Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 12, 2011

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಜಾವೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 1-949/61/94 ಜಿ.ಎ ಸಾಲಗಾರ ಹುಡಾ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ರೆಹಮತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 12.09.2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿ ಕೊಂಡಿ ಮುದರಿದ್ದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ , ಬಂಗಾರದ ನೇಕ್ ಲೇಸ್ , ಉಂಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 30000=00 ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 92500=00 ರೂ ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಠೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

     ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà CUÀ¸ÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäAzÀgÀÄ 5 d£ÀjzÀÄÝ, ²æäªÁ¸À£À vÀAzÉ ¸ÀtÚªÀiÁgÉ¥Àà ªÀiÁvÀæ EzÀÄÝ, G½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀtÚ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FvÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ 4 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà EªÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ, D ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ºÁUÀÆ §¸Àì¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ E§âgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ¤UÉ PÉüÀÆvÁÛ §A¢zÀÄÝ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è. F «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚvÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ºÁUÀÆ CwÛUÉ, CPÀÌA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV D ºÉÆ®zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ J£À¥Áà CuÁÚ PÀÄAmÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄPÀ ºÀwÛÃjà F ºÉÆ®zÁUÀ £ÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä Lw CzÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƽî CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á F ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¸ÀtÚ¥Àà£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯Á JgÀqÀÄ JPÀgÉ PÉÆmÁÖ£Á CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®zÁUÀ PÀÄAmÉ PÀmÉÖêÀÅ ¤ªÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉüÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ CAzÁUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¥Á dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤ªÀÄä eÉÆvÉUÉãÀÄ ¸ÀjV ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉà ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, ¥ÁUÀÄAl¥Àà vÀAzÉ CZÀÑtÚ PÀÀnÖUÉUÀ½AzÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À£À CtÚA¢gÁzÀ gÁªÀÄtÚ, C±ÉÆÃPÀ, FgÉñÀ, ºÁUÀÆ CwÛUÉAiÀÄA¢gÁzÀ £ÁUÀªÀÄä, vÁAiÀĪÀÄä ºÁUÀÆ CPÀ̼ÁzÀ F±ÀªÀÄä, FgÀªÀÄä , ®QëöäÃ, EªÀjUÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æäªÁ¸À FvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 10-09-11 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-PÀÆå-8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄÄAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-7-n-4739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï ¸Á§ EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §¸Àì¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2011 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀA: £ÁgÁAiÀÄt J¸ï.¹. vÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ¸ÀÄzÀ±Àð£ï EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É «£Á: PÁgÀt ºÀUÉvÀ£À ¸Á¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 04.09.11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ vÀ£ÀUÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà ¤£Éß gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÉÆPÀÌ ºÉÆÃVzÉ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArØ¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä FgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ MªÉÄä¯É vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¯É ¸ÀÆ¼É £À£Àß gÉÆPÀÌ ¤ÃªÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝÃj D gÉÆPÀÌ ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß, ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ vÀªÀÄä ªÉÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £A: PÉJ36 PÉ 8326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁUÀzÀ ¯ÉÊl MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 1000/- gÀÆUÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É FgÀªÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.0.9.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..                

                          
 


 

¢£ÁAPÀ 12-09-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-45 UÀAmÉUÉ PÀgɼÀî UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÀgÀ²ªÀ£ÀAzÀA ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Á¥ÀgÁªï PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ©. £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-24-JPïì-2649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ PÀgɼÀî UÀt¥ÀwgÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ PÁ°UÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀgɼÀî UÀt¥Àw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 11.09.2011 gÀAzÀÄ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå & E¤ßvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï [ CAzÀgï - ¨ÁºÀgÀ ] dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß & ¹§âA¢ÀAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV wªÀÄä£ÀUËqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 2 d£À DgÉÆævÀg ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ gÀÆ. 2430/- ºÁUÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2011 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

    
 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-09-2011

¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ ; 10/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAPÁ® QgÁuÁ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà @ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAPÁ® ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀÄÄ.J¸ï-180 «¹Ì ¸ÀgÁAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÁPï Omï ¸ÁÖçAUï ©ÃzÀgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝ ¨Ál°UÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 7818 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/11 PÀ®A 279, 337 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR gÀĸÀÄÛªÀÄ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á:PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄ£ÀÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆñÀ£À E§âgÀÄ PÀÆr PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁzÀgÁ zÁnzÀ ªÉÄ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQî £ÀA J.¦ 25 PÀÆå 9689 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆñÀ£À¤UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ33ºÉZï2232 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¯ÁªÀtå ºÁUÀÆ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38eÉ4526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®QAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ PÀvÀÛj¹zÀAvÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ºÉ¨sÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄUÁ¼ÀV¯Áè ¸ÀÆÌn ZÁ®PÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
üAiÀiÁ𢠧®©üªÀÄ ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÄgÀ ªÁr gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ E¸Á䮥Àà EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-09-2011 gÀAzÀÄ 0820 UÀAmÉUÉ amÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ n«J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ J 32 J¸ï 7797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ E¸Á䮥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Mr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.JZï.¹ 669 E§âgÀÄ PÀÆr ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄÃgÁUÀAd UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²®Ä¨ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁªÀÄ£À PÉgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38 /E 4970 C.Qà 8,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 143 U.S «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (3 PÁl£ïUÀ¼ÀÄ) C.Q 5836=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À C¢ü£À¢AzÀ 143 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (3 PÁl£ïUÀ¼ÀÄ) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38 /E 4970 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crime

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 10-09-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ  ರವೀಂದ್ರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಶೇಖರಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಸಾಃ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಶಾಲಿನಿಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮೋ. ಸೈ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಯು 5047 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ. ನಂ ಕೆ.ಎ 04 ಎಮ್.ಬಿ 3630 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಜಿ.ಜಿ.ಎಚ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಶಾಲಿನಿಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 06-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವವೇಕ ತಂದೆ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಡಕೆ ಸಾ: ಈವನ್ ಎ ಶಾಹಿ ಏರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಯು -6506 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿವೇಕ ರವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ವಿವೇಕ ರವರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೋಂದುತ್ತಾ ಚೇತರಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಿನಾಂಕ 11-09-2011 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಡಕೆ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಜಿಡಿಎ ಆಫೀಸ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 10-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-48 ಹೆಚ್-6381 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖೂಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರೋಡನಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಚೌಕ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಠಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ-32 ಡಬ್ಲು-7121 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 05-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಬನಶೂಡೆ ಸಾ:ಜಮಗಾ ಕೆ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಶೀತಲ ಇವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಲಿಮಖಾನ ಹಿಂದೆ ದೇವಿದಾಸ ಇವರ ಮಗನಾದ ಅತೂಲ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನುಮಾಡುವ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಸಜ್ಜೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚಕಲು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಚೂರಿರುತ್ತಾನೆ ದೇವಿದಾಸ ಅತುಲ ಮತ್ತು ಬಾನುದಾಸ ಇವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 10-92011 ರಂದು –ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಅವರಾದಿ ಸಾ: ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಣಿಯವರಾದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ. ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಯುತ್ತಿದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗನೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ ಬಹಳ ವಿದೆ ಅಂತಾ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ  ಬಲಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.