Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 1, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 01-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2008


¥Á®PÀgÀ aQvÉìUÁV ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛ

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

 

¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå¨sÁªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ° EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä C£ÁgÉÆÃUÀå EzÀÝ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aQvÀ¸É PÉÆÃr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÆ M§â£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÃUÉ ¸ÁPÀ° ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° aQvÉìUÁV vÀAzÀ ºÀt ºÉÃUÉ wÃj¸À° CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ aAvÉUÉƼÀUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/11/08 gÀAzÀÄ 0800 gÀAzÀÄ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸Éë¹   ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

 

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 413/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ 30/11/08 gÀAzÀÄ  ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] eÉÆvÉAiÀÄ°è ©.¥ÀälÖ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ UËqÀ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-1597 eÁdð, 824-«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆøÉè 891-C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀªÀgÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è  ºÉÆÃV  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ 1815 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è   RavÀ MAzÀÄ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉA¸ÀzÀgÉ ªÀÄ£ÉÆÃd ¥Ánî ºÉÆmÉ® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸Éàl dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3050=00 ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

2) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ-30/11/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ  RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÆâü »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, §¸ÀªÀgÁd, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.-1225/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÁªÀÅ

 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ: 30-11-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÁ¹AUï vÀAzÉ §®gÁªÀÄ ¹AUï EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üªÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¸ÀzÁè¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýîAiÀÄ°è Hl ªÀÄÄV¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fÃt fÃt ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÝjAzÀ ¨ÉÃUÀ£É ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¯Áj rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Qè£Àgï vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÆÃgÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ ¥ÀæPÀgÀt

 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

 

¢£ÁAPÀ-30/11/08 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ªÀÄrPÉ ¸Á-amÁÖ EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzsÀ ¤®AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄrPÉ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á-amÁÖ EvÀ£À «ªÀgÀªÁzÀ  ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÛ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸Àܤ¸ÀzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DUÀ°®è CzÀ£Éß ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: ¨ÁåAPïUÉ ªÀAZÀ£É AiÀÄvÀß, NªÀð£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀÄÆ®vÀ: UÀÄdgÁvï gÁdåzÀ ¸ÀÆgÀvï ¤ªÁ¹, ªÀĺÀäzï ªÁ¹ÃªÀiï @ ±À¦ü RÄgÉò vÀAzÉ CºÀäzï RÄgÉò 55 ªÀµÀð, §mÉÖªÁå¥Áj ¸Á:eÉÆåÃwPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.11.2008 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.r.¹.¹.¨ÁåAPï£À°è CdAiÀiï AiÀiÁzÀªï EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄzÀ°è ¥ÁªÀwAiÀiÁUÀĪÀAvÉ gÀÆ:100/- ªÀiË®åzÀ ZÀPï¸ÀA:884796 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ZÀPï£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÀÝ gÀÆ:100/-£ÀÄß gÀÆ:4,00,070/- CAvÁ wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁr L¹L¹L ¨ÁåAPïUÉ ¤ÃrzÀÄÝ QèÃAiÀÄgÉ£ïìUÁV ¢£ÁAPÀ: 18.11.2008 gÀAzÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ PÀ£ÁðlPÀ C¥ÉPïì ¨ÁåAPï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ZÀPï£À°è wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAPïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ ZÀPï¸ÀA: £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiË®åzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ gÀÆ:100/- ªÀiË®åzÀ ZÀPï ¤ÃrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ZÀPï£À°è wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁr ¨ÁåAPïUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzïªÁ¹ÃªÀiï @ ±À¦ü EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.11.2008 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ Dgï.r.¹.¹.¨ÁåAPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.248/2008 PÀ®A:467,468,471, 420, 511 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É, E§âgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁAqÁ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà ®ªÀiÁtÂEªÀgÀ 16ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ±ÁgÀzÀªÀÄä½UÉ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ®Æ PÀtÄÚ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtÄwۢݮè DzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:29.11.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Ál°AiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ vÉgÉzÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä & ªÀÄÆV£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÉúÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA:40/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀĤªÁ¹, gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¨ÉƪÀÄä£À½î 30 ªÀµÀð EªÀ¤VzÀÝ gÉÆÃUÀ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.11.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀiÁ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA: 23/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:30.11.2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA: PÉJ.36,1915 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36,PÀÆå.8910 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ gÁªÀĨÁ§Ä 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹, ¯ÁjZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀA¢Ã¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 312/2008 PÀ®A : 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.11.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¤¸Á¨ï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ 37 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀZÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉ.E.©.ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,PÀÆå.5718 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ²PÀëPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 189/2008 PÀ®A : 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.11.2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á: vÀ®ªÀiÁj EªÀ£ÀÄ ¸ÀÆÌlgï¸ÀA: J©ªÉÊ.1582 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ vÀ®ªÀiÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¨Á®Q ¥sÀjãÁ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀÆÌlgï ZÁ®PÀ ¤®èzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ±ËPÀvïC° ¸Á: vÀ®ªÀiÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 126/2008 PÀ®A : 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt
: ¢:30-11-08 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÀgÀQ ºÀ½î gÀªÀgÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 1.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà, 2.C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà, 3.ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ PÀgÀQºÀ½î gÀªÀgÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ,PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà GªÉÄñÀ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt
:
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀtPÉÃj ªÀAiÀÄ: 21 ¸Á: ±ÀºÁ¥sÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÆgÀªÉî jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉ J 33 JA 140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀºÁ¥sÀÆgÀ ¢AzÀ PÀPÉ̸ÀUÉÃgÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀPÉÌøÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉάĪÀÄzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ ¨ÉÆÃgÀªÉî j¥ÉÃj ªÀiÁr ªÁ¥À¸Àì PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¹AzÀV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ »gÉêÀÄoÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J.33/n913-914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÁÌfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ fæPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CA§AiÀÄå vÀAzÉ §¸À¥Àà, ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀAzÀtÚ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆEj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr oÁuÉAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À : ¢£ÁAPÀ:30-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÀÆgÀ¨ÁUï£À°ègÀĪÀ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æà ¥ÀªÀ£ÀÀA¢. ¦.L. gÉÆÃeÁ oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃC§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹:916, 98, 604 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.ªÀfÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï ¥ÀmÉïï PÀÆrPÉÆèÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ 2.ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄgÀvÀÆgÀªÁ¯É ¸Á: E§âgÀÆ ªÀÄĹèA¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÉÆÃeÁ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 277/08, 143, 147, 323, 504, 324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ½î ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀzÉÃUÀ®è, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.11.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÁUÀgÁd, §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÉñÀ PÀÆr zÉzÉÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Áèmï ºÀwÛgÀ ªÀÄļÀÄî ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ £ÁUÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀé, ¥ÀgÀªÉÄò, §¸À¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄļÀÄî ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vɯÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ G½zÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JªÀiï,¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 261/08 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:

¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÉ. CªÀiÁd¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ ¤AUÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä, PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 30-11-08 ¨É¼ÀV£À 0330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß CtÚ PÉ. ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÉƼÀV£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À §UÉÎ vÀ£Àß CtÚ §AzÀ £ÀAvÀgÀ w½zÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁÝV F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L.(C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/08 PÀ®A 41(r) 109 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢ 29-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.40 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÁwæ UÀ¸ÀÛ ZÀQÌAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹-135 gÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß eÉÆÃvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, UÀrAiÀiÁgÀPÀA§, dªÁºÀgÀ gÉÆÃqÀ, ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ, ©.n. ¥Ánî £ÀUÀgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è MAzÀÄ ¥Á£ï qÀ¨Áâ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÀ«£ÉgÀ½UÉ C«vÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ C°èAzÀ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÀ ªÀAiÀiÁ:19 eÁ: PÉÆÃgÀªÀgÀ ¸Á: PÉÆqÀzÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉý ¥Á£ï ©ÃqÁ qÀ©â ºÀwÛgÀ C«vÀÄPÀĽvÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è PÁgÀt EªÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.