Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-07-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 279, 338 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄqÉƼÀAiÀÄå ¸Áé«Ä zsÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ¸Á: L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀjAzÀ aPÀìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À PÁ«Ä¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀi«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¢Ã°¥ÀgÉrØ vÀAzÉ FgÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw- gÉrØ ¸Á E¯Áè¼À EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 56-F- 1297 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æÃqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀtVj UÉÆøÁ¬Ä ¸Á E¯Áè¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊ. d«ÄÃgÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¦;12-PÉ/0113 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA feÉ-1/©«-307 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 447, 427, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ¨sÁªÀ DgÉÆæ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄĽî£À zsÀAn¤AzÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ªÉƼÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CAV »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄĶתÀiÁr PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAgÀhiÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 302 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ-PÉÆÃgÀªÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ£ÀPÀmÁÖ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀiÁ£ÀVj E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆîzÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆÃgÀªÁ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw PÉÆÃgÀªÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÀjvÀªÁzÀ ªÀÄAa¤AzÀ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ zsÀÈrüPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA¢ºÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ£À ºÀwÛgÀ GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆgÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æqïÓUÉ rQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd 23 ªÀµÀð, ºÀÄ°UÉ¥Àà 28 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀgÁeï ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÉÃSÁ nÃZÀgï FPÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÉÃSÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ UÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ¼ÉÆA¢UÉ ¥sÉÆãï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÉÃSÁ¼À UÀAqÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F »AzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.15 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ AiÀiÁqÀð ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÉÆç PÁå¢UÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ UÀÄdÓ¯ï wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀÄtÚ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr§AzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼ÀzÀ zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ J®ègÀÆPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05.07.2011 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ CgÀ¸À¥Àà ¢é.zÀ.¸À FvÀ£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉzÀj¹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁdj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¸À»ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ©üêÀÄtÚ zÀAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ©.«ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà ¨Á®ªÀiÁgɪÀÄä zÉë eÁvÉæ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÉñÀ¥Àà£À vÀAV ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ£À CvÉÛAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ J°èAiÉÆà ©zÀÄݺÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÉÆäA¢UÉ eÁvÉæUÉ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ, £ÉPÉè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ PÀ¼É¢gÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ «µÀAiÀÄ w½zÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, PÀ®Äè, ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «gÉñÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ©.«gÉñÀ¥Àà, ©.²ªÀ¥Àà, zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ F±ÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.«ÃgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ DzÀ¥Àà£À vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ºÉAqÀw CgÉÆæ F±ÀégÀªÀÄä½ÃUÉ ªÀÄ£É £ÀA: 9-15-105 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ PÉÆr¹zÀÄÝ ²ªÀ£À¥Àà wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á;EUÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÉÆÃnð£À°è ¹«¯ï PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ F D¹ÛAiÀÄ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è F±ÀégÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃlAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀA: 9-15-105 ªÀÄvÀÄÛ 9-5-120 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ F±ÀégÀªÀÄä½UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CzÀgÀ°è DPÉAiÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:4 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¹UÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ªÁ¹¸À®Ä ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÀÄ £À£ÀßzÀÄ CAvÁ PÉÆÃnð£À°è PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zsÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ GqÀªÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV »rAiÀįÁV UÉÆÃPÀð¯ï vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤AzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü C.Q.gÀÆ:150/-, 1/4 PÉf.¹ºÉZï ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ:260/-,¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt:1040/- ºÁUÀÆ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ £ÀUÀgÀzÀ ¹ªÀÄAqïì ¸Á¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä FgÀtÚ 50ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ:612/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄ°AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2011 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 32,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ
:

ಶ್ರೀ ಶೇಖ ಸದ್ದಾಂ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹ್ಮದ ತಾರಫೈಲ ಸ್ಟೇಷನ ಏರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ
ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:22-07-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ:ಕೆಎ 37-4552 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಈತನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ 6976 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ :

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಬುಡ್ಡನವರ ಸಾ|| ತೆಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಸರ್ವೆ ನಂ 12 ಮತ್ತು 13 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಈ ಹೊಲವನ್ನು ವನಮಾಲ ಗಂಡ ರಂಗಾರಾವ ದೇಸಪಾಂಡೆ ಸಾ|| ತೆಲ್ಕೂರ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈ ಹೊಲವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಆಚಕೇರಿ ಸಾ|| ತೆಲ್ಕೂರ ಸಂಗಡ 4-5 ಜನರು ಈ ಹೊಲ ಸರಕಾರ ನಮಗೆ ಟೆನಂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಬ್ಜೆ ಬೀಡಲು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಸೇಡಂ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21-7-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತೆಲ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ತೆಲ್ಕೂರ ಸಿಮಾಮತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 12 ಒಟ್ಟು 24 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 13 19 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವಿದ್ದು ಈ ಹೊಲವನ್ನು ವನಮಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಂಗರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಬುಡ್ಡನವರ ಇತನು ಪಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹೊಲವನ್ನು ಸರಕಾರವು ಟೆನಂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುವುದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಲದ ಹಣ ತುಂಬಿರುತ್ತೇವೆ ತಹಸಿಲ್ದಾರರು ಈ ಹೊಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಆಚಕೇರಿ ಸಾ|| ತೆಲ್ಕೂರ ಸಂಗಡ 4-5 ಜನರು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಜೋತೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಧ್ಯ ಹೊಲದ ಮಾಲಿಕರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸಾಬಣ್ಣ ಇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಈ ಉಬಯ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರು ಸರ್ವೆ ನಂ 12 ಮತ್ತು 13 ರಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಕಬ್ಜೆ ಸಂಭಂದವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡದಾಡಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಭಯ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .