Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 18, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »ªÀÄ©AzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ï ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð G «zÁåyð ¸Á mÉÊ¥ï © ªÀÄ £ÀA 37 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ï Pɦ¹AiÀÄ°è PÉ®¸À¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß J©â¹zÉãÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ »ªÀÄ©AzsÀÄ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è ªÀÄ®VgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß §rzÉãÀÄ DUÀ »ªÀÄ©AzsÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀįÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À QlQAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV »ªÀÄ©AzsÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¹°AUï ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀݼÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß eÉÆÃgÁV zÀ©â M¼À ºÉÆPÀÄÌ £ÉÆÃqÀ¯ÁV »ªÀÄ©AzsÀÄ FPÉAiÀÄÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj »ªÀÄ©AzsÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀݼÀÄ ¸ÀzÀj »ªÀÄ©AzsÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è ¦AiÀÄÄ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è PɫĹÖç «µÀAiÀÄÄ (¥É¥Àgï)¸ÁzsÁgÀtªÁVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ »ªÀÄ©AzsÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á¨ï 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¨É¼ÀÆî½î ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄUÀ SÁ¹ÃªÀÄ£ÀÄ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ FUÉÎ 3-4 wAUÀ½¤AzÀ ±Á¯É ©nÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 6/04/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ DqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸À §gÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ªÀiÁ£À«AiÀÄ°ègÀĪÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£À UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ C®èzÉà vÀªÀÄä ¸ÀA§¢üUÀ¼À HgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/12 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ 17-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ »gÉ¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ ªÀAiÀÄB21 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBaPÀÌ¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ dA§£ÀUËqÀ ¸ÁB ¨ÁzÀ°ð £ÀA§gÀ PÉJ-36 JA-8664 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÉIJ£ï (ºÁªÉð¸ÀÖgï) £ÀA§gÀ PÉJ-36 JA-8664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É §¸ÀªÀgÁd£À ºÀwÛgÀ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁªÉð¸ÀÖgÀ »A¢£À UÁ° DvÀ£À JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉUÉ vÀUÀÄ° ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2012 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀâgÀ vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ PÀAzÀUÀ¯ï ªÀ: 27 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£ÀUÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯ÁèzÀ PÁgÀt gÉÆût D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀĺÉçƧ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DvÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÛgÀ CºÀäzÀ EvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¸ÀàPÀ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 23 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á; ªÀĺÉçƧ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäzÉƪÉÄäÃ¯É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÉçƧ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DzÀ dUÀ¼À §UÉÎ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ D dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ K£ÀÆ UÉÆwÛ¯Áè C®èzÉà vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ CªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ªÀQïï E¢Ý¤£ÀUÉ J¯Áè UÉÆwÛgÀ ¨ÉÃPÀÄ CzÉãÀÆ DVzÉà ¨ÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯É ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÀmÁgÀzÀ°è zÀ©â C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ FUÀ ¤Ã£ÀÄ §zÀÄQPÉÆAr E£ÉÆߪÉÄä £Á£ÀÄ K£ÀÆ PÉüÀÄvÉÛãÉÆ CzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2012 PÀ®A 341.504.324.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15-00 UÀAmÉUÉ PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà£À vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðAiÀÄå ªÀiÁåUÀ®ªÀĤ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ 8 ªÀµÀðzÀ DPÀ¼ÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 01/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15-15 UÀAmÉUÉ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀÄA¨ÁgÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 02/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æêÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹qÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ°è ¨ÉAQºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è EzÀÝ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ZÁmïðUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À DºÁgÀ zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀÄ ªÀļɬÄAzÀ GAmÁV¢AiÉÆà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ DV¢AiÉÆà CxÀªÁ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ¢AiÉÆà UÉÆwÛ®è PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 03/2012 gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C®ªÁgÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 17/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ 45 ªÀµÀð , G: §Ä¢Ý¤ß a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: §Ä¢Ý¤ß vÁ : ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:12/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 17-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ElV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 03 d£À ¸Á: ElV EªÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä CqÀØ ºÉÆÃzÀ DvÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw zÉêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:25, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀĹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀj§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÀÆr DPÉUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16-03-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà E£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ EªÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÄÝ C®èzÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ® 498(J),494,114, gÉ/« 3L¦¹& 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

²æà ªÉÊ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï vÀ£ÀzÉ PÉÆÃlAiÀÄå ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÄÊwæ ¥ÀèmÉõÀ£ï CAqï ºÁlðPÀ®Ñgï ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÁæAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ¢£À ¨ÁåAZï D¦üøï£ÀÄß ¸ÀAeÉ 6.30 jAzÀ 7 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ §Azï ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ 9 UÀAmɬÄAzÀ 9.30 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ ¨ÁæAZï D¦üøÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.20 UÀAmÉUÉ ¨ÁæAaUÉ §gÀ®Ä C¦üù£À ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ QðAiÀÄ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃgÀÄ«£À°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ,. PÀ¼ÀĪÀŪÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ J®èªÀ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17,04.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಉ|| ಚರ್ಚನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 1-949/2/585 ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:16-04-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 17-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗ ಸಾಮನುಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಕಿ 24500/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭಿಮರಾವ ಮಾಲಿ ಸಾ|| ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:17-04-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಿ-ಶಾನ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬರುವಾಗ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಪ್ಯಾಲ್ ಐ ಫೊನ ಸೆಲ್ ನಂ 9008609888 ಐ.ಎಮ್.ಇ.ಐ ನಂ 013029004344614 ಅಕಿ 44000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 54/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಜಹಾಂಗೀರ ತಂದೆ ರಹಮಾನ ಸಾಬ ಸಾ:ಶಾಸ್ತ್ರಿಚೌಕ ಲೋಹಾರ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ 10/02/2011 ಮತ್ತು 30/03/2012 ರಂದು ಭರತ ಪವಾರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡಲಾರದಕ್ಕೆ ಭರತ ಪವಾರ ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2012 ಕಲಂ 144, 420, 344, 504, 506 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-04-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2012 PÀ®A 498 {J} L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 17-04-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Éé UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁCèA¥ÀÆgï UÁæªÀÄ EªÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢. ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: PÁgÀ¥ÉAlgï PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 17/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ qsÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw:PÀ§â°UÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:gÁªÀÄwxÀð (PÉ) vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ QèãÀgï PÀÆrMPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2706 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqsÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀgÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯Áj¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/04/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ©gÁzÁgÀ ¸ÁB ZÀAzÀ£ÀºÀ½î ¸ÀzÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ s¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-11 eÉ-8612 Zɹì-£ÀA-01JªÀiï20J¥sÀ05176 EAf£ï £ÀA 01JªÀiï18J¥sï04670 ªÀiÁqɯï 2001 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-04-2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ªÀÄZÀAzÀæ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À §rUÉgÀ G: §rUÉvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ. f¯Áè ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄZÀAzÀæ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢¥À EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀÀ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆÃAqÀÄ CwªÁ¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-20–fn/924 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÀ£À© vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÉÆúÀªÀÄäzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄZÀAzÀæ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥À E§âjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄZÀAzÀæ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ JqÀUÀqÉ PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛzÀUÁAiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVAiÀÄgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ 5 ಜನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿತರ ಬಂದನ:

ದಿನಾಂಕ:14/04/2012 ರಂದು ಡಾ||ಬಾಬಾ ಸಾಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಚಿನ ಇತನೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚೌಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಭೀಮನಗರ, ಮಲ್ಲು ಮತ್ತು ರಾಜು ತೆಲ್ಲೂರ ಸಾ:ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಇವರು ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ:16/04/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮಜಿ ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಚಿನ, ಇತನು ಕಿರಣ & ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಸಂಗಡ ನಿಂತಾಗ ಮಲ್ಲು ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಹಾಗು ಇನ್ನು 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಚೀನ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಸಿಂದಗಿ ವಯ:18 ವರ್ಷ, ಸಾ||ರಾಮಜೀ ನಗರ ಇತನನ್ನು ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಹೋದ ಸಚೀನ ಇತನಿಗೆ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಅಪಹರಣನಾದ ಸಚಿನ ಇತನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ ಬಸಣ್ಣನವರ ಡಿಎಸಪಿ (ಬಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳ ನೇತ್ರತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ ರಾಜಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ರವರು ಹಾಗು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ದಿನಾಂಕ: 18-04-2012 ರಂದು ಹುಮನಬಾದ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 5 ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಬಂದನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಆರೋಪಿತರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.1) ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪಾ ಬೆಣ್ಣೂರ,2) ದಿನೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಟೆಂಗೆ,3) ಯಶ್ವಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಬಪ್ಪನ,4) ಸಚಿನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜನಾಳ,5) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಜಗನಾಥ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಭಿಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ .

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-04-12 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಾಗ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಸೈಕಲಗೆ ಎದುರುನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 45/2012 ಕಲಂ: 279 ,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ,ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವು:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ;ನಾಗಲೇಗಾಂವ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸೋನುಬಾಯಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 17-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಣಕಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕೆಜೋಳದಕಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ಸೋನುಬಾಯಿಯ ಎಡಗಾಲ ಕಪಖಂಡ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗೈತೋರುಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 02/2012 ಕಲಂ 174 ,ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಬೊಜಿ ವ:45 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಂಬಾಣಿ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಹಾ:ವ: ಉದನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸುರೇಖಾ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಹೊಡೇ ಬಡೇ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು,ದಿನಾಂಕ:17/04/2012 ರಂದು 8 ಎಎಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕುಮಾರ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು ತ್ರಾಸ ತಾಳಲಾರದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದಳು ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಹಸನಸಾಬ ತಂದೆಖಾಜಾಸಾಬ ಬಂಕಾಪೂರ ವ: 31 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಸಾ: ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17/4/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆಎ 32 6570 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಮಲ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಟಿ- 3951- 3952 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟೋಕ್ಕೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾವು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 118/2012 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್‌‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಖನಕೆ ಸಾ: ಕರಜಗಿ (ಎನ್‌ ತಾ: ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಹಾ: ವ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17/4/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌‌ 6015 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದುಬೈ ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಮಿಜಬಾ ನಗರ ನಗರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 35 ಜೆ 8397 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 119/2012 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್‌‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.