Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/2011 gÀAzÀÄ §AUÁè - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀ MtÂAiÀÄ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ EgÀĪÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/7579 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¹QÌ©zÀÝ gÁdÄ ¥ÀArvÀ ¸Á: ¸ÉÆ®zÁ§PÁ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279., 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 19/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§QÌAvÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀĤî ªÀÄAoÁ¼É gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ®AUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-24/eÉ-7222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÉÆA¢æ, vÁ: O¸Á, f: ¯ÁvÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-24/eÉ-7222 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ ¨Á§¸ÉÆà §¸À§Ä¼É G: mÉæöÊ®gÀ £ÀA JA.ºÉZï-06/JPÀÆå-6690 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dÄeÁgÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ, ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.ºÉZï-06/JPÀÆå-6690 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 355, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CA©PÁ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÆä, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ®Qëöä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, G: CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÉÆæÃ¥Àw zÀAr , 2) ¨sÁgÀw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, 3) zsÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄj, 4) D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ, 5) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¨sÁUÀå ®Qëöäà ¨ÁAqÀ PÉÆqÀ®Ä CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAr£À, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ¹.r.¦.N PÀbÉÃj ªÉÄÊ®ÆgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ®Qëöä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ EzÀÝ zsÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄj, ¢Ã°¥À EªÀjUÉ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 354, 504, 307 L¦¹ :-¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁuɪÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÉêÁ £ÀUÀgÀ (zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁ), ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ mÉïÁ §ArüAiÀÄ°è ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ¼É, EPÉUÉ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ZÀªÀ½PÀgï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DUÁUÀ 10 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ, EzÉjÃw DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£Á®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ¤Ã£ÀUÉPÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä 50/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §qÀªÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ£É ¤Ã£ÀUÉPÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀUÉ CªÁZÀåªÁV EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr »AzÉ ¸ÀjzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀwÛAiÀÄ ¥ÉlÄÖ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DUÀ C¯Éè EzÀÝ AiÀÄĪÀgÁd ¥Á£À ±Á¥À CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ, ¥sÀAiÀiÁd, ¥sÁgÀÄPÀ ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆmÉîzÀªÀ£ÀÄ EvÁå¢ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ G½¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, E®è¢zÀÝgÉ EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄl£À PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/20-01-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ §¸Àét¥Áà ZɯÁé ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CA¨ÁzÁ¸ÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÊ£À±Á¥À CAUÀrAiÀÄ ElAV MqÉzÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ UÀ¯ÁèzÀ°è£À 4000/- gÀÆ a®ègÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :
²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á|| zsÀ£ÀéAvÀj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼Á PÀĪÀiÁj GµÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-01-2011 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. (PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ;- JvÀÛgÀ 5
' 3", GzÀÝ£É ªÀÄÄR, ¨É¼Àî£ÉAiÀÄ ªÉÄʧtÚ , ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ. §®UÀ®èzÉ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ. ©½§tÚzÀ CzÀgÀ°è UÀįÁ© ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ZÀÄPÉÌAiÀÄļÀî ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É , PÀ£ÀßqÀ , »A¢ , EAVèõÀ ¨ÁµÉ §gÉAiÀÄ®Ä NzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.)

ºÀÄqÀUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:
²æà CºÀªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¸Á|| ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ U˸À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. ( ºÀÄqÀUÀ£À ZÀºÀgÉ ¸ÁzÀPÀ¥ÀÄà §tÚ, vɼÀî£ÉAiÀÄ zÉúÀ ªÀ|| 16 ªÀµÀð JvÀÛgÀ|| 5
'8'' §®¨sÁUÀzÀ ¨sÁ¬ÄUÉ ¥ÁågÀ¯Éʹ¸ï DVgÀÄvÀÛzÉ. GzÀÄð ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¤Ã° fãÀì ¥ÁåAl PÉA¥ÀÄ ZÉPÀÌ ±Àlð, PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.)

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:28.08.2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½îUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀªÀÄä-DAd£ÉÃAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ d¤¹gÀĪÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ §¸ÀªÀÄä CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð UÀÄAd½î 2£Éà PÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¨sÁUÀå®Qëöäà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¨ÁAqï PÉÆr¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨ÁAqï ¤ÃqÀĪÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½AzÀ gÀÆ:1500/- ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ®èzÉ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀbÉÃjUÉ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤Ãr ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀAa¹, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À®èzÀªÀjUÉ ¨ÁAqï ¤ÃrzÀÄÝ ±ÁAvÀªÀÄä-DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, ¨ÁAqï ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ dUÀ¢Ã±À ²¸ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀeÁPï vÀAzÉ D®A¸Á¨ï ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,6263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÉAUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ dqÉ¥Àà 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á:gÀÄzÀæ¥ÁzÀ vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹gÀUÀÄ¥Àà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ eÁ£ÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ J®ègÀÆ ¸Á:AiÀÄgÀæªÀÄzÉÆrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÉnÖ ºÉÆÃl¯ï£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð «zsÁåyð ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ, ºÉÆÃl¯ï£À°è PÀĽvÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹wÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÀÆ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25.12.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄA¥Àà vÀAzÉ PÀÄAl¥Àà 76 ªÀµÀð ¸Á:¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï eÁ®ªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄvÀægÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAl¥Àà EªÀj§âjUÉ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀ§Æ¨ïC° vÀAzÉ CfÃeï¸Á§ ¸ÀAvÉ ²gÀÆgÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 10 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥Àw & ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:02.03.2008 jAzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzïC° & °AiÀiÁRvïC° ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀj ¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀ¦üPï (CvÀÛgïªÁ¯Á d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï) ¸Á:§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ¢£ÁAPÀ:21.11.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:18.01.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ElÖAV ¨sÀnÖ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀ¨Á¯ÉÆÃgï ¸Á:UËqÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹, PÁ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.01.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ElÖAV ¨sÀnÖ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀ¨Á¯ÉÆÃgï ¸Á:UËqÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹, PÁ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁUÀ®¥À«ð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ 60 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁUÀ®¥À«ð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀįÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉãï gÁUÀ®¥À«ð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011    PÀ®A    279,337,L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 ¦.JAUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀÄPÁ¹ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ G:mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:¤qÀ±Éù EvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-37 n-1248 mÁæ° £ÀA: E®è £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀƯïUÉ G¸ÀÄUÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-17 J-3341 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¨ÉÆÃgÁ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À EAf£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011    PÀ®A    379 L.¦.¹.        

19-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà PÉ.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï PÁAqÉæÃPÀÄ®, ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-01-2011 jAzÀ 19-01-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÖ 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.18,000=00 UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011    PÀ®A    174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀĵÀÖV ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁw:ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÀÄUÀήªÀÄj vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå DvÀ¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛ®èªÀ®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥À¸É ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.