Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 20, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 20-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2009

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/07/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1515 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 3,100=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 341, 324, 506, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/07/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè eÁ¹Û AiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆr¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À UÀÄ«Ää ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á E§âgÀÄ §AzÀÄ D ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr PÉÆnÖ¢Ý £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã AiÀiÁPÉ ºÉÆ® ºÉÆqÉ¢¢Ý ¤£ÀUÉ D ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ C¯Éè PÉüÀUÉ ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀ¤UÉ ©Ã¨ÉÃqÀj EªÀ£ÀÄ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÀtªÀÅ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀPÉÌUÉ »r¢zÁUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

ªÀÄįÁÛ¤ ¥ÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀAiÀÄĪÀiï, ±ÀªÀıÉÆâݣï, £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ±ÉÃSï ±ÁºÉzÀÝC°, ±ÀÄPÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄdzï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÀÄ, ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦¹ 1406, 1314, 1532 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 19,600/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢: 19/07/2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ Z˺Át ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ UÀt¥Àw vÀAzÀ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ PÉÆøÀªÀiï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁj ¸Á/ PÉÆøÀªÀiï FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢:19/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ PÀÄj PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ FvÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. gÀ«AiÀÄÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁå£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ.500/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 32, 35 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/7/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð (PÉ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀ¢ÞAiÀÄ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀÄ»¼É PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉƦvÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr EPÉAiÀÄÄ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, DUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ ¥Àjòð¹ £ÉÆÃr C°è MlÄÖ 46 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 100 JA.J¯ï. ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £É®ªÁ¼À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ SÁ° ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjªÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ §®PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ;-28 ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-7-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ n.gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ »¯Á®¥ÀÆgÀ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁj vÀgÀÄ© ©Ã¢ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ Qj ¨ÉÃgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ ºÁUÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ C¯Éèà £Á°AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆfÓ£À°è ©¢ÝzÀjAzÀ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

mÁæPÀÖgÀ rQÌ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ.


 

¢£ÁAPÀ 17.07.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ gÀAUÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ 54 £Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ36 nJ 4763 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CUÀ¹ªÀÄ£É ¸Á: CqÀ«¨Á« vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄä¯Éà CwêÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®ÀPÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ »AzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 55 ªÀµÀð PÀÆ°ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÀgÁA¥ÀÄgÀ FPÉUÉ rQÌ PÉÆlÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ wêÀæUÁAiÀĪÁV, ªÀĹÌAiÀ°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ C,¸ÀA 114/9 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÉÆgÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ WÀl£É:¢:19/07/09 gÀAzÀÄ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ amÁÖ ¸Á;ºÀÄ®PÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ C¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ CmÉÆà £ÀA PÉJ33/2063 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®Qëöä¥ÀÆgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¹àqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉJ28/J5204 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄgÀĹzÀ¥Àà PÀA¨ÁgÀ ¸Á;vÉÆgÀ« f:©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ »A¢¤AzÀ DmÉÆUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ J®ègÉÆ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀ°è ªÀÄgɪÀÄä½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀA. ²ªÀtÚ amÁÖ ¸Á: ºÀÄ®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉƨÉʯï CAUÀr PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 18/07/2009, 19/07-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀgÀÄ ¹n §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æÃ.ªÀĺÀäzï eÁºÉÃzÀ C° vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï PÁjUÁgï, ¸Á||¥ÀAeÁ zÁ¯ï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ PÀ¥À£ÀÆgï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉÄÊ ZÁAiÀiïì ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À PÀ©âtzÀ nÃ£ï ±ÉqÀØ£ÀÄß ¸Àj¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ 2626 £Á®ÄÌ ªÉƨÉʯï, 3110 MAzÀÄ ªÉƨÉʯï, 1202 JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï, 1203 JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 6 ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.7000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.22000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆIÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¢éZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 03/02/2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ C¥ÁàfgÁªï PÀÄlÄA§PÀgï, ¸Á||J£ï.« ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥À©èPï UÁqÀð£ïzÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÉJ32/ PÀÆå 9012 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï C.Q. gÀÆ.34000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀzÀäeÁ gÁt UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²ªÀ¥ÀÄgÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É EzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÀĵÁgï E¯Áè CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ AiÀÄÄ-1668 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉUÉ ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁÖöåZÀÆå ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ JA-4379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É, ¹UÀ߯ï£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¤°è¹ JqÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lZï DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä ZÉ¥ÉàUÉ, ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgïUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÆÛgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ£À« CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76, 35, ¦.¹. 24, 33, 07, 47, 61, 66, 100, 279, 207, 325, 339, 99 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 18 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§â£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀĪÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä, C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ¸Á¸À®ªÀÄj §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£Éà E¸ÉàÃmï Dr¸ÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.