Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. F±À¥Àà ¸ÀdÓ£ï vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀdÓ£ï, 59 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-6/422 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀiÁåQÖªï UÁr £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-9102 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ UÁr £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß »AzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ JPÀììì÷Ìöå®Æfªï PÀè¨ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÁgï £ÀA: PÉ.J-36/J-3685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ«§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-08-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀäzÀgÀV EªÀgÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 50  ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀÆ£ÀĹAUÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 6/J £ÉÃzÀgÀ°è£À 6 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¥Á®PÉÌ ªÀiÁr d«Ää£À°è PÀ§Ä⠨ɼÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨É¼ÉUÉ ºÀA¢AiÀÄ PÁl EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀgÉAl ªÉÊgÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀgÉÃAl PÉÆlÄÖ ¨É½îUÉÎ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 07:00 UÀAmÉUÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üPÀÄÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ EgÀĪÀ PÀqÉUÉ ºÁQzÀ PÀgÉÃAl ¨É°UÉ ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjUÉ ªÀÄÄlÄÖ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉÃAl ±Ál ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀgÉÃAl ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV «zÀÄåvÀ vÀAw CªÀgÀ PÁ°UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ JgÀqÀÆ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É «zÀÄåvÀ ±ÁR¢AzÀ UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CavÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ SÉÊgÉÆ£À© UÀAqÀ ¸ÀzÁðgÀ«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¥sÉ¥sÀj ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ HgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ Hj£À ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉ¥sÀj ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ MªÉÄä¯É eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÉ UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É JªÀiï.J¸ï ¥Ánî ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3535 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ. ಶರಣಗೌಡ ಬಾಚವಾರ  ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ಹಾ:ವ: ಸಾ/21/75 ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರರ್ಗಿ  ರವರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾಳವಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ   ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 18/08/2013 ರಂದು ಬಿಜಾಪೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ವಿಜಯ ಮಾಹಾಂತೇಶ ತಂ/ ಬಸವರಾಜ ಐನಾಪೂರ ಇವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ತ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 16/08/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸನಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಯಿಂದ ಹೊರೆಟೆನು. ಸದರಿ ಬಸ್ಸ್ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01;00 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ 150 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3,61,150/- ರೂ ಆಭರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಕೂಡಲೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೂಡಕಾಡಿದ್ದು ಆಬರಣಗಳಿಟ್ಟ ಟಿಪಿನ್ ಬಾಕ್ಸ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲಾ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ ಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.