Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 22 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ  ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA.9-14-63 ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzsÀ ©üêÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ¸ÀĤ¯ï F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®Qëöä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 10-6-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ  23-30 UÀAmÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ aQvÉìUÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A: 302, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.10-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ, 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-CgÀPÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ DgÉÆæü £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ EAzÀÄ DgÉÆæüvÀj§âgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV©qÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013 PÀ®A. 498(J), 323, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ.10-6-2013 gÀAzÀÄ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà, 39 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á-«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ; 10.06.2013 gÀAzÀÄ PÀÆqÁ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 32 ªÀµÀð, 2) ºÀÄ°UɪÀé vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 3) ©üªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 4) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ §¸Àì¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀ°è¤AzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀaÑ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ FªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2013 PÀ®A.341,504,323,324, gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ C¢üü¤AiÀĪÀÄ 1884 gÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-10-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀjUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁzÀ PÀAqÉgÁAiÀÄ£À ºÉÆ®zÀ°è 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ®ÄèUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV Ej¹zÀ ¸ÉÆálPÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæüvÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013 PÀ®A-5 ªÀÄvÀÄÛ 9 ©(1) (©) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ C¢üü¤AiÀĪÀÄ 1884CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÁÌV gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¨Áwä w½zÀÄ ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 340-00, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ 2 ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 1£Éà DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÀt CªÀjUÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆr CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 10.06.2013 gÀAzÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ "CAzÀgÀ §ºÁgÀ" JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 01) gÀÆ. 2505/-  ªÀÄvÀÄÛ 2} 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦ CåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉ.


 

        ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï CªÉÄÃeÁ£ï r¹Öç§Æålgï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï£À°è r¹Öç§Æålgï ¸Éïïì JPïÓPÀÆånªï , C/o: ªÁ¸À« £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï ²jUÉÃj D¸ÀàvÉæ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw , f: PÉÆ¥Àà¼À .gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ CªÉÄÃeÁ£ï r¹Öç§Æålgï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è r¹ÖççÆålgï ¸Éïïì JPïÓPÀÆånªï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¦ & f (¥ÁæPÀÖgï & UÁåA§¯ï)¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÉÆÃvÁß¼ï , UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÉÆgɨÁ¼ÀPÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è CAUÀrUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¨Á§vÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è PÀA¥À¤UÉ r.J¯ï.N gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:21-03-2013 jAzÀ 31-05-2013 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 31 ©¯ïUÀ¼À ºÀt gÀÆ.3,01,819/- ºÀtªÀ£ÀÄß CAUÀrzÁgÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¯ïUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr PÀA¥À¤UÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀ®èzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥Àæ±ÁAvï vÀAzÉ ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd CªÉÄÃeÁ£ï r¹Öç§Æålgï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¥sÉÊ£Á£ïì JPïÓìPÀÆånªï (ºÀ¨ï) ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉqï D¦ü¸ï PÉ.J¸ï.J¸ï.¹ PÁA¥ÉèPïì PÀÆqÀÆèUÉÃmï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.142/2013 , PÀ®A.408 , 420 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ 1] ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀiÁåUÀqÉPÉÃj 30 ªÀµÀð 2] ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 26 ªÀµÀð 3] zÉêÀgÁd vÁ¬Ä ZÀ£ÀߪÀÄä 26 ªÀµÀð 4] gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð 5] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 29 ªÀµÀð 6] ªÀiË®¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UÉêÀÄä ¸Á|| ºÀA¥À£Á¼À 7] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð 8] PÉA¥ÀtÚ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä 30 ªÀµÀð 9] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÄzÉÝÃ¥Àà ¸Á|| ºÀA¥À£Á¼À 10] ºÀÄ°UÉêÀÄä vÀAzÉ ºÉƼÉÃ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÄ wrUÉÆüÀ vÁ||¹AzÀ£ÀÆgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß UÀtQPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 88/13 PÀ®A 147.148.447.504.323.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.06.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-06-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-   
¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf dUÀvÁ¥É ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁA§ÆgÀªÁr, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ DgÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁ¼É JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁqÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÀÝgÀÄ, C®èzÉ ©UÀw & ©ÃUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄ £ÉÆÃrPÉƼÀäîwÛzÀÝgÀÄ FUÀ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÀw EPÉUÉ DUÁUÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆ §AzÀÄ ¨É£Àß°è UÀÄ¢ÝzÀ ºÁUÉ DUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã §gÀ°..? ¤Ã §gÀ°.. CAvÁ PÀgÉzÀAvÉ DUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DjUÉ FUÀvÁ£É ªÀÄzÀÄªÉ DVzÉ ºÉƸÀ eÁUÀ EzÉ DªÉÄÃ¯É J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÉÛ CAvÁ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃvgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ DgÀwAiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, vÀ¯ÉAiÀÄ°è K£ÀÆ ºÉƽAiÀÄzÉ KPÁ-KQAiÀiÁV §Ä¢üÞ ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ MªÉÄä¯É ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ DgÀwUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÉÝªÉ ¤ÃªÀÅ §jæ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÀwAiÀÄ JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ZÀªÀÄð QwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÀwUÉ «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ CzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ±À§Ý PÉý ¤Ã §gÀ°..¤Ã §gÀ°...? CAvÁ PÉýzÀAvÉ DV ¨É£Àß° UÀÄ¢ÝzÀAvÉ DvzÀÝjAzÀ K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ F jÃw ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, DjwAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 09-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CavÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀiÁrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁrªÁ¼À, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ £ÀA. 1) 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀiÁqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁrªÁ¼À, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð PÁ® ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð UÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E®è, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁÛqÀÄwÛ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 2-3 ¸À® PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA. 1 eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 2) CvÉÛ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ  ©üêÀıÁ ªÀiÁqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 3) £ÁzÀt ¸ÀÄzsÁ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀiÁqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, 4) ªÉÄÊzÀÄ£À GªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀiÁqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀiÁqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁrªÁ¼À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀiÁr, fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÁ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¥Ál°, £Á£À, ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À, GAUÀÄgÀÄ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹ HlªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÁ¸ÉÖ®£À°è gÁå±À£À §gÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ºÁ¸ÀÖ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ£ÉƧ⠦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ J¸À.©.L ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀåQÛ C°è ¤AwzÀÝ ªÀåQÛUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ MAzÀÄ §mÉÖ ºÀaÑzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C°è ¨ÉúÉƱÁV £É®PÉÌ ©zÀÝgÀÄ, ºÉƱÀ§AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÆqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 5 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¥Ál° ºÁUÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ 3.1/2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £Á£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, MlÄÖ 85 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ C.Q 1,70,000/- EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÀdÄ 25-30 ªÀgÉUÉ EzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄ¯É f£Àì vÀgÀºÀzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃoÀ×® CQð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ¦.J¸À.L ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤qÀªÀAZÁ ªÀÄĹèA ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ, 2) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¥ÉÊ®ªÁ£ï, 3) ªÀĺÀäzïCAiÀÄÆ¨ï ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉïï, 4) JªÀÄ.r ¹¢ÝPï RäzÁªÀAzÀªÁ¯É, 5) ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀvÁà¯ï, 6) ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ, 7) gÀªÉÄñÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, 8) ºÁf ¤uÁðªÁ¯É, 9) ¤Ã®PÀAoÀ CQð, 10) ªÀºÁ§ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É, 11) ªÀĺÉñÀ dªÀiÁzÁgÀ, 12) ¥sÀAiÀiÁd ¹Ã¯ÉzÁgÀ, 13) U˸ÉÆÃ¢Ý£ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É, 14) ¯ÉÊPÉÆ¢Ý£ï ©gÁzÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÉƽ ¸Á: UÀrUËqÀUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ºÀ®¹vÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JAJZï-02/©PÉ-1736 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ vÉîUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§AzsÀPÀjUÉ ¨sÉnÖ ªÀiÁr §gÉÆÃuÁ CAvÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÉîUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ vÉîUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢VzÀÝ PÀ°èUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀAvÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è J¯ï DPÁgÀzÀAvÉ ºÀjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 10-06-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×® gÀrØ  vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÀrØ ZÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ಸೂಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ತರಲು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ನಂ. n«J¸ï JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥Àgï PÉJ-39/PÉ-0111 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೂಯಾಬೀನ್ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ಬಗದೂರಿ ಕ್ರಾ¸ï zÁn ಭೋಜರಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತೀರ ತಿರುವು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಡಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಜೀಪ್ ನಂ. JA-28/M-2414 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ DgÉÆæ ¥sÀd® vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ ¸Á: PÀtÆÚgÀ, vÁ: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಜೀಪ್ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.