Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 24, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕೌರವ,ವಯ|| 24 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಭೋವಿ ಸಾ|| ಗಾಜೀಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ಗಣೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀಮಿತ್ಯ ರಾಜು ಶಹಾಬಜಾರ ಇವರ ಮೈಕ ಸೇಟ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಶ್ರೀ.ರಾಜು ಶಹಾಬಜಾರ ಇವರ ಮೈಕ್ ಸೇಟ್ ತಂದು ಮೆತಾರ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಗಣೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೀಮಿತ್ಯ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:23-09-2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೆಶ ಐದು ದಿವಸದ ಇರುವದರಿಂದ  ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪನ ಕೇರಿ ಗಾರ್ಡನ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೆತಾರ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಕೂಡಾ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪನ ಕೇರಿ ಗಾರ್ಡನಕ್ಕೆ  ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೇರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಭಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ  ಮೈಕ ಸೇಟ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡು  ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು.ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಚೀನ ತಂದೆ ರತನಚಂದ, ವಿಕ್ಕಿ ತಂದೆ ರತನಚಂದ,ಮಾಖಡ, ಬಲ್ಲಾ,ಶ್ಯಾಮಲಾಲ್, ವಿಶಾಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಮನೋಜ ಹಾಗು ಇತರರು ಸಾ||ಎಲ್ಲರೂ ಮೆತಾರಗಲ್ಲಿ ಇವರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 108/2012 ಕಲಂ:143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 23-09-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೇಟಿಗೆ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಸರ  ಹರಿದಿದ್ದು, ನಾನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕುಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ನಾನು ಹರಿದ ಸರದ ಕರಿಮಣಿಗಳು, ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ, 12  ಬಂಗಾರದ ಪತ್ತಿ,8  ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳು 2  ಬಂಗಾರದ ಪಾದ,  2 ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ತೊಲೆ  3 ಗ್ರಾಂ  ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಂಬುವ ಎಲೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೀಲವನ್ನು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಹಾಕಿದ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಂದು ತೊಲೆ 3 ಗ್ರಾಂ  24, 000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:86/2012 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ :22-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ²æúÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ: 45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:D£Àéj FÃvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ:382)ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀ:25 E§âgÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ  §AzÀÄ  zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁªÀ¯Éà ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ zÀ©â PÀ°è¤AzÀ §®zÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,   EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A. : 323,324,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà ªÀAiÀiÁ- 55 eÁw-®ªÀiÁtÂ, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 FvÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢: 21-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ £ÀA-2 gÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DvÀ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ,®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà , PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á- UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 J®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀªÉÄìĹzÉÝªÉ CAvÁ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ¼É ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EªÀ¤AzÀ¯Éà dUÀ¼À EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2012 PÀ®A 504, , 324, 506 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ: 23.09.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¸Éâ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 36/n©1715 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÉzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀÄ ªÉÄ樀 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ qÁ§ ªÀÄÄAzÉ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà gÉÆÃr£À GvÀÛgÀzÀ §¢AiÀÄ°è E½¹ C°èzÀÝ eɸÀ̪ÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆgÉzÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°è wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.C®èzÉà mÁæöå£ïì ¥sÁªÀÄðgï £À JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà dƤAiÀÄgï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:195/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                  ¢£ÁAPÀ ¢: 23-09-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¸Á¯ÁUÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÉPï qÁå«Ä£À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ «zÁåyð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄAaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄî®Ä ºÉÆÃzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà «zÁåyð ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj qÁå«Ä£À°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 31/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®èzÉÆrØ 25ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,G-J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á-vÀ¥ÀàUÀÄAqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ gÀ¦üPï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgï¸Á§ 2) ªÀĺɧƧ 3) eÁ¤AiÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À  vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ UÀÀuÉñÀ£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ¯É CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ  ''®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÉ §eÁgÀzÀ°è ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀ¦üÃPï FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï d»gÀÄ¢Ýãï 35ªÀµÀð,ªÀÄĹèA G- n.« ¸À«ð¸ï ¸Á- ¸ÀgÉÆÃf¤ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀi˯Á£Á n.« ¸À«ð¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£À Dgï.J¸ï.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢ÝÃ£ï  FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAUÀr KPÉ vÉUÉ¢gÀÄªÉ ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ n.« UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÉ fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-09-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ  UÀÄ£Éß ¸ÀA: 145/2012 PÀ®A: 398 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 23/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹¦¹ 1529  ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ  ¹¦¹ 1378  gÀªÀgÀÄ  §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ªÀgÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ  ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ C°è DgÉÆæ ±À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå 33 ªÀµÀð  ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ C°è ²ªÀzÁ¸ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÁ¼É 30 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ  vÀqÉzÀÄ  ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹  ºÀt PÉÆqÀªÀAvÉ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 123/2012 PÀ®A: 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¦ügÉÆÃd SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;gÉÃw ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.5-2-84 UÉÆÃ¯É SÁ£Á ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÃw ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ.  £À£Àß gÉÃw CAUÀrAiÀÄ°è £ÀªÀÄä gÉÃw ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ £Á¸ÉÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ ªÉÆ»AiÉÆâݣÀ SÁ£À £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ  1) ¸ÀégÉÆÃ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ 2) C° £ÀªÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÉÃw ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £À£Àß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀ gÉÃw ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÀ¼À ¨ÁånæUÀ¼ÀÄ, n¥ÀàgÀUÀ¼À ºÉÊqÉÆæðPÀ eÁPï, gÁqï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥Á£ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 3,00,000=00 gÀÆ ¢£ÁAPÀ 22,23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 78/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ±ÉµÁgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÉgÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉõÁgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 2] ¨Á§Ä¹AUÀ vÀAzÉ «oÀ®¹AUÀ ºÀeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  3] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gɪÀt¥Áà £ÀªÁqÉ  ªÀAiÀÄ:63 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 4] ºÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀĺÀzÁ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃUÀj vÁ: zÉêÀt 5] PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà fÃgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ 6] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ vÁ: zÉêÀt 7] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð À ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼À 8] ZÀAzÀæ±ÉRgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà §¸À¥Àl¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃUÀj vÁ: zɪÀt 9] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ±É¨É½î ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á: ±ÉA¨É½î ¸ÀzsÀå OgÁzÀ[©] 10] ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀuÁÚ  zÁ£Á ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð ¸Á: SÉÃqÀ 11] ªÀÄĸÁ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,100/- ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀÄqÁgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L ²æà ©.r §Ä°ð ºÁUÀÆ ²æà J£ï.JA ¥Ánî ¦.L r.¹ Dgï.© ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 90/2012 PÀ®A: 279,380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/09/2012 gÀAzÀÄ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ-gÁ.ºÉ. £ÀA: 9gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ PÉÆêÀÄn gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄqÀ¥Àw vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 E-4336 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀVΣÀ°è eÉÆÃgÁV Nr¹zÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.   

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 105/2012 PÀ®A: 32, 34 PÉ E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæPÁAvÀ CµÀÆÖgÉ ¸Á: PÁPÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. aîªÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁPÀ Ol ¸ÀtÚ ©ÃgÀ 330 JAJ¯ï £ÉÃzÀÄÝ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, £ÁPÀ Ol zÉÆqÀØ ©ÃgÀ 650 JJ¯ï, L© 180 JAJ¯ï £ÉÃzÀÄÝ 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  E£ÀÆßAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è AiÀÄÄ J¸ï «¶Ì 180 JAJ¯ï £ÉÃzÀÄÝ 21 ¨Ál® ªÀÄvÀÄÛ JA ¹ 180 JAJ¯ï £ÉÃzÀÄÝ 8 ¨Ál®UÀ®Ä EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5,336.21 ¥ÉÊ¸É EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 106/2012 PÀ®A: 279,380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ® ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ)gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁqÀĪÁUÀ fÃ¥À £ÀA JAJZï-12-E-2666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-09-2012 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ರವಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಸಲಾದೆ ವಯ 25 ಸಾ: ಔರಾದ ರವರು ಔರಾದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೇರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈಜು ಬಾರದೇ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿರುwÛªÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಲಲಿತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಪಾಲ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಸಾ|| ಜಗತ್ ಬಡಾವಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ವಂದನಾ ಅನ್ನುವವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ಕೆಲವೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಂದ ಡೈವರ್ಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಇತನು ಜಗತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆ ಬಾಡಗಿಯಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:11-09-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಮೀತ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೇ  ದಿನಾಂಕ:23-09-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನು ವಿಪರಿತ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 21-2012 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ .ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.