Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-10-2010
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/10/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ E¢ÝzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè »ÃVgÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 10/10/10 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/10/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁªÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀgÁ mÁæªÉ¯ïì ZÁ®PÀ ¸Á vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ jAiÀiÁeÉÆâÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð G: 8£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð EªÀ£À ±Á¯É gÀeÉ EzÀÝjAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¢£ÁAPÀ 11/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ¯Á¯ï vÀ¯Á¨ï PÉgÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ¸ÀÆzÀC° vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: CVß±ÁªÀÄPÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á ¥sÉÊAiÀÄd¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀiÁ¸À«ÄÃ£ï ¥sÁwªÀiÁ EªÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÉÃPï d¯Á¤ vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzÀ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀßUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÀiÁ±À«Äãï EªÀgÀÄ QÃgÀÄUÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/2010 PÀ®A 504, 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÀÄgÀ¯ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ JzÀgÀÄ §zÀÄgÁVzÀÄÝ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2010 PÀ®A 498 (J) 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á C®ÄègÁ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÀgÉrØ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á C®ÄègÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¢£Á®Æ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2010 PÀ®A 78 ( 3) PÉ.¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11-10-2010 gÀAzÀÄ 0915 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zsÁå¦ÃoÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «oÀ×® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á zÀħ®UÀÄAr JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 275 gÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ï C£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2010 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï §¹gÉÆâݣï£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G : ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¹¢ÝvÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ §Ar ºÀwÛgÀ ºÀtÄÚ PÉýzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ ¨Á¼É ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ¨sÀArAiÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀÆPÀzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA J¦-11/JPÀì-8660 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÉÄÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀgÀ¥ÀÄ®¹AUÀ ZËzÀj ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á ¦¯Á¤ gÁdå¸ÁÜ£À ¸ÀzÀå vÉÆqÀUÀ®è §¼Áîj EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-06/J¹ 6572 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 09/10/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11-10-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw CA§ªÀiÁä EªÀgÀ eÉÆvÉ ±ÀªÀĵÉÃgï £ÀUÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ «Ä¤qÉÆÃgï £ÀA: PÉJ-32/7388 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÀÄPÁ£ÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-39/4158 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ-alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁë£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¤ªÁ¹,±À²PÀ¯Á-©üêÀÄgÁAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À «ÃgÀ±ÉʪÀ PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä ±À²PÀ¯Á ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ qÁ:¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀzÁé®PÀgï ªÀÄÄRå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉÀæAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ E¦üÛPÁgï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¥sÁgÀÄSï CºÀäzï 36 ªÀµÀð, CzsÀåPÀëgÀÄ eÉÊPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄÄ F »AzÉ EzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁ:gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ CzÀPÉÌ qÁ:¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀzÁé®PÀgï ªÀÄÄRå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¤ÃrzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£Éà £À£ÀUÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ N.¦.r.gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤Ã£ÀÄ £ËPÀj ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ qÁ:¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀzÁé®PÀgï ªÀÄÄRå ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:VtªÁgÀEªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.9528£ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÁUÁæªÀÄzÀ ¹J¸ïJ¥sï PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹J¸ïJ¥sï ZÀZÀð ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀgÁd ¸Á:¹zÀÝUÀfðPÁåA¥ï J£ï. ºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 5906 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹zÀÝUÀfðPÁåA¥ï-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂà ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ£À¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á:¹zÀÝUÀfðPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ 55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸À: ¹zÀÝUÀfðPÁåA¥ï J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.573 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ r¹ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ r¹ D¦üøï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ JA.r.ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ JA.r.E¸Áä¬Ä¯ï 50 ªÀµÀð G:±ÀA±Á®A zÀUÁðzÀ ªÀÄÄeÁªÀgï ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÉÆÃqÉUÉ vÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ JA.r.ªÀÄĸÀÛ¥sÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÁn¨ÉÃ¸ï §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «ÄãÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄAqÁ¼À¨sÀnÖ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ, gÁWÀÄ, CA§tÚ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, CªÀÄgÀªÀÄä, ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÉ®ègÀÆ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦æ¤ì¥À¯ï ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥Éưøï gÀPÀëuÉAiÀÄ°è PÀlÖqÀ PÀlÖ®Ä DzÉñÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:10.10.2010 gÀAzÀÄ ±Àqï ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:11.10.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢Ý ¤£Àß ±Àqï G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ±Àqï PÉqÀ« £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ±Àqï ¥ÀÄ£À: PÀnÖzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «ÄãÁPÀëªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹zsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.267/10 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ zÀÄUÁÎ gÁªÀÄgÉrØ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £À£ÀߪÀÅ 5 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ°è £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹ PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀqÉÃzÉÆÃgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÁån ªÀÄÄAqÀgÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-02-10-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ°AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢: 11-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÁåAVAUï ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è F §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ UÁ§jPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØUÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ PÀgÉAmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj UÀÄlPÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ DvÀ£ÀÄ M§â£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ ²ªÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 10 UÁæA. vÀÆPÀ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.34/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ±ÀªÀÄä @ ®Qëöä EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ vÀÄUÀ¯ÉÃ¥Àà AiÀiÁzÀªï JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀ©ðt EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ C½AiÀÄ ¥ÉÆãïªÀiÁr w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀªÀĸÀåUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À CvÉÛ UÀAqÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉ QgÀÄPÀ¼À ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L [C«] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ PÀæµÀgï £ÀA: PÉJ-37/3897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ gÀ»ªÀiÁ£ïSÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 36, eÁ; ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À.
CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-25 UÀÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-29/8151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vɼÀUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ; G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ZÀ¼ÀUÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥sÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ ©üêÀÄtÚ ¸Á° ¸Á|| avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 J¯ï 6256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ ¸Á|| ¤gÀUÀÄr vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÉJ 39 ºÉZï 7851 CAzÁdÄ 35,000/- ` ªÀiË®åzÀÄÝ qÁ|| WÀ£ÁvÉ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁrAiÀÄ°è ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.