Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 30, 2015

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 06-09-2015 ರಂದು 5-30 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾದ ಮಳೆಕಾಲ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 36 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ ಎಂ. ಮುದುಕಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಬಿ-97 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಟಿಬಿ-6992 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮುದುಕಪ್ಪನ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ಬಲಭುಜ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ ಭೋನ್ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 276/2015 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
                  ದಿ.26-09-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಜಾತಿ:ಹಡಪದ,ವಯ-25ವರ್ಷ, :ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾ:ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪು gÀªÀರು ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ನೋಡಿದ [1] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ     [2] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ     [3] ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಣ್ಣ,  [4] ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ   [5] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ,[6] ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಹಡಪದ,ಸಾ:ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪು gÀªÀgÀÄ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನಲು ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪನು ಈ ಸೂಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಯಾವ ಇವಳ ಮಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಇವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೂಳೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ ಸೂಳೆ ನೀನು ನಾವು ಬೈದಂಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀನು ನಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA; 194/2015, PÀ®A: 143, 147,341,504,506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ- 29-09-2015 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 22 ªÀµÀð eÁ- PÀÄgÀħgÀÄ G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ¸Á-ªÀqÀªÀnÖ vÁ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಒಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶ ‘’ ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ , ಮೋಬೈಲ್ ನಂ, 7829749368 ನೇದ್ದರ ನಂಬರನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘’ತನ್ನಲ್ಲಿಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರವಿದೆ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ಆಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಮಾತ ಗುಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂತರ ತಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು, ತಿಳಿದು ರಾಜಮಾತಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ತಾನೆ  ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ  ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಇರುವ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೆಂಕೆಂದು ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ಜುವಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು   ಓರೀಜಿನಲ್ ಬಂಗಾರವಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ ಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳ್ಳುಳ್ಳ ಉದ್ದನೆಯ ಚೈನ್ ನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಕಲಿ  ಬಂಗಾರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು  ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುಂಡುಗಳ್ಳುಳ್ಳ ಉದ್ದನೆಯ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೇಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/ 2015 PÀ®A: 420,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶಾರದ ಗಂಡ ಹನುಮಂತರಾಯ, 30 ವರ್ಷ, ಜಾ-ನಾಯಕ.ಉ-ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ- ಭೂಮನಗುಂಡಾ FPÉAiÀÄ ಮೃತ ಗಂಡನಾದ ಹನುಮಂತರಾಯನು ದಿನಾಂಕ.23.09.2015 ರಂದು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮೀನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.29.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.07/2015 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀ¼À§gÀ 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa FvÀ£À  ತಂದೆ ಮೃತ ಅಮರಪ್ಪ ಈತನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿನಾಂಕ 29-09-2015 ರಂದು ಲಿಂಗಸೂಗುರುಗೆ ಬಂದ್ದು, ಲಿಂಗಸೂಗುರನ ಸಂಗಮ ಬಾರನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗಮ್ ರೆಸ್ಡೊರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗಲಿಂಗ ಈತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ವಿಪರೀತ ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಸಂಗಮ್ ಬಾರನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದ್ದು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ¸ÀA: 27/2015 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-30/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-30/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಸಕನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ.300,690,ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಪಿ.ಸಿ.203 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಈತನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿಯ 744 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆ..36-ಟಿಸಿ-5078 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆ..36-ಟಿಬಿ-6997 ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ/ಮಾಲಿಕನಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನು ಇದ್ದು ಉಸುಕನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ/ಮಾಲಿನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಸುಕು ಇರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 142/2015.ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 43 ಕೆಎಂಎಂಸಿ.ಆರ್. ರೂಲ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2015 gÀAzÀÄ 86- ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

PÉÆÃqÉPÀ¯ïè ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2015 PÀ®A 143,142,323,504.506. R/W 149 IPC :-  ¢£ÁAPÀ 29.09.2015 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄågÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA:55/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 156(3) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä DzÉò¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ £ÀA: 55/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¦ügÁå¢zÁggÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ:29 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: wÃxÀð vÁ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 06 §¸À°AUÀªÀÄä£ÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ  DgÉÆæ £ÀA6 §¸À°AUÀªÀÄä¼À ¸ÀºÉÆâjAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 3 ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 4 CA¨sÀæªÀé gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà  DgÉÆæ £ÀA 5 ªÀiÁ¼ÀªÀé gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 7,8,9 gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 6 gÀªÀgÀÄ  DgÉÆæ £ÀA 7,8,9, gÀªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ  ¢£ÁAPÀ 13.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÁV PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ROR ¥ÀæPÁgÀ M J¸ï £ÀA 15/2012 gÀ°è gÁfAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ gÁfAiÀiÁUÀ®Ä M¦àPÉƽîj £À£ÀßzÀÄ C¨sÀåAvÀgÀ«®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ DgÉÆæ £ÀA 7 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 8 ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 9 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA 6 §¸À°AUÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ F gÀArªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀ¨ÁåqÀj EªÀ£À PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À fêÀ vÀUÉzÀÄ©qÉÆt CAvÁ CA¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 §¸À¥Àà DgÉÆæ £ÀA 3 ¸ÀgÀ¸Àéw DgÉÆæ £ÀA 4 CA§æªÀé gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 5 ªÀiÁ¼ÀªÀé¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ G½¹j CAvÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄ aÃgÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÁQëd£ÀgÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆÃV dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 ¤AUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqÉ ¤Ã£ÀÄ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤£Àß ¥Áæt G½¬ÄvÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÀxÉAiÀÄ£ÀÄߪÀÄÄV¹©qÀÄwÛzÉÝ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÉÄʪÉÄïɯÁè UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:55/2015 PÀ®A: 143,142,323,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A 324,354,504,L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ-29/09/2015 ರಂದು 10-30 ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಅಜರ್ಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸನಗೌಡ ಪೌಡಿ ವಯಾ|| 60 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಹೊಲ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ ಅಜರ್ಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಶವೇನಂದರೆ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 27-09-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5=30 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವನೋದ ತಂದೆ ಅಮೀನರೆಡ್ಡಿ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ಇತನು ಬಂದು ಏ ಬೋಸಡಿ  ರಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ  ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಾಗು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಟವಲು ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ಆಗ ವಿನೋದ ಇತನು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಿಕ್ಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸೊಸಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ಬೋಸಡಿ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ನಾವು ಚಿರಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸಿ ರಾಧ ಹಾಗು ಗೌಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಮಪ್ಪ ಬೇಡರ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾನೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 131/2015 ಕಲಂ 504 324 354 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದೆರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2015 PÀ®A 147,498(J),323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 .L,¦,¹ :- ¢£ÁAPÀ: 29/09/2015 gÀAzÀÄ 01:50 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw d¯Á®© UÀAqÀ ºÁªÉÄÃzÀ ¥Á±Á ¸ÀVæ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ FUÉ 09 wAUÀ¼À »AzÉ d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯ÁèzÀ ºÁªÉÄÃzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸ÀVæ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ®UÀߪÀÅ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ «Ä£Àd ¥ÀAPÀë£À ºÁ®£À°è d£ÉªÀj 12 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀß DzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV EgÀĪÀÅ¢®è. CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁV ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt vÀA¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¨ÁªÀA¢gÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, AiÀÄƸÀÆ¥À vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉt gÉñÀä UÀAqÀ R°ÃA EªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÆøÀr, gÀAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀßzÀ°è n.«, ¦æÃqÀÓ PÉÆr¹®è ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ CªÉ®è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤Ã£ÀÄ FUÁ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý gÀAeÁ£À ºÀ§â DzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. £À£ÀUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 20 ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÝ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÁªÉÄÃzÀ, ¨ÁªÀ£ÀªÁgÁzÀ ¸À°ÃA, AiÀÄƸÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉñÁä £Á¢¤AiÀiÁzÀ ±ÁAiÀiÁeÁ UÀAqÀ EªÀiÁæ£À EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £À£Àß CtÚ£À JzÀÄgÀ°è £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.285/2015 PÀ®A,147,498(J),323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 .L,¦,¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2015 PÀ®A. 32 & 34 PÉ.E DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV WÉÃgÁªÀ ºÁQ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆæüvÀ£À  CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀåzÀ  N®Ø lªÀj£À ºÉ¸Àj£À «¹Ì 180 Ml  C¼ÀvÉAiÀÄ 20 (¥Àæ±ÉÃgï ²°Ø ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß) MAzÀgÀ ¨É¯É C.Q 58.80/- gÀÆ EzÀÄÝ MlÄÖ gÀÆ 1176/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 6 ©AiÀÄgÀ ¨Ál° MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 105/gÀÄ MlÄÖ 630/gÀÆ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1806/gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzsÀå d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä  oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ  E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆ£ÀUÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ  2570/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ,  DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/2015 PÀ®A, 454,457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 11:30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁ£ï ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| mÁæPÀÖgï ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á|| °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ|| CfÃd PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ CfÃd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀªÀıÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀªÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀ®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉçgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Éqï gÀƪÀiï ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÀĻãÁ ¨ÉÃUÀA E§âgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ªÀiÁj£À M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁªÀÅ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,40,000/- 2] §AUÁgÀzÀ 3 UÁæA. 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q|| 7500/- 3] ªÀĺÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃUÉÆ ¹Ã® EgÀĪÀ 10 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¥ÀzÀPÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ£ÉÆÃr 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,40,000/- 2] §AUÁgÀzÀ 3 UÁæA. 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q|| 7500/- 3] ªÀĺÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃUÉÆ ¹Ã® EgÀĪÀ 10 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¥ÀzÀPÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1,48,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀªÀÄä PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀiÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2015 PÀ®A, 454,457,380 L.¦.¹ :-                      ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦..JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃR EAwAiÀiÁeï ¨sÁµÀ vÀAzÉ J¸ï.CPÀÛgï ¨sÁµÀ ªÀ|| 37 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| J¯ï.L.¹ KeÉAl ¸Á|| CfÃd PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ CfÃd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀªÀıÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ.
»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄAvÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÀªÀĸÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉçgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁQ®Ä QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ £ÁªÀÅ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Éqï gÀƪÀiï ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺɧƩ E§âgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ªÀiÁj£À M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁªÀÅ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- 2] §AUÁgÀzÀ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. C.Q|| 25,000/- 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. C.Q|| 12,500/- 4] §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA. C.Q|| 75,000/- 5] MAzÀÄ mÉÊl£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ 45 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 1,15,000/- ºÁUÀÆ 50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ£ÉÆÃr 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- 2] §AUÁgÀzÀ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 10 UÁæA. C.Q|| 25,000/- 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ Q« ºÉƯÉUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. C.Q|| 12,500/- 4] §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA. C.Q|| 75,000/- 5] MAzÀÄ mÉÊl£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ 45 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q|| 1,15,000/- ºÁUÀÆ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 1,65,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-09-2015 gÀAzÀÄ 1 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2015 gÀAzÀÄ 3 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀªÀÄä PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ «£ÀAw. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀªÀiÁr vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 284/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2015 PÀ®A 96 PÉ ¦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 J.JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æÃPÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦J¸ïL(C«) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¦¹ 197 GªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀgÉÆA¢UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀÄqÀØ ªÀiÁ¤ðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ RªÁ¸À¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀj§âgÀÆ ¥À¯ÁAiÀÄ£À UÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀj§âjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥Àæ vÀ¥Àæ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ C«j§âjUÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä £ÉÊdªÁzÀ ºÉøÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉøÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ 1) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 21 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| mÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. ¤ÃªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è KPÉ §A¢¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ §gÀ°°,è DUÀ £ÀAgÀvÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀj§âgÀ PÉÊAiÀÄ°è vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 230/2015 PÀ®A 96 Pɦ AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ   

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-09-2015

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/15 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-09-2015 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C«ÄÃgÀSÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð G: ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÉÄÃPÁ¤PÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: zÀħĮUÀÄAr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ vÁdPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ SÁeÁSÁ£À vÀAzÉ U˸ïSÁ£À EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ £ÀªÀÄä CPÀ̽UÉ FUÀ ¸ÀzÀå 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 28-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÁågÉÃdzÀ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀÝ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ»ASÁ£À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä CPÀÌ ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £ÉÃtÄ (¥sÁ¹) ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¤Ã£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ E£ÁAiÀÄvÀSÁ£ï, £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÀ¦üÃPÀSÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀ eÁQÃgÀSÁ£À 4 d£ÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ vÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä CPÀÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ SÁeÁSÁ£À EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¥Àæw ¢£À gÁwæ vÀqÀªÀiÁr §gÀĪÀÅzÀÄ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 28-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ SÁeÁSÁ£À EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ ±À§£Á EªÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ vÀ¯É¢A§Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ¨Á¬ÄUÉ G¸ÀÄgÀÄ UÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/15 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2015 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥Éưøï N.¦ ¢AzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¯Á®¨ÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ JªÀiï.r ªÉÆû£À vÀAzÉ JªÀiï.r ¨Á§Ä ¥ÀmÉî ¸Á|| C§ÄÝ® ¥sÀ¬Äd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 29-09-2015 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝjAzÀ CzÀgÀ j¥ÉÃjUÉÆøÀÌgÀ £Á£ÀÄ, vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ E§âgÀÄ CAdAiÀiÁå FvÀ£À ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥À ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-39/-8884 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁV CAdAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ. DvÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. ¯Á®¨ÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¸ÀºÀ vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÆdPÉÌ, JgÀqÀÄ PÁ°UÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JzÉUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.     ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀA§gÀ PÉJ-39/J¯ï-5537 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAdAiÀiÁå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES.

ರೇವೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:29-09-2015 ರಂದು ಹೆಚ್.ಸಿ-406 ರವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ:ಭೋಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:28-09-2015 ರಂದು 7 ಪಿ,ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ನನ್ನತಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರನು ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನಂತರ 8-00 ಪಿ,ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತೀರ ಇದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಲು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾದ  ಶ್ರೀ ಭೋಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುದ್ದಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ ಶಂಕರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಗೌಡಗಾಂವ ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ದೊಡಮನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೋಗಲಿಂಗೆಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದತ್ತು ಸುತಾರ 2) ದತ್ತು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸುತಾರ 3) ನಂದು ತಂದೆ ದತ್ತು ಸುತಾರ 4) ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ದತ್ತು ಸುತಾರ 5) ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ದತ್ತು ಸುತಾರ 6) ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸುತಾರ 7) ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಾ ಸುತಾರ 8) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಸುತಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದ್ವೆಷ ಸಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಂತ 9) ಭಾಷಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಸನ ಪಟೇಲ 10) ನಜೀರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಸನ ಪಟೇಲ 11) ಮುಕ್ತಾರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಅನ್ವರ ಪಟೇಲ 12) ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಶಾಕ ಪಟೇಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏ ರಂಡಿ ಮಕಳ್ಯಾ ಹೋಲ್ಯಾರೇ ದೇವರಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡಿಯುತ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಕಿದಾಗ ದತ್ತು,ಮಲ್ಲು,ನಂದು,ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.ನನಗೆ ಈರಣ್ಣನು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತೆಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ದೇವಿಂದ್ರನು ಅಲ್ಲೆಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.ಸುರೇಶನು ಭೋಗಪ್ಪನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ.ಆಗ ಭಾಷಾ ಪಟೇಲ & ನಜೀರ ಪಟೇಲ ರವರು ರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ಹೊಲೇರ್ಯಾ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೆ ಧಿಮಾಕ್ಕ ಮಾಡತಿರ್ಯಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಬೈದ್ದು ಶಂಕರನಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಷಾ ಪಟೇಲನು & ಭೋಗಪ್ಪನಿಗೆ ನಜೀರ ಪಟೇಲನು ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಚಂದಪ್ಪನಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ತಾರ ಪಟೇಲ & ಅಲ್ಲವುದ್ದಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಸರದಾರ ಪಟೇಲ,ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ಪಟೇಲ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ,ಮಕ್ಬುಲ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು.ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊದರು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 29/09/2015 ರಂದು 09-30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ತಾನು ತಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲನಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 27/09/2015 ರಂದು 7-00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ವಾಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕೆಎ-32 ಬಿ-2343ನಂಬರಿನ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಲರ್ 10ಟಯರನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲ್ ಬಿಲ್ ನಂ 211. 212, 213, 214  ನಂಬರನ 30ಕೆಜಿ ತೂಕದ 534 ಬ್ಯಾಗ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು 77 ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ ಗುರುತುಳ್ಳ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮೆಹಬೂಬ ಎಂಬಾತನು ದಿನಾಂಕ: 28/09/2015 ರಂದು 12-00 ಪಿಎಮ್ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಿಜಬಾನಗರದ ಸಾಧಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್ ಶಾಪ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 28/09/2015 ರಂದು 4-00 ಎಎಮ್ ವರೆಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು 4-00 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಲಾರಿ ಲಾಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 9-00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೆಎ-32 ಬಿ-2343 ನಂಬರಿನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಇಟಗಿ ಇವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮೆಹಬೂಬ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಿಜವಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ 77 ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ 30 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 534 ಬ್ಯಾಗ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ (ಒಟ್ಟು= 160 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 20ಕೆಜಿ)  ತುಂಬಿದ್ದ ಅ.ಕಿ= 1747500/-ರೂ ಹಾಗೂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-2343 ನಂಬರಿನ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಲರ್ 10 ವ್ಹೀಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MBICMDWZAA753 ಇಂಜಿನ ನಂ SAH631872 ಇರುವ ಅ.ಕಿ= 1000000/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2747500/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28/09/2015 ರಂದು 4-00 ಎಎಮ್ ದಿಂದ 9-00 ಎಎಮ್ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳ್ಳತನವಾದ ತೊಗರಿ 30ಕೆಜಿ ತೂಕದ 534 ಬ್ಯಾಗ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ವಗೈರೆ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.