Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 15, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-09-2018

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 19/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 14-09-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೇಂಕಟೆಶ ತಂದೆ ಪಂಢರಿನಾಥ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಡಿವಾಳ, ಸಾ: ಗೊರನಾಳ ರವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೊವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಮಹಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರು ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಗುದಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 220/2018, PÀ®A. 294, 509, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(2), (10) J¸ï.¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 67 Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÄgÀ, vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁ£ÀìmÉç® CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ¯Á® vÀ¯Á¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ¨ÁèPÀ £ÀA. © £À°è UÀȺÀ £ÀA. 2 gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EzÉ ¨ÁèPÀzÀ°è ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ JJ¸ïL C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, dįÉÊ 2018 £Éà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀðªÀÅ ¹zÀݺÀAUÀVð (J¦) UÁæªÀÄzÀ CgÀÄt «¯ÉÃd CPËAmÉAl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄÆägÀ ¥Á±Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C±ÉÆPÀ JJ¸ïL EªÀgÀ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ UÀÆUÀ®zÀ°è MAzÀÄ ¥ÉøÀ§ÄPï CPËAl NAPÁgÀ PÉ gÉÆûvÀ EvÀ£À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ ¸ÀªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtªÁzÀ ¥ÉøÀ§ÄPïzÀ°è ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ¼À C²èî ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ CªÀÅUÀ½UÉ C²èîªÁzÀ PÀªÉÄÃAl ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼À C²èî ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁQ CªÀÅUÀ½UÉ C²èîªÁzÀ PÀªÉÄÃAl ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀðªÀÅ ¢£ÁAPÀ 14-07-2018 gÀAzÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CzÉà ¢£À¢AzÀ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ N¥À£À ªÀiÁrzÀ UÀÆUÀ® ¥ÉøÀ§ÄPï CPËAl ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå²æà EªÀgÀ C²èîªÁzÀ ¥sÉÆÃmÉUÀ¼À£ÀÄß C¥À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀ°è ©nÖgÀÄvÁÛ£É, EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀvÀ£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ PÉÀ¼ÀwAiÀiÁ J UÉÆAqï UÀÄAqÁå CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀÄgÀ EvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁjUÉãÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ C°èAiÉÄ EzÀÝ C±ÉÆÃPÀ£À ªÀÄUÀÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, ºÉAqÀw ZÀAzÀæPÀ¯Á, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CA©ÃPÁ, gÁt @ ªÀiÁºÁ®Qëöä gÀªÀgÉ®ègÀÄ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁåUÀå²æà EªÀgÀ §UÉÎ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁ¢ ©lÖªÀgÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, 2) C±ÉÆÃPÀ JJ¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ, 3) ZÀAzÀæPÀ¯Á, 4) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 5) CA©PÁ ºÁUÀÆ 6) gÁt @ ªÀĺÁ®Qëöä EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÀĪÀÄäPÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ JJ¸ïL EzÁÝgÉ CAvÁ CAdzÉ E£ÀÄß EvÀgÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄzÁgÁt ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð EªÀj§âgÀ C²èî ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥sÉøÀ§ÄPï CPËAl ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÉĸÉAdgÀ ªÀÄÆ®PÀ C²èîªÁzÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉlÖ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀªÉÄÃAl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, »ÃUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥ÉøÀ§ÄPï CPËAlzÀ°è ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, C®èzÉ ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ¼À ºÉøÀj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄzsÁgÁt UÀÄAqÀ¥Áà ªÁqÉ JA§ ¥ÉøÀ§ÄPï CPËAl vÉUÉzÀÄ CPËAl ¥ÉÆæÃ¥sÉÊ®£À°è ¸ÀÄzsÁgÁt EªÀ¼À C²èî avÀæ EnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 14-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 129/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-09-2018 gÀAzÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è eÉÊ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ w¥ÁàgÉrØ FvÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨sÁzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §¸ÀªÀgÁdÄ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉÊ¥Á® gÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ w¥ÁàgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr, CªÀ¤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï.£À 13 N¯ïØ mÁªÀgÀß «¹ÌÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥sÀÄlÖzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 962/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 90 JªÀiï.J¯ï.£À 30 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥sÀÄlÖzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 900/-gÀÆ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.