Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 20, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
             ¦üAiÀiÁð¢ F.²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: ZÁ®PÀ ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 48 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18/9/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À DmÉÆà £ÀA.PÉJ-30 J-6283 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ PÁgÀlV UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ PÀĪÀiÁj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆæ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 19/9/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 19/9/15 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¹AUï 44 ªÀµÀð eÁw gÀd¥ÀÆvï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ¨Á¯Áf¹AUï vÀAzÉ ±ÉõÀÄ gÁªÀĹAUï    62 ªÀµÀð eÁw gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á:dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 qÀ§Æèöå-4664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÀ«vÁ¼À »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÉUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ J-2 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï  £ÀA J¦-03 nJ-6273 mÁæöå° £ÀA.J¦-03 nJ 6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊmï, j¥sÉèÃPÀÖgï, EArPÉÃlgÀ C¼ÀªÀr¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Á¯Áf ¹AUï FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/15 PÀ®A 279,283, 304(J) L¦¹ & 177 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 19-09-2015 ರಂದು 07.15 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಆರೋಪಿ ಕೆ.ನಾಗರಾನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿತನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಪೋಚಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಂದ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 48 ಓಲ್ಡ್ ಟಾವರಿನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಂ.ಕಿ 2880/-ರೂ. ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 271/2015 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.19-09-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪತಿ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಆಲ್ಕೋಡ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತವಯ-67ವರ್ಷ,:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ  FvÀನು ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮುನಿಪತಿ ಆಲ್ಕೋಡ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ      ವಯ-40ವರ್ಷ,:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಎಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೊಲ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒನಕೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಲ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015, PÀ®A: 326,504, 506 L.¦.¹. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 19.09.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಡಾ// ಶಿವರಾಜ ಬಿ.ಕೆ.  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಯತಲಾಬ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಎನೆಂದರೆ ಸಿಯತಲಾಬ್ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ವಂಡ್ರಪ್ಪ ವಯಾ 12 ವರ್ಷ, ಜಾತಿಃ ಎಸ್.ಸಿ. (ಮಾದಿಗ),  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಃ ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಃಜಿಲ್ಲಾಃಬಳ್ಳಾರಿ. ಈತನು ತಮ್ಮ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ  ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14-7-2015 ರಂದು ಸಿಯತಲಾಬ  ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 4.30 ಗಂಟೆ ಯಾದರು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 199/2015 ಕಲಂ ಬಾಲಕ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
    


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2015 gÀAzÀÄ 16 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-09-2015

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2015, PÀ®A 15(J) eÉÆvÉ 32(3) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 19-09-2015 ರಂದು ನಿರ್ಣಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಚಂಡ್ರಂಪಳ್ಲಿ ಇವನು ತನ್ನ ಚಹಾ ಹೋಟಲ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓ.ಟಿ ತವೇರಿನ ಸರಾಯಿ ಪೌಚ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ªÀÄAdÄ£ÁvÀ ºÀÆUÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßJSɽî ಪೊಲೀಸ್ oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಪಿಟಗೊಂಡ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ ±ÉÃPÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ZÀAzÀæ¥À½î ವಯ: 35 ªÀµÀð, ತಿ: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤uÁð ªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಟೆಲ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರಯಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯಲು ಸ್ಥಳವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿನ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಓ.ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂಎಲ್ ಉಳ್ಳ 14 ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ 823/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ & ಲೈಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತ ಮಾರಟ ಮಾಡುವದಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-09-2015 gÀAzÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀÆgÀzÀ°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr, CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£É ©qÀ®Ä ¥ÀAZÁUÀzÀ°è ºÉýzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-09-2015 ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£É ©lÄÖ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°èAiÀÄ°è §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆAqÁUÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©Ã¸Ár zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖgÀĪÀ 1) 8 ªÀiÁ¹ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ C.Q 20,000/- gÀÆ., 2) ¸ÉƸÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁ¹ vÁ½ C.Q 2500/- gÀÆ., 3) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2015, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2015 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ fJªÀiï ¥Ánî ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ²ªÀ¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ £ÉÃgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â JqÀPÁ°£À CAUÀ«PÀ® ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä C°è £ÉgÉzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd E¨Áæ»AªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ DvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 740/- gÀÆ., 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÀt, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á¯ï¥ÉãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÀÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕಃ  19-09-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಿ ಕುರಿತು ಮೊಗದಂಪುರ ಮತ್ತು ಮೊಗದಂಪೂರ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ  ದೇವು ತಂ. ಕಾಶ್ಯಾ ಜಾದವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಸಪೂಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮರೆಪ್ಪ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ  ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ  ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಪರಸ್ಪರರು ವೈಮನಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳಮಾಡಿಕೊಂಡು   ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಬಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-9-15 ರಂದು 12.00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 12.45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 126/2015 ಕಲಂ 107  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕಃ  19-09-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಿ ಕುರಿತು ಮೊಗದಂಪುರ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಃ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ ಆರೋಪಿತರು ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ  ಸರಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಾದಿ ಮರೇಪ್ಪ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರಿಗೂ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ  ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ  ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳಮಾಡಿ  ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತತೆ ಬಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-9-15 ರಂದು 12.00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 125/2015 ಕಲಂ 107  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015  PÀ®A 376 (2)(i) L.¦.¹ PÀ®A  6 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (xii), 2(v) SC,ST PA ACT -1989 :- ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÉƪÀÄzÀ ¨Á®QUÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀߣÀÄß £ÀA§Ä JAzÀÄ CªÀiÁä¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀiÁ£À zÉêÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ CAd¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà gÁwæ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼À£ÀÄß J©â¹ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ ©qÀzÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦AiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀgÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉý D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ UÀĽUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢ EzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ HgÀ°è d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆmÉÖ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÉý «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃ¥ÀUÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ.¦.¹ UÀAUÁzÉë EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÉ®ÄV£À°è ºÉýzÀÝ£ÀÄß zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁµÁAvÀj¹ ºÉý §gɬĹgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2015 PÀ®A 376 (2)(i) L.¦.¹ PÀ®A  6 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (xii), 2(v) SC,ST, PA ACT 1989.  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÉÛãÉ.  
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015 PÀ®A 366(J),376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 6 ¥ÉÆPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ-2012 :- ¢£ÁAPÀ:01-04-2014 gÀAzÀÄ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á|| ¨ÁrAiÀiÁ¼ï EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀ|| 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2014 PÀ®A  366(J) L¦¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ£ÉÆgÀ ¸Á|| ¨ÁrAiÀiÁ¼ï EvÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀtzÀ §UÉÎ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:31-03-2014 gÀAzÀÄ vɯÁAUÁt gÁdåzÀ PÀĸÀĪÀÄÆwð UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁV UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ, FUÀ D ªÀÄUÀÄ 8 wAUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÁ ªÀÄgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 6 ¥ÉÆPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁt ¥ÀæPÀgÀt :- ದಿನಾಂಕ  19/09/2015 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11.30 ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಗಿರಿ ಸಾ|| ಹತ್ತಿಗೂಡುರು   ಇವರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ  10/09/2015 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ  11/09/2015  ಬೆಳಿಗಿನ  04.00 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ತಲೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ  ಹೊದವುಳ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾಣೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕಿದರು ಸಿಕ್ಕರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  221/2015 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2015 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 19/09/2015 gÀAzÀÄ 17.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-14, 92 ¦¹-293, 262, 214, gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 2 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 390=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 07-30 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸ï ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦L r.¹.© ²æà «gÉñÀ PÀgÀr ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ¦.¹ 368 UÀÄvÀÛ¥Àà UËqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 07-45 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀUÀj PÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¥Àà ¨ÁVè ªÀAiÀiÁ// 23 ¸Á// UËqÀUÉÃj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä  ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 241 ªÀÄ¹ì ¥sÁUÉÆÃðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è EAf£À £ÀA S3251G29345 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA MEA8CCA1PF2039654 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200 »ÃUÉ MlÄÖ 250200 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 09-15 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 275/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ 8-30 J.JªÀiï.PÉÌ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §Ä±ÉnÖ ¸À: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 11-15 J.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁ¢ zÁgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊ®PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁ½ ªÀÄgɪÀÄä zÉëUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.33-PÀÆå-9139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÉ®UÀÄgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ UÁAiÀĺÉÆA¢zÁÝ£É CAvÁ  EvÁå¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.276/2015 PÀ®A.279,338, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ :-   ¢£ÁAPÀ :18-09-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84,50 ¦.¹.236 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.98 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ »gÉ CUÀ¹AiÀÄ ªÀıÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃV ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃAiÀÄ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: »gÉCUÀ¹ AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ ªÀıÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2100/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ °Ã¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 7-45 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 8-45 ¦.JªÀiï.zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥sÀgÁzÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-19/09/2015 gÀAzÀÄ4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-277/2015 PÀ®A 78(3) Pɦ.CPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18.09.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಗ್ವಾಲಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್ ಸಾ: ರೇವನೂರ ಠಾಣೆಗೆ ದಿ: 14-09-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-೦೦ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಲಮಲ್ಲಿಕ್ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಾಗಮ್ಮ ಕೊಂಬಿನ್ ಇವಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷ ಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ರೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌಂಟಿ ಔಷಧ ಹಾಕಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 15-9-15 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 17.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಾಗಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 18.09.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಅಜಮಾನ್ ಜೋಗೆರ್ ಸಾ:ಶಹಾಪುರ ಜಿ:ಯಾದಗೀರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಇಂದು ಸಾಯಂಕಲಾ 04.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಜಮಾನ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಜೋಗೆರ್ ವ:55 ವರ್ಷ ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಮುದಬಾಳ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾದರ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆನಾಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆನಾಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 19.09.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ: ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ತಾನು  ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತಿಸ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 1) ) ಅಫ್ರೋಜ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ನಾಯಕಲ್, 2) ಕೋನಮೀರ ತಂದೆ ಬಷೀರ್ ಸಾಬ್ ಶೇಖ್, 3) ರುಕುಮ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರಗಿ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ  ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಅನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾರ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೊ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶಂಕರಗೌಡ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.