Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08/08/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 395 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÉ G: ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄ ¸Á UÉÆÃmÁð[©] ¸ÀzÀå UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ 5 d£À zsÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤®è¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°zÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MlÄÖ 22 vÉÆ¯É 9 UÁæA §AUÁgÀ CA.Q. 4,12,200/- £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.11,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 7210 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.4,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 435 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 07/08/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀĪÉÄäzÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ mÉAmï ºË¸À ªÀiÁ°PÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ±ÉgÀt¥Áà ªÀÄÄzÁÝ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è MAzÀÄ 36*36 C¼ÀvÉAiÀÄ gËAqÀ mÉAmï ºÁQzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj mÉAmï£ÀÄß C°èAiÉÄà MtV¸À®Ä ©nÖzÀÄ EzÀÄÝ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj mÉAlUÉ ¨ÉAQ ºÁQ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ CAzÁdÄ C.Q 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 07-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÀgÀªÀnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉƤßPÉÃj EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ SÉî¨Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦ 29 r 4399 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ gÁdÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 8-8-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħtÚ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð G: CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä Jgï¥ÉƸïð KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 0730 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÉÆ¢ü ªÀÄt ºÁUÀÆ MAzÀÄ CAnUÀÄAqÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 15 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ C.Q. 18,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 6/08/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä ¸Á qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå JªÀiï.L. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ SÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 29 G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) °AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ 2) «zÁåªÀw UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄgÀPÀ® EªÀjUÉ JPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á°AiÀÄ ªÀÄÄZÀÄÑw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆægÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÀÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà §ÆAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 45 G: gÉñÉä E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á ªÀÄgÀPÀ¯ï ¸ÀzÀå gÉñÉä E¯ÁSÉ PÁél¸Àð £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw «zÁåªÀw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀÄgÀPÀ® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¤AvÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ QgÀt EªÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä £Á° ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑw¢Ýj CAvÀ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀĦr¹ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÆúÁgÀªÁr §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀAzÉ ¢:¥ÀA¥ÀtÚUËqÀ 46 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ®ÝPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30/20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.5699 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §AzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:94489 73729 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, ¤£Àß ºÀwÛgÀ gÉÆPÀÌ JµÉÖöÊw MAzÀÄ £ÀA§gï PÉÆqÀvÉÛÃ£É §gÉzÀÄPÉÆà CAvÁ ºÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¥É£ÀÄß E®è ªÀÄvÉÛ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý£ÀAvÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 21.30 UÀAmÉUÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¹éZï D¥sï DVzÀÄÝ FªÀÄzsÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:94801 27253 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr, ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ PÀmï ªÀiÁrzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ FªÀgÉUɺÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉUÉ §AzÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁf ªÀÄ®èAUï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ PÉÆÃrºÀ½î, 38ªÀµÀð, ¸Á:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.23,7185 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¥ÀlÖtzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¦JA¹ 2£Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ°UÉ EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸É¯ïá ¸ÁÖlð ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ §AzÀÄ ¸É¯ïá ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁf ªÀÄ®AUï EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀºÀeÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 01.25 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:J¦.10, eÉ.0080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀi˼ÉøÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ²ªÀA D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,8909 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À dRA UÉÆArzÀÄÝ, ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ UÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÉÆÃ¥ÁQðAUï ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀĺÁ§° £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 23 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á: ©.Dgï.©. PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ & £Àwãï E§âgÀÆ ¸Á: d»ÃgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀاAzÀÄ ¤°è¹, UÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ UÁr PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÄÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ JgÀqÀĪÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ UÉÆÃqÀAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß & ¥ÀÄvÀæ «gÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §ÆzÉ¥Àà ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ UÉÆÃqÀAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, §ÆzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà£À£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀUÀqÀA§½ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ CAQvÁ PÀƯïræAPïì CAUÀr ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÀAUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄUÉä ¸Á: EgÀ§UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É gÀAUÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÀ°è£À KlÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀPÀët ²ªÀ¥Àà£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ®è¥Àà JJ¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ & C°è¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ PÀnÖªÀÄ£É E§âgÀÆ ¸Á: PÁlUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 180 JA.J¯ï£À 36 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöägÁªÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 1,1/2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ²æà ±ÁåªÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÁUÀgÀSÁgÉ ¸Á: ±ÁºÁ §eÁgÀ EªÀjAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆà UÁr £ÀA. PÉ.J-32 JªÀiï-4289 C.Q. 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä Rjâü ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-05-2010 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «PÀæªÀÄ PÁ¼É, ¸Á: ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ ¸ÀÄ©üvÁæ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¨Á£Á JA¨ÁPÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉArAzÀgÀ ªÀÄzÀå F ªÉÆzÀ®Ä PÉ®ªÀÅ ¨Áj dUÀ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ CtÚ ®PÀëöät, vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ, §§£À, CPÀëAiÀÄ ºÁUÀÆ K¸ÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ 1.AiÀÄĪÀgÁd PÁA§¼É, 2.¸ÀÄ©üvÁæ¨Á¬Ä PÁA§¼É, 3.¸ÀĤî PÁA§¼É, 4.¸ÀÄzÉñÀ PÁA§¼É, 5.±ÀĨsÁ¨Á¬Ä PÁA§¼É, 6.¢Ã¥Á PÁA§¼É gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁgÀ ZÁPÀÄ, §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢®è. £ÀªÀÄä vÀAV gÀArAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ EªÀvÀÄÛ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ PÀqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ £À£Àß CtÚ ®PÀëöät¤UÉ, vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ vÀ®ªÁgÀ, ZÁPÀÄ, §rUÉ UÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉƯÉUÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ vÀAV ±À¨Á£Á EªÀ½UÉ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÉ DzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ «PÀæªÀÄ PÁ¼É C£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß vÀAVAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É, §®ªÀAvÀ PÁ¼É EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt J®ègÀÆ PÀÆr ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ±À¨Á£Á EªÀ¼ÀÄ CªÀgÉ®èjUÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ vÀ¥ÀÄà J®ègÀÄ PÀÆr KPÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ±À¨Á£Á¼À UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¨Áj £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAV DUÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁ¼À ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £ÀªÀÄä vÀAV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ J®ègÀÄ PÀÆr CªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ¢Ã¥Á J®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É, §®ªÀAvÀ PÁ¼É, ¥ÀævÁ¥À PÁ¼É CPÀëAiÀÄ PÁ¼É, §§£À PÁ¼É gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¥ÀævÁ¥À PÁ¼É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ F ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ EªÀ¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁrAiÉÄ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁZÀuÁÚ ªÀiÁ¤é ¸Á: dªÀiÁzÁgÀ ¯ÉÊ£À ¨ÁèPÀ (©) ªÀÄ£É £ÀA 31 ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 07-08-2010 vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ C¯ÉʪÀiÁä ¨sÀdAwæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÀlðUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è f.f.ºÉZï. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ §AzÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èAzÀÝ MAzÀÄ vÉÆðAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ C;Q: 15000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.