Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 04/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2011
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26-2-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ zË®¥Áà ZÀl£À½î 45 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¹) UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ zË®¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ZÀlß½î ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 48(E) £ÉÃzÀÝgÀ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À°è PÀ¸À ¸ÀéZÀÑ UÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©.©.Dgï. D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 28-2-2011 gÀAzÀÄ MAiÀÄÄÝ ¸ÉjPÀ ªÀiÁr C°è ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ PÀ¯Áåt 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ alUÀÄ¥Áà, EªÀgÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀAvÀ¥Áà PÁªÀıÉÃnÖ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-595 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ï alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «gÀ±ÉÃnÖ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «gÀ±ÉnÖ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/03/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀºÀj vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ : 1) ªÀ¸ÀAvÀ 2) UÉÆÃ¥Á® 3) ªÉÊf£ÁxÀ 4) ±Á®Ä¨Á¬Ä 5)C¤vÁ J®ègÀÄ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ZÀ®è¨ÉÃr CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà §ZÀgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀzÉë E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â E§âgÀÄ ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©nÖgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæüvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JªÉÄä §A¢zÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀ½UÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆÃ¥ÉÆ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw dUÀzÉë E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §A§Ä¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: fÃUÁð(©)EªÀgÀÄ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ §¸À¥Áà ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ §¸À¥Áà ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ«ÄnAiÀĪÀjUÉ E®è ¸À®èzÀ ºÉý PÉ®¸À¢AzÀ vÉUɹ ºÁQ¹¢Ý JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03-03-2011 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æà £ÁUÀ±ÉÃnÖ J.J¸À.L ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ §AzÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¦.L r.¹.L.© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆæ £Á®ÄÌ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 1 gÀÆ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:03.03.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,6651 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀAPÀgï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ eÁUÀlUÀ¯ï-ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆëAzÀ¥À°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, »AzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀPÉæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ¢Ý£Á¼ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÀPÉæ¥Àà£À zÉúÀzÀªÉÄÃ¯É »A¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÉÆnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.03.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÉãÀªÁ§ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀ̺ÀtV EªÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á ¸Á§ ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀ¤UÉ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¯Á®¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀgÀqÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 15 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ¦ümïì §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:03.03.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÃzÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦ümïì §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, FdĨÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.03.2011 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ anÖ £À©¸Á¨ï 56 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 3200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀįÉÌÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.