Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 16, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 366(J) 376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13, 14-12-09 gÀ gÁwæ 1200 - 0100 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉîªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ºÀ¤Ã¥sÁ ¨ÉUÀA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ±ÁºÁ ¥sÀQÃgÀ 15 ªÀµÀð, ¸Á/ £É®ªÁ¼À vÁ ©ÃzÀgï ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á/ £ÉîªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÀjd£À ¸Á/ £É®ªÁqÀ PÀÆr CªÀ¼À£ÀÄß d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ (C¥ÀºÀt) ºÉÆÃV ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå dªÀiÁzÁgÀ JA§ªÀgÀ vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É ºÉÆ®zÀ°è ªÉÊzÀÄ DgÉÆæ UÉÆ¥Á® ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä¥Áà £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À PÉøÀ ªÀiÁr¹zÁÝ£É FUÀ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä¥Àà K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À£ÀÄß d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ gÁwæ 2-3 ¸À® ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀ°£À°è PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. UÉÆÃ¥Á® ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ PÁ®Ä »rzÀÄ ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆî¢AzÀ £ÉîªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ aQvÉìUÁV zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£À C° ¸Á:RlPÀ aAZÉƽ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ RlPÀ aAZÉƽUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ KeÁd vÀAzÉ ªÀSÁgÉƢݣÀ ªÀiËd£À ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á:WÉÆÃgÀªÁr vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-1674 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 448, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ¢£ÁAPÀ 15-12-2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÀzÁäf zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G; SÁ¸ÀV £ËPÀj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀUÀªÀiÁf zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G; ZÀ¥Àà° ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ §AzÀÄ F CAUÀr ¤ªÀÄä »¸ÉìUÉ §A¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¤Ã£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆzÀgÉ fêÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/09 PÀ®A 409, 468, 420, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. J¸ï.J¯ï ºÉÆ£ÀßwÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀvÀgÀÄ eÉ.¸À.E PÉ.¦.¹ «¨sÁUÀ-1 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1996 jAzÀ 1999gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 260 næà UÁqÀðUÀ¼ÀÄ DgÉƦvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 165200 /- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ°è J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ Rjâ¸À¯ÁVzÉ, C PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß mÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ CgÀuÁå E¯ÁSÉUÉ ªÀ»¸ÀzÉ PÉêÀ® ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/09 PÀ®A 323, 504, 341, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á UÀÄ®âUÀð ¸ÀzÀå Z˨ÁgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-276 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¸ï ªÀÄÄAzÉ CqÀتÁV vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ E½zÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉÊqÀ JPÉ PÉÆqÀ°¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ E½¹ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Áà¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 341, 504, 506, 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà zÁªÀtUÁªÉ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ¸ÀÛ ¸Á ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ D¼À ªÀÄ£ÀıÀå£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 100 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ§¯ï ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ JPÉ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¤ªÀÄUÉ ªÉÆzÀ¯É »ÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ w½¹zÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/07/2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ©ÃgÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà a¯ÁÌ gÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆ gÉrØ ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/07/09 gÀAzÀÄ »AwgÀÄV¸ÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÀt »A¢gÀÄV¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 100(C) £ÉÃzÀÝgÀ°è EgÀĪÀ 3 JPÀÌgÉ 22 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀzÁV CVæªÉÄAl ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀj ºÀt »A¢gÀÄV¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/12/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á: UÀqÀªÀAw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-454 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ fUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/qÀ§Æèöå-5905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÁ¤ DVzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ¥ÉưøÀ oÁtUÀ¼À°è ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ

Raichur District Reported Crimes

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀ®ÄªÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÉñÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á: eÁdÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:11.12.2009 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ËÖªÀ£À°è JuÉÚ ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁåAPï¤AzÀ JuÉÚ ¹rzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV vÁ£ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ ¹ÃgÉUÉ, ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ r.wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¤ªÀÈvÀÛ CmÉAqÀgï ¸Á:eÁdÆgÀÄ,vÁ:ZÀ¼ÀîPÉgÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨Á®QUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ dUÀ¼À, 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:13.12.2009 gÀAzÀÄ2130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà §£ÀÆßgÀÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀ ¥ÀÄwæUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß »UÉÃPÉ ªÀiÁrzÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ & E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36,9170 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀ¯ïPÀ¯ï ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.12.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36, 2032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨Á¯Áf PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £É®Äè ºÀÄ®Äè vÀÄA©zÀÝ JwÛ£À §ArUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §Ar dRA UÉÆAqÀÄ, JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ²æêÀÄw WÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÆUÀqÀA¥À½î ¸Á|| L£ÉÆýî EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëAzÀæ ªÉÆUÀqÀA¥À½î EªÀ£ÀÄ ¢. 15.12.09 gÀAzÀÄ PÀ®ÄèUÀt¬ÄAzÀ vÀ£Àß mÁæåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 32 n 6962-63 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ÄèvÀÄA© PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CtªÁgÀ PÁæ¸À zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà mÁæåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ mÉågï JPÀì¯ï PÀmÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° ºÀÄPÀÌ PÀlÖ DV zÉëAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ªÀiÁAUÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.15-12-09 gÀAzÀÄ UÉƧÄâgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë £ÀA.PÉ.J.32.J.4317 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÉƧÄâgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÉƧÄâgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀuÁÚ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥É UÀÆqÀì £ÀA.PÉ.J.36.5141 £ÉÃzÀÄÝ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£Àß vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ D¥É UÀÆqÀì ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ @ gÀ« EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : ²æÃ.¸ÀÄzÀ±Àð£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÁA¢ü ¸Á# D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ «ªÉÃPÀ UÁA¢ü vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÁA¢ü ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á# D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 J¸ï-4689 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ D¼ÀAzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆgÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°èAiÀÄ E¥ÉÛPÁgÀ ¨ÁeÉ EªÀgÀ ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆr£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¼ÀAzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ 32/ 252 £ÉÃzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ CªÀ£À vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ¥ÀÆwð dfÓzÀAvÉAiÀiÁV vɯɬÄAzÀ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀr ±ÀlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢.14 ªÀÄvÀÄÛ 15-12-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ¨ÁV® ¸ÉÃlgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.22,000/-, ªÀÄvÀÄÛ 6 ¨É½î £ÁtåUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.1000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.23,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ±Á£À¨ÁUÀ, ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVzÉ.

AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀiÁ§ð¯ï UÉÆÃ¥ÀÄgÀ PÉqÀ« ¥ÀgÁj :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢. 15-12-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ gÉÆÃqÀ ¯ÁºÉÆÃn ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÆwðªÉÄð£À ªÀiÁ§ð® PÀ°è£À UÉÆÃ¥ÀÄgÀ PÉqÀ« ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.