Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 2, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-08-2019

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 114/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁfêÀÄ SÁ£À vÀAzÉ SÁzÀgÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©©J¸ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¥sÉÆÃlð gÉÆÃqÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2019 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ PÁgÀt ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ vÉÊAiÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £À«ÃPÀgÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-08-2019 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ JPÉì¸ï 125 ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ Lr©L ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀAzÉAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ §mÉÖ (PÀgÀa¥À) £À°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ°£À rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀð UÉÃl ºÀwÛgÀ vÀAzÉUÉ ©lÄÖ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ°£À gÉf¸ÉÖçñÀ£À PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ DgÀ.n.N PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV 1200 UÀAmÉUÉ Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ DgÀ.n.N PÀZÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ°£À rQÌAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÀt EgÀ°®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 24/2019, PÀ®A. 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ«Ã£ï UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: CUÀæºÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÉºÁ, ¸ÀªÀÄjÃ£ï ¨ÉUÀA gÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÉúÁ EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀªÀÄjÃ£ï ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ±À£ÀÄß ¨ÉUÀA ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÁgÀÆR gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¹j£ï ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁݼÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è CAvÀ ºÉý, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃR CªÀÄdzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À£ÀÄߨÉUÀA, ªÀĺÀäzÀ ±ÁgÀÆR gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, gÉʯÉé ¤¯ÁÝt, §¸À ¤¯ÁÝt, a¢æ, ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢®è, £ÀAvÀgÀ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀjÃZÀAiÀÄ EzÀÝ DmÉÆÃzÀªÀ£ÁzÀ ±ÉÃR Cdgï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ SÁ° DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁfÃzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß DmÉÆÃUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ £ÀªÀÄUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ 80/- gÀÆ. ¨ÁrUÉ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¤AwzÀÄÝ EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ CAdĪÀiï, ¸Éƺɯï, C§Äݯï EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉý J®ègÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀgÀÄ, CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ M§â½UÉ ZÉ£ÁßV UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛÃ£É CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄjÃ£ï ¨ÉUÀA EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼ÀÄ DªÁUÀ DªÁUÀ £À£Àß DmÉÆÃzÀ°è ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ZÉ£ÁßV UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝãÀÄ, £Á£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è CªÀgÉ®èjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ CªÀjAzÀ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä QgÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ±À£ÀÄß ¨ÉUÀA gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âjUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ CAdĪÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ºÁUÀÆ ¸ÁfÃzï vÀAzÉ ªÀÄĨÁgÀPï ±ÉÃSï, ¸Éƺɯï vÀAzÉ C«Ä£ÉÆâݣï gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÁÌV, AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄªÀzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è DzÀgÉ CªÀgÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀj§âjUÀÆ ¯ÁvÀÆgÀ, ¤®AUÁ, G¢ÎÃgÀ, ¯ÁvÀÆgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 25/2019, PÀ®A. 366 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 12 ¥ÉÆPÉÆì PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ PÀÄzÀgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJäÃvÁ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀIJäÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-07-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄV §A¢gÀĪÀ¢®è, CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝt, gÉʯÉé ¤¯ÁÝt J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢®è, F »AzÉ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀIJäÃvÁ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr C«£Á±À EvÀ¤UÉ 2-3 ¸Áj §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀIJäÃvÁ ºÉÆÃzÀ ¢ªÀ¸À DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ Hj£À°è EgÀ°®è, ¸ÀIJäÃvÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C«£Á±À£ÀÄ ¸ÀIJäÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀIJäÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À E§âjUÀÆ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-07-2019 gÀAzÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt C«£Á±À£Éà ¸ÀIJäÃvÁ EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊರೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಯನಗುಂದಾ, ತಾ: ಔರಾದ ರವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 01-08-2019 ರಂದು 0500  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮೂರ ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು  ಒಡೆದು ಮಂದಿರದ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 24,000/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಂದಿರದ ಗೇಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.