Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 8, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-10-2018

¹.E.J£ï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 01/2018, PÀ®A. 420, 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ 2008 :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAl¥Áà ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉʪÀiÁvÁ ¤ªÁ¸À ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï 4 £Éà PÁæ¸ï, ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁåAPÀ G½vÁAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀA. 5219557296 £ÉÃzÀÄ J¸ï.©.L G¸Áä£ï UÀAd ©ÃzÀgÀ£À°è EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 02-10-2018 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9741675139 £ÉÃzÀgÀ°è ªÉĸÉeï ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-10-2018 gÀAzÀÄ 2246 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-10-2018 gÀAzÀÄ 0251 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 30 ¨Áj MlÄÖ 29,270/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ qÉ©mï PÁqÀð £ÀA. 6074310088483020 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üè¥ï PÁqÀð£À°è K£ÉÆà Rj¢¹zÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj qÉ©mï PÁqÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt ¥ÁªÀw¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9741675139 £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÀAzÉñÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ SÁvɬÄAzÀ ¦üè¥ï PÁqÀðUÉ MlÄÖ 29.270/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. MlÄÖ 30 ¨Áj PÁqÀð£ÀÄß §¼À¹ ¥Àæw ¨Áj 999/- gÀÆ.UÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rj¢¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ 29,270/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¥ÁªÀw¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.