃt PÁ® a¦à£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ZÉ¥ÉàUÉ, §®UÁ® a¦à£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸À¢æ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉãÀÄ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014. PÀ®A: 420,109 R/W 34 IPC 
ದಿ: 05-04-2014 ರಂದು 7-15 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದಾ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ನಂ: 90/14 ನೇದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 & 02 ನೇದ್ದವರು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿ-3 ಎಂಬ ಆಫೀಸ್ ತೆರೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ: 04 & 05 ನೇದ್ದವರು ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಂಪನಿಗೆ "ಓನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ" ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 02 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಣವು ದ್ವೀಗುಣವಾಗುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಷರತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಿರುತ್ತಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡಾ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 105/14  ಕಲಂ. 379 .ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ 05-04-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 33 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಕಿ.ರೂ. 1,05,000-00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ತಿರುಮಲಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿಯ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5-10 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 33 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕಿ.ರೂ. 1,05,000-00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ

Gulbarga District Reported Crimes

ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:05/04/2014 ರಂದು 4-00 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಸಣ್ಣೂರ ಕ್ರಾಸ ಬಳಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೋಟಕ ವಷ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಬಾಬು ಎ.ಎಸ್.ಪಿ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಸಣ್ಣೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತೆವು. ಅಂದಾಜು 5-20 ಪಿಎಮ ಆದಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 407 ವಾಹನ ನಂ. KA-32-A-8809 ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜೀಪ ನಂ. KA-32-M-3279 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸರಬರಾಜು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಚಾಲಕ 1) ರಾಧೇಶಾಮ ತಂದೆ ಮನೋಹರಲಾಲ ಧಾರೋ  ಸಾ|| ಮೇಲ್ಯಾಸ ತಾ|| ಮಂಡಲ್, ಜಿ|| ಬಿಲವಾಡ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನ ಹಾ|||| ತೇಜು ಚವ್ಹಾಣ ಕಡಗಂಚಿ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ, 2) ಸೀತಾರಾಮ ತಂದೆ ಲಾದುಲಾಲ  ಸಾ|| ಮೇಲ್ಯಾಸ್ ತಾ|| ಮಂಡಲ್, ಜಿ|| ಬಿಲವಾಡ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನ ಹಾ|||| ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕಾಗಿ ದಾಲ್ಮಿಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಪರವೈಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 3) ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಂಪೂರೆ,  ಸಾ|| ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮಾಲು ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 4,64,720/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುದ್ದೆಮಾಲ ಜೋತೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಗಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 05-04-2014 ರಂದು 04:00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ  ದೊರೆತ್ತಿದ್ದೆ ನೆಂದೆರೆ, ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ  ಬರುವ ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಜಿ.ಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ 03 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣಕ್ಕೆ ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ 04:45 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 03 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು 1. ವಸೀಮ ತಂದೆ ಹಮೀದ ಪಟೇಲ ಸಾ :ಮಹೀಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಜಾನಿಮಿಯಾ ತಂದೆ ಗೌಸ ಮಿಯಾ ಪಟೇಲ 3. ಶಾಕೀರ ತಂದೆ ದಾವೂದ ಬಾಗ ಸಾ : ಇಬ್ಬರು  ಅಜಾದಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಂದ ಹಾಗು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,520/- ರೂ. ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳುನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 27-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಹಿಬಾಬ ಮಜೀದ ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ-0801 ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯಕ ಸಾ : ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 27-03-2014  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ ಡಿಲೇಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ - 32 - ಎಸ್ - 2185 ನೇದ್ದನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 09-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಹನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ  ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ - 32 - ಎಸ್ - 2185 ಅ.ಕಿ 15,000=00 ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.