Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 30, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 

30-09-2016


ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ ZÉl£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÉl£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ  CªÀgÀ  ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Áå¼ÉÆüÉ, 2) £ÉʪÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉĺɧƧ ±Á, 3) «gÀ±ÉnÖ vAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄ®è±ÉnÖ, 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉnÖ ¥Ánî, 5) ¨sÀƪÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÀ® PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 6) ¸ÀĨsÁ¸À vÀªÀÄzÉ CdÄð£À PÉÆý J®ègÀÄ ¸Á: ZÉl£À½î CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dÄeÁlz°è J®ègÀ ªÀÄzÀå MlÄÖ 2300/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ  CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj, 2) ¥ÀįÉAzÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ §PÁÌgÀrØ, 3) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆý, 4) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà G¥ÁàgÀ, 5) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄ»¥Á® gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ 6) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀzÁä±Á° J®ègÀÄ ¸Á: vÀqÀ¥À½î CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dÄeÁlz°è J®ègÀ ªÀÄzÀå MlÄÖ 4200/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 29-09/-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Á½, ¸Á: ಪನ್ಸಾಲ್ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï ರವರು ಶಹಾಪುರ ಗೇಟ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೀದರ-ಜಹೀರಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ತೋಟಗಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಜಹೀರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊದನು, ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಲು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ, ಮೊಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿಗರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉʸÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ¸Á§ AiÀÄqÀÆgÉ ¸Á: ºÀ¼É UÀAd OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄfç vÀAzÉ d°Ã®¸Á§, F¢æñÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄfç£À PÁgÀ £ÀA. JA.JZï.¸À-06/J.J¥sï-3842 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄfç£À UÁågÉÃd CAUÀrUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CzÉà PÁj£À°è ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj PÁj£À §®UÀqÉ »A¢£À mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÄÝ PÁgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥ÀAPÀÑgÁzÀ mÉÊgÀ£ÀÄß ªÀÄÄfç ªÀÄvÀÄÛ F¢æñÀ E§âgÀÄ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁj£À JqÀUÀqÉ ¸ÉÊrUÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-717 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà §¸ï ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À mÉÊgÀ ©ZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀÄÄfç ªÀÄvÀÄÛ F¢æñÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄfç FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ºÉÆgÀV£À PÀ¥ÀÄàUÀÄArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÄfç vÀAzÉ d°Ã®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ F¢æñÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ZÉ¥ÉàUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀaÃzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV F¢æñÀ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á:  OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀESÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.