Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07/08/2010
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/08/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤ® vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà PÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÀȶ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉPÀ¯Áåt¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É PÉÃlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-8-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ¯Áåt¥Àà PÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÀȶ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: eɸÁÌA ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï ¸Á ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÁ¼É E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39/JZï-190 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÀ DgÉÆæ £ÀÆgÀ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ZÀPÀÄÌ ¸Á UÉÆÃPÁPÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-49/689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/7/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå fªÀtV ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄvÀÛAVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ MAzÀÄ n.«.J¸ï ¸ÀÄ¥Àgï JPÉì¯ï £ÀA PÉJ -39-4-9077 CzÀgÀ C.Q 18000/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ r.«.r C.Q 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 20000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ D±Á UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á wæÃ¥ÀgÁAvÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨sÁ°Ì gÉhÄÃgÁ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £À¼ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ºÉÆ°AiÀÄ (J¸ï.¹ ) G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ vÁ OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 4/8/2010 gÀAzÀÄ ¨sÀd£É PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPï eÁåw J¸ï.¹ 2) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ eÁåw J¸ï.¹ E§âgÀÄ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ AiÀiÁPÉ ¤Ãr¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 143, 323, 354, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jãÁ UÀAqÀ ¸ÀÆgÀd ©qÀ¯Á£ï, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁfÃzÀ«ÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄ£É PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ UÀAqÀ ¸ÀÄgÀd EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè D¢üPÁjUÀ¼À°è Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ¸À°è¹¢j CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼ÀÀ UÀAqÀ¤UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 498 (J), 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¤ß UÀAqÀ ©üêÀÄ ZÀªÁ¼É eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ZÀªÁ¼É eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛzÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¥ÉÃUÀÆqïì DmÉÆÃjPÁë ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 3771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ±ÀA±Á®A zÀUÁðzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,eÉ.3654 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ 31 ªÀµÀð, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & UÀįÁ§ @ ªÀĺÀäzï ºÀ¦üøï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 4277 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ-¸ÀgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,5401 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ @ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸Á:aAZÀgÀQ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉÆøÀzÉÆrØ ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á:DvÀÆÌgÀÄ EªÀ£ÀÄ DvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GvÀÛgÁ¢üªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÁªÀrºÀwÛgÀ UÁæªÀĸÀÜgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ £ÁgÁAiÀÄuÁZÁgï ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï GvÀÛgÁ¢üªÀÄoÀ DvÀÆÌgÀÄ EªÀgÀÄ n«J¸ï ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉ ¤«ÄäAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄoÀ C¥À«vÀæªÁVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ DvÀÆÌgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà Z˺Át ¸Á:ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) EªÀ¼ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è £À£ÀUÉÆAzÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁgÀ®¢¤ßvÁAqÁ ¤ªÁ¹, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ F ¢£À ¥ÀrvÀgÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ £Á¼É ºÉƸÀ gÉõÀ£ï PÁqÀð PÉÆqÀÄvÁÛgÉ £Á¼É «vÀj¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ gÉÆaÑUÉzÀÝ ¥ÀwßAiÀÄÄ F ¢£ÀªÉ ºÀAZÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÉ.f. vÀÆPÀzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 02.08.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ¸ÀASÉå:54 ZÉÊ£ï, £ÀA:141.00 ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¤ÃgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 6 jAzÀ 7 gÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¸ÀPÁðgÀzÀ D¹ÛUÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ eÉ.E. ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ªÀÄ¹Ì «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAUÁ°UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÁAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÁgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁUÀ® ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï CdUÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ®Æ£Á ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:7010/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀA UÀÄgÀ¥Áà ¨Áf ¸Á|| ZÉÃAUÀmÁ gÀªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ-32, 3253 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÉAUÀmÁ zÁn 2.Q.CAvÀgÀzÀ°è mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ jAzÀ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ vÀA ªÀÄ®è¥Áà ¸Á||ZÉÃAUÀmÁ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«ÄjAiÀiÁt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 32 n 4287 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÀªÀÄðtÚ EvÀ¤UÉ mÁåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÀnÖ£ÁqÀÄ PÀA¥À¤UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄAZÁªÀgÀA PÁæ¸ï¢AzÀ ¨sÀPÀÛA¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛºÉÆV gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°èzÀ zsÀªÀÄðtÚ EvÀ£À §® ªÉÄ®QUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀļÀSÉÃqÀ vÁ:¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «ÄjAiÀiÁt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà D²Ã¥sï vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ ¨ÁeÉ ¸Á;¥Áèl £ÀA. 23 ¤AiÀÄgÀ CgÁ¥sÀvï ªÀÄfÃzÀ ¨ÁgÉ»®ì UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀģɨÁV® Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt. 24,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ¥Áèl £ÀA. 14 ªÀÄzsÀÄ ¤®AiÀÄ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 6-08-2010 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁQ® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ ElÄÖ 13,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZËUÀqÀ ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄrØ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀäA© EªÀ¼ÀÄ §»zÀð¸ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á: zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÀÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ. PÉ.J.32.AiÀÄÆ.3030 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄĹì, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: GªÀĽ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÉÆãÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £À£ÀßzÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 6 gÀ°è 5 JPÀgÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÀAZÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄĹì FvÀ£À ºÉÆ®«gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨Áålj ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÝ PÁAUÉæöʸï PÀ¸À £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ ºÁQzÀgÀÄ JA§ÄzÁV ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀAZÁ¼À¥Àà£À£ÀÄß PÉüÀ®Ä £Á£Éà ºÁQzÀÄÝ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB »ÃUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À QwÛºÁQzÀgÉ £À£Àß ¨É¼É £Á±ÀªÁUÀÄ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ "CzÉßÃ£ï ±ÉAmÁ PÉýۯÉà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À ¤AzÀ ¨sÁ¼À DUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À®PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV £À£Àß ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄÆUÀÄ MqÉzÀÄ ºÀj¢zÀÄÝ, ªÉÄïÁâUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛªÉ. JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¯Éèà EzÀÝ zÀÄgÀÄUÀtÚ£ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀAZÁ¼À¥Àà£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀtÚ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄätÚA¢gÁzÀ ¸ÀtÚ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÀAZÁ¼À¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹

¢:06-08-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:45 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉ.J-28 / ©-537 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C°ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£ï ¸Á:¸ÁªÉÆî FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA::fZÉ-18/JPïì 8610 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA: ::fZÉ-18/JPïì 8610 gÀ°è£À ¯Áj QèãÀgï ±ÉÃgÀƪÀiï vÀAzÉ C°ªÀĺÀªÀÄzï 18ªÀµÀð ¸Á:¸ÁªÉÆïï JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 06-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸ï ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-352 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉzÀUÉÃj-ºÀįÉÃUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À UÁæªÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj vÁAqÁzÀ PÁæ¸ïUÉ §¸À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ zÁn M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¸ï£À ¨ÁV® §½ ¤AwzÀÝ ¦gÁå¢ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ §¸Àì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010, PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ:C 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 260-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 06-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 PÉÌ £Á£ÀÄ GqÀĪÀÄPÀ¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀðgÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁrzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¹ªÉÄAmï ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß «Ä±Àæt ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. £À£ÀߣÀÄß PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä PÀAmÁæPÀÖgï £ÀªÀÄUÉ PÀ«ÄõÀ£ï ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAmÁæPÀÖgï n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÆ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ«ÄõÀ£ï ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è EAzÀÄ CªÀgÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA    60/2010, PÀ®A: 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 15 PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è 2 vÀnÖUÀ¼À£ÀÄß Rjâü¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Då¥É DmÉÆà £ÀA: PÉJ-37/8053 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯ï ºÁQzÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀnÖUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ ºÁgÀÄvÀÛªÉ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä zÁªÀ®¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀÄÝ Då¥É DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PɸÀgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁr ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, £Á°UÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.