Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 24, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/17 PÀ®A 307, 504 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ. 23-08-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ 2315 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn  PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ/¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÉÄúÁ£À vÀAzÉ CUÀ¶Ö£À ªÀAiÀÄ- 17 ªÀµÀð eÁ/ Qæ±ÀÑ£À G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ. 23-08-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ.10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ NtÂAiÀÄ ¹£ÀÄ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ   NtÂAiÀÄ gÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ  £À£ÀUÉ ¹UÀgÉÃl PÀÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÆúÀ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ¹gÉÃl PÀÆr¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄvÁ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ gÁqïÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  JzÉ ¨sÁUÀzÀ°è, JzÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁrzÀÝjAzÀ ¨ÉgÉ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 344/17 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-08-2017 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ a£ÀߥÁà ¸ÀAUÀ£À§mÉÖ ªÀAiÀÄ:68 ªÀµÀð ¸Á: ©gÁzÀgÀ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¹r r®Pïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°zÀÄÝ ¢: 22-08-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¨É½îUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.39-eÉ-3840 CA.Q. 20000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.