Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 31, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 31.03.2014 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಣ್ಣ ವಯ: 58 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ತಾ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು ಶಾರದಮ್ಮಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂದ್ರಾದ ಮುಡುಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ 01 ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಆಗಾಗ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2014 ರಂದು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಂಜೆ ಮುಡುಮಾಲದಿಂದ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 1] ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕುರಬರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ;ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]2] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 106/2014 ಕಲಂ 341, 504, 302, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß  2-30 UÀAmÉUÉ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¨ÁqÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀjUÉ (AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ) ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 Cgï 7641 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ  ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d «vÀÄÛ «ZÁj¹zÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝÃAzÀgÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄïɠ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ Ý ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ  JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÄ  £ÁUÀ¥Àà  §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ AiÀiÁPÉ §A¢®è CAvÁ ªÁ¥À¸ÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  wêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  lPÀÌgï  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  PɼÀUÀqÉ  ©zÀÄÝ  DvÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj M¼À ¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ. 28-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ: oÁPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqï, 58ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ FvÀ£À ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ªÀÄÆUÀw ªÀÄÄvÀÄÛ ªÀiÁr¸À®Ä §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ,  ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, PÉÆÃwUÀÄqÀØ - zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà PɼÀUÉ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, zÉêÀzÀÄUÀð, f¯Áè¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.56/2014. PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                               UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚw¥Àà£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ   G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀನು ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಈತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ರಾಡುಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿ: 30/03/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄeÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï3) ªÀÄ®å vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ತಮ್ಮ ಛತ್ತದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಡುಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನಿಗೆ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಏನಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೇ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಮುಂದಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಯನು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.99/14 ಕಲಂ 504,324,506(2) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ 31-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.50 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ (ಓಪೇಕ್) ಒಂದು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ²æà ªÀÄw §¸ÀªÉñÀéj UÀAqÀ ±ÁªÀÄĪÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ- 28 FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 48 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G_ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á- ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¦AiÀiÁ¢üð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è , ದಿನಾಂಕ- 13-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೈಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-31-03-2014 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಸಂಶೆಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:05/2014 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. . 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31..03.2014 gÀAzÀÄ  39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:30-04-2014 ರಂದು ಚವಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಾರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ದೈವದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್ರ.ಐ. ಗಾಣಗಾಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ  1. ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೋಪಣೆ  2. ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆಲಕುಂಟೆ  3. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಬನಪಟ್ಟಿ 4. ಬೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಆಲಕುಂಟೆ 5. ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಇಟಕಲ್   ಸಾ||ಎಲ್ಲರೂ ಚವಡಾಪೂರ  ರವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ  ಒಟ್ಟು 3040=00 ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:30-04-2014 ರಂದು ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಾರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ದೈವದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್ರ.ಐ. ಗಾಣಗಾಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1. ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ತಳವಾರ  2.ಗುರಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಮೋಘಿ ಪೂಜಾರಿ 3.ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತ ಕೌದಿವ: 4.ಮಲ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮರಾಯ ಮಾಂಗ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನಮಳ್ಳಿ  ರವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ  ಒಟ್ಟು 2190-00 ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳುನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ & ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವರ ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಂತ ರಾಮಯ್ಯಾ ದೇವರ ದಾನಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಭಾರತ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪಾ ಸಂಗಾ ತನ ಸಾ|| ಚಕ್ರಿಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕನಿರಾಮ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಚವ್ಹಾಣ  ಸಾ:ಗೋಗಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ; 29-03-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ 1) ಉಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ 2) ಮನ್ನು ತಂದೆ ಪುರು ರಾಠೋಡ 3) ಜೈರಾಮ ತಂದೆಮನ್ನು ರಾಠೋಡ 4) ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ 5) ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಚಂದ್ರು ಚವ್ಹಾಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ. ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮರಳಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಡಕಿ ಸಾ: ಕುರಿಕೋಟಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 29-03-14 ರಂದು 10-25 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಾತ್ರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 28 ಎಸ್ 7890 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಶೋಕ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಸ್ತಿ ದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಡೆ ರೋಡ ಎಡ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳೆಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೈಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
ದಿನಾಂಕ. 30-03-2014 ರಂದು 6-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, eÁ. PÀÄA¨ÁgÀ G. ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á. C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt ªÀÄÄAqÀgÀV ಇವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಈತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಂಕರ ಇವರ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ. ಕೆ.ಎ.26/ಎಸ್.3727 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿಯಿಂದ ಅಮವಾಸೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೇಮಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಸಮೀಪ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದುಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ಮೋ.ಸೈ. ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ²æà Jjæ¸Áé«Ä. E. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
¢£ÁAPÀ: 30/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÉƸÀPÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀªÀ¼À PÁåA¥ï. (ºÉƸÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁUÀĪÀ ¨sÁUÀå vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÌ®¥Àà UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀ¼ÀPÁåA¥ï¤AzÀ £À£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-0488 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀØgÀºÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁUÀå¼ÀÄ £À£Àß »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ ºÀtªÁ¼À¢AzÀ UÉÆãÁ¼À PÁæ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ.  C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-32/ J¥sï-1591 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁUÀå½UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:
3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014 PÀ®A. 363, 366, 366(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:- 30-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà PÉÆÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: lªÀgï ºÀwÛgÀ-DgÁí¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¢: ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð, PÁªÀå ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ-9 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ CªÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ, ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀ¥Á¼À ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÉݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉýzÉݪÀÅ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå£ÀÄ ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀ°¯Áè. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢:- 29-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VzÀÝ PÀÄ. ªÀĪÀÄvÀ vÀAzÉ ¢: ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CxÀªÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀƼÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð, CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀƼÀAiÀÄå 27 ªÀµÀð, zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É, PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, ªÀĪÀÄvÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2014 PÀ®A: 363, 366, 366(J) gÉqï«vï 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 8 ¯ÉÊAVPÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ 2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.