Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 21, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-09-2016

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2016 gÀAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤zÁÝ£É CAvÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É eÉ.J£ï.¦ PÁ¯ÉÃdÄ UÉÃn£À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀA¨sÁ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: gÀPÁë¼À (©) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ©½ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ©lÄÖ NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ©½ aîzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì/C£ÀĪÀÄw ªÀUÉÊgÉ EzÉÃAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì/C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢®è, vÁ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁå£ÉAdgï DzÀ C¤Ã® FvÀ¤AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV Rj¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj aî vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ Kt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ 90 JªÀiï.J¯ï£À MlÄÖ 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 96 ¨Ál®ÄUÀ¼À C.Q 2496/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-09-2016 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É UÀr ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ UÀr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀr JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ®PÀ̱ÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁlð£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÁlð£ÀzÀ°è J¤zÉ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ CzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì/C£ÀĪÀÄw EzÉÃAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä EgÀĪÀÅ¢®è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlð£À vÉgÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 90 JªÀiïJ¯ï£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 54 ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 54 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼À C.Q 1458/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19.09.2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ ರವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಾದ ಸಿಮಾಂತರ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಇದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲದಾರ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮ ಲೇಖ ಪಾಲಕರು ಕೋಳಕೂರ ಮತ್ತು 2) ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ್ ಸಾ|| ಅವರಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪ , ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಾಸಗಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ, ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಐ ಜೇವರಗಿ ವೃತ್ತ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಅಂದಾಜು 200 ಗ್ರಾಂದಷ್ಟು ಹಸಿ ಗಾಂಜಾದ ಎಲೆಗಳು ಅಂ.ಕಿ 1000/- ರೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಚೆನ್ನೂರ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:20/09/2016 ರಂದು ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ 2 ಜನರು ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಾವಿದ್ ಕುರೇಶಿ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ  ಈ ಹೋರಿಯು ಯಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಹೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:20/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿದಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಿವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.