Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-12-2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀ¥À±Áå¼É ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ¨ËgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2010, 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/10 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ¸Á: rVÎ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï-24 f-886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¥ÀmÉî ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃgÀA© vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆé£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð UÀ½AzÀ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ QrªÉÄ DUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÀqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2010, PÀ®A 306 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ °AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ DgÉÆæ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî(¸Áé«Ä) ¸Á:¨ÉîÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÉAl¸ÀÜ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DzÁUÀ F ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬Ä vÀAzÉ ºÉýzÀÄÝ F £ÉAl¸ÀÜ£À DVgÀĪÀÅ¢¯Áè FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà ¥Ánî(¸Áé«Ä) FvÀ£ÀÄ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV DPÉUÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ §½PÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¨Á§Ä ªÀĸÀ£ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà ¥Ánî(¸Áé«Ä) FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÆîvÉÛÃ£É CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 08/12/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï zÉñÉmÉÖ ªÀAiÀÄ;33 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] UÉ ªÀÄvÉÛ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÀlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ;75 ªÀµÀð eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ±ÉA¨É½î vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 9/12/2010 gÀAzÀÄ 1750 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà eÉÆåò G; NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄ £À¹©Ã£À Dl EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. zÁ½ £ÀqɬĹ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2140=00 gÀÆ 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.600 EªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:09.12.2010 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á¨ï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: JAºÉZï.29, JA.738 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè vÀÄA©zÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E.eÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ©.JA.gÀÄzÀæªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä 36 ªÀµÀð, ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.34,JA.7406 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦.JA.«zÁå£ÀAzÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæAiÀÄå 30 ªÀµÀð, eɸÁÌA D¦üøï£À°è PÀA¥ÀÆålgï PÉ®¸À ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, gÁdÄ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 42 ªÀµÀð, ¸Á¬Ä gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆÃmÉ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:AiÀÄgÀPÀ¯ï, vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.12.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É°è£À ¸À¹ªÀÄrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÝ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.12.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É°è£À ¸À¹ªÀÄrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÝ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÀ¸À£ÀzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.12.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ E¸ÁèA£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ ºÀĸÉãïSÁ£ï ¸Á: E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:960/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| eÁ¥sÀgÀ UÀAd avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ C¸ÉA§®Ø ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ J¯ï.f 165 °ÃlgÀzÀ ¹AUÀ® qÉÆÃgÀ 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ªÉÆÃlgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt
:-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ¹zÁææªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ dlÄÖgï ¸Á: §lUÉÃgÁ(PÉ) UÉÃl gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæÃ, FgÀªÀiÁä PÉÆ®PÀÄA¢, ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀªÀiÁä J®ègÀÆ UÀÄqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ/32-J-9589 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÃqÀA ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉJ/32-n-8362/8363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
:-

ZËPÀ oÁuÉ
:²æà gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¢AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸ÁB PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33-E-5746 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁPÉðl£À°è ¤°è¹zÀÄÝ, vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.