Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 13, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-10-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-10-2016

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/16 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹. ;-

¢£ÁAPÀ 12/10/2016 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ¸À¹Ã£Á©Ã UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±À¦üà ±ÉÃPÀ, ªÀ:46 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, 1. ¤Rvï, 22 ªÀµÀð, 2. £ÀÄdvï 20 ªÀµÀð, 3. SÉÊgÀÄ£Áß©Ã 19 ªÀµÀð, 4. £ÀÆgÀdºÁ£À 10 ªÀµÀð EzÀÄÝ,  UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è.   3 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ SÉÊgÀÄ£Áß©Ã 19 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÉƯÉSÁ£ÁzÀ°ègÀĪÀ EªÀiÁæ£À @  ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C¯ÁªÀÅ¢Ý£ï ±ÉÃPï EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀÞw ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ gÀÆ. 20,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ  C½AiÀÄ£ÁzÀ ²æà EªÀiÁæ£À @  ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C¯ÁªÀÅ¢Ý£ï ±ÉÃPï EªÀ£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¹zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.  C®èzÉà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À  UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆqÀ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ.  DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ  ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ D ¢£À C½AiÀÄ   ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥sÉÆä£À°è AiÀiÁjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ CAvÀ CªÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ¤Ã£ÀÄ G½zÀgÉ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ PÀ¼ÀAPÀ vÀgÀÄwÛ CAzÁUÀ, £ÁªÀÅ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  »ÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwÛ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ SÉÊgÉÆ£Àß© EªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj WÀl£É ¤d EzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄÄR, ¨É¤ß£À°è ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ, £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ,  £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà  ¢£ÁAPÀ 11/10/2016 gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt vÀ¦à¸ÀÛgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/16 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 307, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-10-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ   ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆgÀUÉgÉ ªÀAiÀĸÀÄì-35 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħ GzÉÆåÃUÀ-PÀƽ PÉ®¸À ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀ ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ-  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÀÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ gÉêÀuÁÚ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ wýùzÉ£ÉAzÀgÉ-   ¢£ÁAPÀ 11-10-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëAiÀÄ £Á«§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÀ« gÀAUÀ£ÉÆgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ MªÉÄä¯É £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯UÉ PÀmï ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  CAvÀ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ RAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÉÆlgÀUÉ ,AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ºÁUÀÆ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀ×® £ÁªÉ®ègÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ   gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÀ« gÀAUÀ£ÉÆgÉ EªÀ¤UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀgɬĹ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëAiÀÄ EªÀjUÉ ºÉýzɪÀÅ.  £ÀAvÀgÀ  gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÀ« gÀAUÀ£ÉÆgÉ EªÀ¤UÉ   ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D jÃwAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¤AzÀ PÀmï ºÉÆqÉzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ F vÀgÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ  ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÀ w½¹ ºÉüÀÄvÀÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ºÀA¢ªÁr, 2)¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät UÉÆqÀ¨ÉƯÉ, 3)GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ºÀA¢ªÁr, 4)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀA¢ªÁr, 5)GzÀAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ,6) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀA¢ªÁr, 7) ²ªÀgÁd@¸ÀÄgÉÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀA¢ªÁr 8) ¯Á®¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Àà ºÀA¢ªÁr, 9) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà 10) ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀıÁ gÀAUÀ£ÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ 11) PÀªÀļÁ UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ºÀA¢ªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è w«zÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÉÆlgÀUÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd@¸ÀÄgÉÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀA¢ªÁr EªÀj§âgÀÆ MwÛ »rzÁUÀ ªÀĺÉñÀ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ RAqÀ¥Áà EªÀ£À  ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÀ ºÁUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É.   AiÀįÁ°AUÀ ¨ÁAiÀÄPÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆ®¸ÀÆgÉ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÁUÀ  CªÀ¤UÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ   w«zÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹- ¢£ÁAPÀ 12-10-2016 gÀAzÀÄ 1-40  ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAZÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁ¢VgÀ¢AzÀ JªÀiï J¯ï ¹ EzÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á ZÀªÁít E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁeÉAzÀæ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiïºÉZï 01 ©J£ï 9701 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À¢AzÀ gÀÆgÀ¯ï oÁuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁeÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ  ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ 1-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀĨÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ rVæ PÁ¯ÉÃd PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£É MªÉÄä¯É gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ£À wgÀÄ«£À°è PÀlÖ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä ºÉÆÃV avÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀĨsÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J,33 PÉ 5046 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄSÉñÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ  §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A. 323,324,504,506, sM. 34 L¦¹:-¢.11/10/2016 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ G¼Éî¸ÀÄUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ CtÚ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀÄqÀÄØPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£Éß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÀÄqÀÄØPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁTzÀ §UÉÎ.  F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹.:- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ°PÉ®¸À¢AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:11/10/2016gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀ¯ÁAiÀÄ zÉêÀgÀ PÀvÀÛ® gÁwæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄÆägÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 10:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉƯÉgÀ ªÀÄA¢UÉ ºÀÄnÖzÉ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ, ºÀ§â ªÀÄÄV° ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêɔ CAvÁ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ©üêÀÄtÚ PÀnÖªÀĤ, zÉêÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀÄÝ, §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀiÁ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §AzÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, gÁeɸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UÀÄvÉÛzÁgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á||ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹¢Ýj ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ, ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÄlÄA§PÉÌ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2016 PÀ®A: 143, 147, 323, 354, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹. :- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÁåªÀĪÀé ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî EªÀgÀÄ ¢||11/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ M¼ÀV£À ªÀÄ£ÉUÉ ©üêÀÄtÚ UÉÆlUÀÄtQ EªÀgÀ VgÀtÂAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ
¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “¯Éà ¸Àƽ ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉzÀ, ¤ªÀÄä£À HgÀ°èà §zÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è ©üêÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EªÀgÀÄUÀ¼À ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ F ¸ÀƽAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ zÀ¸ÀÛ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¤AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ eÁr¹ zÀ©â¹PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §AzÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà JªÉÄäÃgï, ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà JªÉÄäÃgï, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Àà vÉÆÃlzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹. & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn 1989 Act:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¢:11/10/2016gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ Hj£À d£ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ¢:11/10/16gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀ¯ÁAiÀÄ zÉêÀgÀ PÀvÀÛ® gÁwæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¸Á¬Ä§tÚ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ HgÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉzÀ ¤£Àß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà JªÉÄäÃgï FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀÄÝ, gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ, ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà JªÉÄäÃgï ¸Á||ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A: 324, 504, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ ZÁ®PÀÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:09/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ vÀÀ£ÀUÉ “K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À EzÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛãɔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ E®è ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀÀ£Àß §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÀqÉ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ, CA§æ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ§®PÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, vÀÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà EªÀ¼ÀÄ vÀÀ£ÀUÉ ¯Éà ¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ wAr eÁ¹Û DUÉzÀ CAvÁ C¯ÁÌ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á|| eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà qÉÆAPÀĪÀÄqÀÄUÀÄ ¸Á||AiÀÄgÀQºÁ¼À EªÀgÀÄ §AzÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ, PÁgÀt vÀÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A:143, 323, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä zÉêÀgÀ ªÀĸÀÆw ªÀÄÄAzÉ C¯Á¬Ä DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À PÁ®£ÀÄß vÀĽ¢zÀÝ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀjAiÀiÁV C¯Á¬Ä DqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠣ÀqÀÄªÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ¤UÀÆ PÀÄqÁ PÉʬÄAzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.